Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luotsin lupakirja ja PEC-lupakirja

Uusi luotsauslaki (561/2023) tuli voimaan 1.9.2023. Lain tarkoituksena on merenkulun turvallisuuden ja väylänavigointiosaamisen edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Uuden luotsauslain myötä merkittäviä muutoksia tulee luotsinkäyttövelvollisuuteen, luotsauksen lupakirjoihin ja niiden myöntämisen edellytyksiin, sekä seuraamus- ja rangaistussäännöksiin. Luotsinkäyttövelvollisuus tulee muuttumaan siten, että Suomen rannikolle on määritetty luotsinkäyttöalue, jolla alusten noudatettava Suomen luotsinkäyttövelvollisuutta koskevia säännöksiä. VTS-väylille on määritetty luotsinkäyttölinjat, joissa luotsinkäyttövelvollisen aluksen komentosillan on viimeistään oltava miehitetty luotsaavalla luotsilla tai luotsausvapautuksen haltijalla tai haltijoilla.

Luotsauksen henkilölupakirjat

Linjaluotsinkirjat ja erivapaudet poistuvat ja jatkossa luotsinkäyttövelvollisuudesta vapauttava henkilölupakirja on PEC-lupakirja, jolle voidaan merkitä väylä- tai aluekohtaisia vapautuksia sekä aluksia, joilla vapautukset ovat voimassa. Alusten lisääminen PEC-lupakirjalle tehdään jatkossa hyväksytysti suoritetulla tutkintoajolla.

Luotsaukseen liittyvät henkilölupakirjat tulevat jatkossa olemaan rajoittamattomia tai rajoitettuja. Jos lupakirja on rajoitettu se ei ole voimassa, kun on voimassa avustusrajoitus I C tai korkeampi.

Luotsauslain siirtymäsäännösten mukaan luotsin ohjauskirjat, linjaluotsinkirjat ja erivapaudet ovat voimassa myöntöpäätöksessä tarkoitetun ajan.

Linjaluotsinkirja voidaan uudistaa PEC-lupakirjaksi ja sille merkittäväksi väyläkohtaiseksi vapautukseksi uudistamismenettelyin, jotka ovat:

 • Edestakaisia matkoja väylällä vuosittain vähintään viisi tai vähintään 50 lupakirjan voimassaolon aikana.
  • Tällöin ei tarvitse tehdä PEC-tutkintoon liittyviä osa-alueita.
 • Edestakaisia matkoja väylällä vuosittain vähintään kaksi tai vähintään 15 lupakirjan voimassaolon aikana:
  • Käytännön osan tutkintoajo väylän toiseen suuntaan.
 • Edestakaisia matkoja väylällä yli viisi mutta alle 15 lupakirjan voimassaolon aikana:
  • Käytännön osan tutkintoajo ja laivasimulaattorikoe

Jotta PEC-lupakirja olisi rajoittamaton, tulee olla vähintään viisi tai edellisen 12 kuukauden aikana vähintään kaksi matkaa millä tahansa lupakirjalle merkityllä väylällä, jolla avustusrajoitus on vähintään I C. Rajoitukset ja historia Väyläviraston sivuilla. (Ulkoinen linkki)

PEC-lupakirjan hakemiseen liittyvät asiat

PEC-lupakirja myönnetään joko rajoitettuna tai rajoittamattomana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos PEC-lupakirja on rajoitettu, se ei vapauta luotsinkäyttövelvollisuudesta, jos väylällä on avustusrajoitus I C tai tätä korkeampi. Jos PEC-lupakirja on rajoittamaton, se vapautta luotsinkäyttövelvollisuudesta väylällä, jolla avustusrajoitus on I C tai tätä korkeampi.

Saadakseen rajoittamattoman PEC-lupakirjan hakijan on suoritettava vähintään yksi PEC-perehdytysmatka sellaisella suomalaisella väylällä, jolla on voimassa avustusrajoitus I C tai korkeampi ja laivasimulaattorikokeen jääolosuhteita koskevat osuudet. Lisäksi hakijan on toimitettava vapaamuotoinen selvitys jääolosuhteissa navigoimisesta. Jääolosuhteissa suoritettu perehdytysmatka voidaan hyväksyä osaksi vapautuksen saamiseksi edellytettyä kokemusta, jos se suoritetaan sellaisella väylällä, jolle hakija hakee vapautusta. Jos hakijalla ei ole kokemusta jääolosuhteissa navigoimisesta, tulee hänen suorittaa vähintään kolme PEC-perehdytysmatkaa toisistaan eroavissa jääolosuhteissa. Tosistaan eroavat jääolosuhteet voivat olla, että väylällä on ollut korkeampi avustusrajoitus tai muuten kyettävä osoittamaan, että olosuhteet, kuten jään peittävyydessä, jään paksuudessa ja jäätyypissä ovat eroavat matkojen välillä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

PEC-lupakirja ja väyläkohtainen vapautus

PEC-lupakirjan suoritusjärjestyksestä on säädetty luotsauslailla. Kun hakija on aikeissa alkaa suorittamaan PEC-lupakirjaan edellytettäviä suoritteita, tulee hänen ensimmäisenä tehdä verkossa tehtävä teoriakoe. Linkki teoriakokeeseen tilataan luotsausasiat(at)traficom.fi osoitteesta. Teoriakokeen sisällöstä, osaamisvaatimuksista ja rakenteesta määrätään tarkemmin PEC-määräyksessä (linkki määräykseen kohdassa säädökset).

Hyväksytysti suoritetun teoriakokeen jälkeen hakijan tulee suorittaa PEC-perehdytysmatka. Perehdytysmatkan voi antaa henkilö, joka on toiminut luotsina ko. väylällä vähintään viisi vuotta tai PEC-lupakirjan omaava henkilö, jolla on luotsinkäyttövapautus kyseiselle väylälle, ja tämän vapautuksen voimassaolon aikana vähintään kuuden kuukauden meripalvelun ajalta vähintään 10 matkaa kokemusta kyseiseltä väylältä. Perehdytysmatka on tehtävä väylän molempiin suuntiin.

Jos PEC-perehdytysmatka tilataan luotsausyhtiö Finnpilotilta, tulee tilaus tehdä vähintään 24 tuntia etukäteen. Lisätietoa PEC-perehdytysmatkan tilaamisesta luotsausyhtiön sivuilta. Perehdytysmatkan suorittamisesta on toimitettava PEC-lupakirjahakemuksen yhteydessä PEC-perehdytysmatkalomake täytettynä. 

PEC-lupakirjalle merkittävään väyläkohtaiseen vapautukseen edellytetään, että hakija on suorittanut luotsauslain 40 §:ssä säädetyt harjoittelumatkat väylällä. Matkat voivat olla tehtynä aluksella, joka on luotsinkäyttövelvollinen väylällä tai joka on vapautettu luotsinkäyttövelvollisuudesta väylällä. Harjoittelumatkat on kirjattava hakemuslomakkeelle, ja niistä on käytävä ilmi, joko luotsi tai PEC-lupakirjallinen henkilö, joka on ollut vastuussa aluksen luotsauksesta väylällä matkan aikana.

Matkoja tulee suorittaa vähintään seuraavasti:

 • 10 matkaa väylän molempiin suuntiin, jos hakijalla on kokemusta hakemuksen kohteena olevan aluksen ohjailutehtävistä vähintään 6 kuukautta; tai
 • 10 matkaa väylän molempiin suuntiin, jos hakijalle on kokemusta aluksen päällikkönä vähintään 30 kuukautta; tai
 • 15 matkaa väylän molempiin suuntiin, jos hakija ei täytä edellä olevia kokemus vaatimuksia.

Kun hakijalla on vaadittavat harjoittelumatkat tehtynä, voi hän suorittaa väylätuntemuskokeen. Väylätuntemuskokeen tarkoituksena on mitata hakijan väylätuntemusta, kykyä hahmottaa käytettävissä olevaa väylätilaa erilaisissa alueelle tyypillisissä olosuhteissa ja kykyä laatia luotsaussuunnitelma.

Väylätuntemus kokeessa hakija tekee luotsaussuunnitelman haettavalle väylällä. Luotsaussuunnitelman vähimmäissisällöstä on määrätty tarkemmin PEC-määräyksen kohdassa 5.5. Luotsaussuunnitelman lisäksi hakijalta mitataan osaaminen myös VTS:n, väylään ja mahdollisesti väylään liittyviin satamiin liittyvät toimintatavat ja ohjeet. Väylätuntemuskokeen vastaanottaa PEC-tutkintoja vastaanottava henkilö. Luotsausyhtiö Finnpilotilla on velvollisuus ylläpitää PEC-tutkinnon vastaanottajia. Väylätuntemuskokeen tilaaminen Finnpilotilta.

Kun hakijan väylätuntemuskoe on hyväksytty, tulee hakijan suorittaa PEC-tutkinnon käytännön osa, joka koostuu aluksella suoritettavasta tutkintoajosta ja sitä täydentävästä laivasimulaattorikokeesta.

Tutkintoajossa on mitattava hakijan kyky ohjailla ja navigoida alusta hakemuksen kohteena olevalla väylällä turvallisesti. Tutkintoajossa hakijan on ohjailtava hakemuksen kohteena oleva väylä kokonaisuudessaan yhteen suuntaan sillä aluksella, joka merkitään lupakirjalle.

Laivasimulaattorikokeessa on mitattava hakijan kykyä ohjata ja navigoida lupakirjalle merkittävää alusta haettavalla väylällä tai haettavilla väylillä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Laivasimulaattorikokeessa on mitattava myös ne PEC-tutkinnon käytännön osan osa-alueet, joita ei ole mitattu tutkintoajossa.

Tutkintoajon ja laivasimulaattorikokeen vastaanottaa PEC-tutkintoja vastaanottava henkilö ja molemmat suoritukset arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.

TIEDUSTELUT

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen:

luotsausasiat(at)traficom.fi

PEC-tutkinnon teoriakoe osoiteesta:

luotsausasiat(at)traficom.fi

PEC-tutkinnon väylätuntemuskoe, tutkintoajo ja laivasimulaattorikoe:

Finnpilot Pilotage Oy

Poikkeus luotsinkäyttövelvollisuudesta

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta tai oma-aloitteisesti myöntää aluksille tai alusten päälliköille poikkeuksia velvollisuudesta käyttää luotsia, jos alusturvallisuutta ja ympäristöä ei vaaranneta ja velvollisuutta koskevien säännösten noudattaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.

Tarkemmin, missä tilanteissa poikkeuksia voidaan myöntää, on säädetty luotsauslain 7 §:ssä. Poikkeus voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi pois lukien poikkeukset, joita ovat:

 • saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 5 §:ssä tarkoitettujen liikenne- ja kuljetuspalvelujen turvaamiseksi harjoitettavaa liikennettä varten;
 • kotimaanliikenteen liikennealueella I ja II sijaitsevalla nimetyllä ja rajatulla alueella harjoitettavaa liikennöintiä varten; tai
 • alukselle, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) tai ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaisessa merenkulkualan koulutuskäytössä.

Kun haet poikkeusta luotsinkäyttövelvollisuudesta, toimita hakemuksen yhteydessä vähintään seuraavat tiedot:

 • alusten tiedot, mitä hakemus koskee
 • alusten päälliköiden pätevyys ja kokemus vastaavista tehtävistä
 • maantieteellinen alue, mitä hakemus koskee
 • ajankohta

Hakemus lähetetään osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

Huomioi, että Liikenne- ja viestintäviraston on kuultava luotsausyhtiötä, Väylävirastoa, VTS-palveluntarjoajaa ja mahdollisia muita asiaan kuuluvia viranomaisia ja sidosryhmiä ennen päätöksen tekoa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa myönnettävää poikkeukseen aluksen henkilöstöltä edellytettävää luotsauslain 7 luvun mukaista luotsausosaamista koskevia vaatimuksia.