Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset.

Lisätietoja: lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi

 

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset

Lait:

Laki turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (439/2023)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (Ulkoinen linkki) (541/2023)

Laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (791/2023)

- muutettu viittaukset maankäyttö- ja rakennuslain sijasta uuteen rakentamislakiin (751/2023)

Asetukset:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (434/2023)

- muutettu maksusta vapauttamista koskevaa 8 §:ää + liite

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset

EU-asetukset:

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/659, annettu 2 päivänä joulukuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 452/2014 muuttamisesta kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien lentotoimintaan liittyvien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen osalta (Ulkoinen linkki)

- Muutoksia TCO-hyväksyntämenettelyyn (unioniin liikennöivät kolmansien maiden lentoyhtiöt)

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/660, annettu 2 päivänä joulukuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitettua luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joihin sovelletaan toimintarajoituksia unionissa, koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 473/2006 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

- Muutetaan menettelyjä lentoyhtiön asettamiseksi toimintakieltoon (esim. kuuleminen)

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/661, annettu 2 päivänä joulukuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisistä perusteista harkittaessa toimintakiellon asettamista tai poistamista unionin tasolla (Ulkoinen linkki)

- Huomioon otettavat yhteiset perusteet toimintakiellon asettamiseksi unionin tasolla

Komission asetus (EU) 2023/838, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa harjoittavien ilma-alusten käyttäjien luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta luetteloa päivittämällä (Ulkoinen linkki)

- Päivitetty luetteloa siitä, mikä jäsenvaltio hallinnoi mitäkin ilma-alusten käyttäjää päästökaupassa

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/893, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2023, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/340 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

- Lennonjohtajien lupakirja-asetusta päivitetty, tavoitteena keventää sääntelyä ja helpottaa liikkuvuutta. Mm. kansallisen sotilaslennonjohtajakoulutuksen huomioon ottaminen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/989, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta (Ulkoinen linkki)

- Mm. palautetaan aiemmin epähuomiossa poistettuja kohtia. Muutoksia huoltohenkilöstön lupakirjoja ja koulutusorganisaatioita koskeviin vaatimuksiin (Part-66 ja 147).

Direktiivit:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2023/958, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun panoksesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta (Ulkoinen linkki)

- EU:n ETS:n ja ICAOn CORSIA-järjestelmän yhteensovittamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2023/959, annettu 10 päivänä toukokuuta 2023, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ja sen toiminnasta annetun päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Päätökset:

Neuvoston päätös (EU) 2023/684, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2023, Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2023/746, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023, kriteereistä ja menettelyistä, joilla vahvistetaan kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä Euroopan unionin puolesta otettava kanta kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen hyväksymiseen tai muutoksiin sekä hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja koskevista eroavuuksista ilmoittamiseen (Ulkoinen linkki)

- määritellään menettely differenssien ilmoittamiseksi ICAOlle unionin yhteisen kannan mukaisesti

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräyksen "Toiminta AFIS-lentopaikoilla" kumoaminen (Ulkoinen linkki) (OPS M1-19)

 - Kumottu tarpeettomana, koska samoja aiheita koskeva EU-sääntely on syrjäyttänyt määräyksen (SERA 923/2012 ja lennonvarmistusasetus 2017/373; katso mm. kohta ATS.TR.305, Lentotiedotuspalvelun laajuus).

UAS-ilmatilavyöhykkeet (Ulkoinen linkki) (OPS M1-29)

- Vuosittain päivitettävä määräys. Uudet kieltävät vyöhykkeet Ranskan ja Britannian suurlähetystöjen alueelle; rajoittavia mm. poliisin toimipisteiden, voimalaitoksen ja räjähdetehtaan suojaksi; sekä sallivia mm. Ilmatieteen laitoksen ja muun tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Helsinki-Vantaan lentoaseman esityksestä on laajennettu rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä lentoaseman läheisyydessä.

Vaara-alueet (Ulkoinen linkki) (OPS M1-28)

- Vuosittain päivitettävä määräys. Muutokset perustuvat Puolustusvoimien esityksiin.

Transponderivyöhykkeet (Ulkoinen linkki) (OPS M1-31)

- SERA-asetuksen mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi nimetä jäsenvaltion ilmatilaan transponderivyöhykkeitä, joilla ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava toisiotutkavastain ja sen käyttö on pakollista. Uusiksi transponderivyöhykkeiksi on nimetty Kittilän ja Porin lentoasemien lähestymisalueet (EFKT TMA ja EFPO TMA).