Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uudet kuljettajat tyytyväisiä kuljettajakoulutukseen - ajokieltokoulutuksen sisältö saa kiitosta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemän kyselytutkimuksen tulokset paljastavat, että nuoret kuljettajat ovat tyytyväisiä kuljettajaopetuksen ja ajokokeen sisältöön. Iäkkäiden kuljettajien kyselyssä korostui ajokortin välttämättömyys päivittäisessä liikkumisessa.

Uusien kuljettajien kyselytutkimukseen vastanneet arvioivat saavansa kuljettajaopetuksesta hyvät valmiudet itsenäiseen ajamiseen. Asteikolla 1–5 annettu yleisarvosana sekä kuljettajaopetuksen antamille valmiuksille että yleisesti kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoon, oli keskimäärin 4,2. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaikkein tyytyväisempiä saamiinsa valmiuksiin olivat 17-vuotiaana sekä yli 30-vuotiaana ajokortin saaneet vastaajat. 

Ajokieltokoulutuksella on vaikutusta ajokäyttäytymiseen

Uudet kuljettajat voidaan liikennerikkomusten perusteella määrätä erilliseen ajokieltokoulutukseen. "Kysyimme ajokieltoon määrätyiltä uusilta kuljettajilta ajokieltoon johtaneesta liikennetilanteesta, ajokieltoon määräämisen syistä ja koulutuksen tarkemmista vaikutuksista ajokäyttäytymiseen", kertoo erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Kyselyyn vastanneista kaksi prosenttia oli osallistunut ajokieltokoulutukseen ensimmäisen ajovuotensa aikana. Heistä kolme neljäsosaa ilmoitti ajokiellon syyksi ylinopeuden. Satunnaisina muina syinä esiintyi toistuvat rikkomukset, piittaamattomuus ja rattijuopumus.

Koulutuksen suorittaneista vastaajista 75 % oli tyytyväinen ajokieltokoulutuksen sisältöön. Koulutuksen käyneistä kuljettajista 74 % koki koulutuksella olleen joko selkeä tai osittainen vaikutus myöhempään ajokäyttäytymiseen.

Kyselyn avoimissa kommenteissa koulutuksen vaikutuksesta ajokäyttäytymiseen uudet kuljettavat kuvasivat asiaa muun muassa näin: 

"Asennoitumiseni muuttui enemmän siihen, että ylinopeuksilla riski onnettomuuteen moninkertaistuu suhteessa siitä saamaan hyötyyn, sekä vaikuttaa myös muihin kuin minuun."

"Ajokieltokoulutuksessa kerrottiin hyvin tilanteista, jotka hyvin nopeasti voivat koitua kohtalokkaaksi. Olen pyrkinyt välttämään näitä tilanteita ja kovat vauhdit eivät enää ole niin houkuttelevia. Tietysti välillä tulee suljetulla alueella hieman kikkailtua" 

"Olen ollut aiemmin hieman liian äkkipikainen ja ärsyyntynyt liikenteessä, jos muut ovat ajaneet esim. alle nopeusrajoituksien. Ajokortin menettämisen jälkeen opin, että aina ei tarvitse provosoitua toisten ajamisesta. Opin myös, että ohitustilanteissa kannattaa aina ohittaa vain se hitain ajoneuvo ja vasta sen jälkeen huomioida, että ajavatko muut nopeusrajoitusten mukaan vai hitaammin."

Iäkkäille kuljettajille ajokortti on tärkeä

Iäkkäiden autoilijoiden kyselytutkimukseen vastanneet pitivät autoa edelleen tärkeimpänä kulkumuotona omalla asuinseudulla tehdyissä matkoissa. "Valtaosa vastaajista piti omaa ajokorttia erittäin tärkeänä asiana päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta ja yli puolet vastaajista kertoi ajavansa päivittäin tai lähes päivittäin. Ajokilometrejä kertyi keskimäärin 6 700 kilometriä, mikä oli niin ikään pienempi kuin aiempina tutkimusvuosina", toteaa Uusitalo. 

Kyselyn vastauksissa korostui auton tärkeys ja oma hyvä ajokunto. "Moni vastaaja ilmoitti ajavansa ainoastaan tutussa ympäristössä ja selviytyvänsä siksi hyvin liikenteessä. Haasteina nostettiin esille muun muassa vilkkaat liikennetilanteet vieraassa ympäristössä", kertoo Uusitalo. 

Terveydenhoitohenkilökunta oli esittänyt ajoterveyteen liittyviä kysymyksiä vain yhdeksälle prosentille 70–89-vuotiaista vastaajista ja 20 prosentille yli 90-vuotiaista vastaajista. Yli 90-vuotiaista vastaajista 5 % oli saanut neuvoja ajamiseen liittyen ja 4 % kehotuksia pimeällä ja huonoissa olosuhteissa ajamisen välttämiseen. "Ajoterveys on liikenneturvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä ja se tulisikin huomioida entistä aktiivisemmin myös muiden hoitokontaktien kuin ajoterveystarkastusten yhteydessä", toteaa erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara

Taustatietoja kyselytutkimuksista

Traficom seuraa kyselytutkimuksen avulla vuosittain sekä uusien että iäkkäiden kuljettajien liikennemenestystä.

Uusien henkilöauton kuljettajien seurantatutkimuksen kysely lähetettiin vuonna 2021 ajokortin saaneille kuljettajille. Kyselyyn saatiin vuonna 2022 yhteensä 1886 vastausta. Kokonaisvastausaste oli 24 %.

Iäkkäiden kuljettajien kyselytutkimukseen valitaan vuosittain satunnaisesti 400 henkilöä jokaisesta viiden vuoden porrastuksella muodostetusta ikäryhmästä 65- ja 94-vuotiaiden välillä sekä kaikki yli 94-vuotiaat B-luokan ajokortin haltijat. Vuoden 2022 tutkimuksen kysely lähetettiin yhteensä 2 760 henkilölle ja tutkimukseen saatiin 1499 vastausta eli vastausprosentti oli 54 %.

Lisätietoja

Elina Uusitalo, erityisasiantuntija, elina.uusitalo@traficom.fi, p. 029 534 5445, (tutkimukset)

Petteri Harjuvaara, erityisasiantuntija, petteri.harjuvaara@traficom.fi, p. 029 534 7003 (ajoterveys)