Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun säädösseuranta 20.2.2024-19.3.2024

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 16/2024 asti): -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 106/2024 asti)

Lait: -

Asetukset: -

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 12/2024 asti): -

EU-tason kansainväliset sopimukset: -

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (L-sarjaa seurattu 19.3.2024 asti)

EU-asetukset:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/622, annettu 22 päivänä helmikuuta 2024, niiden valtioiden luettelosta, joiden katsotaan soveltavan CORSIA-järjestelmää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi päästöihin vuonna 2023 (Ulkoinen linkki)

  • Komissio vahvistaa vuosittain luettelon, jossa luetellaan muut valtiot kuin Euroopan talousalueen jäsenvaltiot, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta, joiden katsotaan soveltavan CORSIA-järjestelmää direktiivin 2003/87/EY tarkoituksia varten. Lentotoiminnan harjoittajien on käytettävä liitteessä olevaa valtioiden luetteloa raportoidessaan päästöistä vuoden 2023 osalta.

Direktiivit: -

Päätökset:

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 152/23/KOL, annettu 22 päivänä marraskuuta 2023, valtiontukea koskevien aineellisten sääntöjen muuttamisesta pidentämällä valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille annetuissa suuntaviivoissa määrättyä alueellisia lentoasemia koskevaa siirtymäkautta [2024/862] (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2024/874, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2024, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) neuvoston 231. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 muutokseen (Ulkoinen linkki)

Oikaisut:

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2023/2405, annettu 18 päivänä lokakuuta 2023, tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle (ReFuelEU Aviation -aloite) (Euroopan unionin virallinen lehti L, 2023/2405, 31. lokakuuta 2023) (Ulkoinen linkki)

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Uusi määräys: Vaarallisten aineiden ilmakuljetus (OPS M1-18) (Ulkoinen linkki)

  • Määräyksellä vahvistetaan Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) uusin painos vuosille 2023-2024.

Määräysmuutos: Laskuvarjohyppytoiminta (OPS M6-1) (Ulkoinen linkki)

  • Määräykseen on lisätty mahdollisuus poikkeuksiin määräyksen vaatimuksista.

Määräysmuutos: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) (Ulkoinen linkki)

  • Miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia tai sallivia vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi, ja esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi pyydetään vuosittain 15.5. mennessä. Nyt uudistettu määräys tulee voimaan 18.4.2024.

Määräysmuutos: Vaara-alueet (OPS M1-28) (Ulkoinen linkki)

  • Vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Määräysmuutos tulee voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Määräysmuutos: Radiovyöhykkeet (OPS M1-17) (Ulkoinen linkki)

  • Määräyksessä määritellään alueet, joilla ilma-aluksessa on oltava radiolaite ja sen käyttö on pakollista. Määräysmuutos tulee voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Määräysmuutos: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31) (Ulkoinen linkki)

  • Määräyksessä ilmoitetaan ne Suomen lentotiedotusalueella sijaitsevat ilmatilan osat, joissa ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi eli toisiotutkavastain ja sen käyttö on pakollista. Määräysmuutos tulee voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Määräysmuutos: Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus (AGA M2-1) (Ulkoinen linkki)

  • Määräystä on päivitetty ja ajantasaistettu vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia, jotka perustuvat ICAO Annex 14 Vol. II:n uusimpaan painokseen. Määräysmuutos tulee voimaan 26.3.2024, mutta sen soveltaminen on pakollista vasta 1.1.2025 alkaen sekä sammutusjärjestelmien osalta olemassa olevilla helikopterilentopaikoilla 1.5.2026 alkaen.

Lausuntopyyntö: Maahuolinta lentoasemilla (GEN M1-3) (Ulkoinen linkki)

  • Traficom pyytää lausuntoja päivitetystä määräyksestä GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Lausuntoaika päättyy 12.4.2024 ja määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2024.