Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 53/2024 asti):

Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024) (Ulkoinen linkki)

 • Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin "AFIR-asetusta". Samalla kumottaisiin liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annettu laki.

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 272/2024 asti)

Lait: -

Asetukset: -

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 51/2024 asti): -

EU-tason kansainväliset sopimukset: -

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (L-sarjaa seurattu 28.5.2024 asti)

EU-asetukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1230, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2024, asetusten (EY) N:o 80/2009, (EU) N:o 996/2010 ja (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta tiettyjen tieliikenteen ja ilmailun alojen raportointivaatimusten osalta (Ulkoinen linkki)

 • Kumotaan tarpeettomaksi muuttunut vaatimus julkaista kansallisesti yleistä ilmailun turvallisuustasoa koskeva katsaus, koska EASA julkaisee vuosittain turvallisuuskatsauksen, joka kattaa koko unionin ilmailujärjestelmän, onnettomuustutkinta mukaan luettuna.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1255, annettu 3 päivänä toukokuuta 2024, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon yksityiskohtaisten toimenpiteiden osalta (Ulkoinen linkki)

 • Keskeisimpänä lisäyksenä liitteeseen on sisällytetty rahdinkuljettajien hyväksyntää ja valvontaa koskevat vaatimukset. Sisältää myös muita muutoksia.

 

Asetusmuutokset 2024/1107-1111 muodostavat kokonaisuuden, jolla EASA:n uutisen mukaan (Ulkoinen linkki) mahdollistetaan VTOL-operointi ja ilmataksit:

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/1107, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 täydentämisestä vahvistamalla sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ja niiden komponenttien jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/1108, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta sertifioitavien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ensimmäisen lentokelpoisuushyväksynnän osalta ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 muuttamisesta kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien osalta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1109, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse toimivaltaista viranomaista koskevista vaatimuksista sekä hallinnollisista menettelyistä sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien jatkuvan lentokelpoisuuden sertifioinnin, valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen osalta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/203 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1110, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta sertifioitavien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien lentokelpoisuushyväksynnän osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevien sääntöjen ja menetelmien osalta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1111, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 1178/2011, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012, asetuksen (EU) N:o 965/2012 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pystysuoraan lentoonlähtöön ja laskuun kykenevien miehitettyjen ilma-alusten käyttöä koskevien vaatimusten vahvistamisesta (Ulkoinen linkki)

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/1400, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta lentopaikkojen turvallisuuden, lentopaikan pitäjän vaihtumisen ja poikkeamien ilmoittamisen osalta (Ulkoinen linkki)

 • Erinäisiä lentopaikkojen turvallisuuteen liittyvien vaatimusten muutoksia sekä mm. lentopaikan pitäjän vaihtumisen menettelyihin ja poikkeamien ilmoittamiseen liittyviä muutoksia.

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/1403, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 täydentämisestä vahvistamalla edellytykset ja menettelyt Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston suorittamaa pätevien yksiköiden akkreditointia varten (Ulkoinen linkki)

 • EASA voi akkreditoida pätevät yksiköt sen varmistamiseksi, että ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä jatkuvasti.
 • EASA:lla on oikeus saada kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta asiaankuuluvat pätevien yksiköiden akkreditointiraportit.

Direktiivit:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/1226, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2024, unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä ja direktiivin (EU) 2018/1673 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

 • Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa vähimmäissäännöt, jotka koskevat unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä.
 • 12 artikla: Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos a) rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella; b) rikos on tehty aluksella tai ilma-aluksessa, joka on rekisteröity asianomaisessa jäsenvaltiossa tai joka purjehtii sen lipun alla; tai c) rikoksentekijä on sen kansalainen.

Päätökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2024/1254, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2009/12/EY, 2009/33/EY ja (EU) 2022/1999 sekä neuvoston direktiivin 96/67/EY muuttamisesta tiettyjen tieliikenteen ja ilmailun alojen raportointivaatimusten osalta (Ulkoinen linkki)

 • Liittyy edellä mainittuun asetukseen 2024/1230, jolla kumotaan tarpeettomaksi muuttunut raportointivaatimus.

Oikaisut: -

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Määräysmuutos: Lentonäytökset ja lentokilpailut (OPS M1-2) (Ulkoinen linkki)

 • Aiempi lentonäytösmääräys oli vuodelta 1997 ja sisällöltään monin paikoin vanhentunut. Vaatimukset on päivitetty käyttäen pohjana Ison-Britannian CAP-määräyksiä, Naton lentonäytösmääräyksiä sekä muiden EU-jäsenvaltioiden vaatimuksia. 
 • Näytöslentäjän hyväksymistodistuksen (PDA) voimassaoloaika pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen, lisäksi niin, että joka toinen jatko voi perustua viimeaikaiseen lentonäytöskokemukseen ja liikesarjojen harjoitteluun.

Määräysmuutos: Maahuolinta lentoasemilla (GEN M1-3) (Ulkoinen linkki)

 • Muutoksella otetaan käyttöön maahuolintapalvelun tarjoajien toimintailmoitukset ja opastusmerkinantajien hyväksynnät. Määräys tulee voimaan 3.6.2024, mutta uusien ilmoitus- ja hyväksyntävaatimusten täyttämiseen annetaan toimintaa jo harjoittaville maahuolintayrityksille kolmen kuukauden siirtymäaika.

Lausuntopyyntö: Ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt (ANS M1-1) (Ulkoinen linkki)

Yleistiedoksianto sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen OULU ZONE UAS lausuntokierroksesta (Ulkoinen linkki)