Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 83/2023)

Hallituksen esitys eduskunnalle päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (HE 71/2023)

  • "Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi päästökauppalaki ja muutettavaksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia. Samalla voimassa oleva päästökauppalaki sekä laki lentoliikenteen päästökaupasta ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu päästökauppaa koskeva direktiivi laitosten, meriliikenteen ja lentoliikenteen päästökaupan osalta. Lisäksi ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön direktiiviin sisältyvät Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä hyväksytyt lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmääkoskevat säännökset sekä uuden, erillisen tieliikenteen, rakennusten ja muiden toimialojen päästökaupan vuoden 2024 päästöjen raportointivelvoite, joka koskisi polttoaineen jakelijoita."

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (HE 72/2023)

  • Otettu mukaan seurantaan, koska esityksellä on suhde HE 71/2023: "Eduskunnassa on samaan aikaan käsittelyssä hallituksen esitys päästökauppalaiksi, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi päästökauppalaki. Samalla voimassa oleva päästökauppalaki sekä laki lentoliikenteen päästökaupasta ehdotetaan kumottavaksi."

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 1018/2023)

Lait: -

Asetukset: -

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 72/2023 asti)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu L-sarja 16.11.2023 asti)

EU-asetukset: 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2117, annettu 12 päivänä lokakuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisen tietorekisterin toimintaa ja hallintoa varten tarvittavista säännöistä ja yksityiskohtaisista vaatimuksista (Ulkoinen linkki)

  • Vahvistetaan toimintaa ja hallinnointia koskevat säännöt ja menettelyt tietorekisterille, jota käytetään viraston (EASA) ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä niiden hoitaessa asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisia sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2405, annettu 18 päivänä lokakuuta 2023, tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle (ReFuelEU Aviation -aloite) (Ulkoinen linkki)

Direktiivit: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2023/2413, annettu 18 päivänä lokakuuta 2023, direktiivin (EU) 2018/2001, asetuksen (EU) 2018/1999 ja direktiivin 98/70/EY muuttamisesta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisen osalta sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Päätökset:

Komission päätös (EU) 2023/2160, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2023, Italian Alitalian hyväksi myöntämästä valtiontuesta (Alitalialle myönnetty uusi laina) SA.55678 (2019/NN) (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 1713) (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2023/2172, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisellä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sopimuksen liitteen I muuttamiseen ja selvennyksen lisäämiseen liitteeseen IV (Ulkoinen linkki)

Komission päätös (EU) 2023/2440, annettu 27 päivänä lokakuuta 2023, ilma-alusten käyttäjille EU:n päästökauppajärjestelmässä vuodeksi 2024 jaettavien päästöoikeuksien unionin laajuisesta kokonaismäärästä (Ulkoinen linkki)

Komission päätös (EU) 2023/2481, annettu 10 päivänä marraskuuta 2023, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ohjeellisten vaihteluvälien vahvistamisesta neljännelle viiteajanjaksolle (2025–2029) (Ulkoinen linkki)

Oikaisut: -

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Lausuntopyyntö: Radiovyöhykkeet (OPS M1-17) 2024 (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntojen määräaika 22.11.2023

Lausuntopyyntö: Vaara-alueet (OPS M1-28) vuodelle 2024 (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntojen määräaika 22.11.2023

Lausuntopyyntö: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2024 (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntojen määräaika 8.12.2023

Lausuntopyyntö: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31) 2024 (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntojen määräaika 22.11.2023

Määräyshankepäätös: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) (Ulkoinen linkki)

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden ilmakuljetus (OPS M1-18) (Ulkoinen linkki)