Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mitä verkottunut ja automatisoitunut liikenne on?

Verkottunut ja automatisoitu tieliikenne

Automaattiajoneuvot voivat lisätä tieliikenteen turvallisuutta, tehostaa tieverkon käyttöä sekä helpottaa autottomien liikkumista. Verkottuneilla ajoneuvoilla voidaan parantaa liikenteen hallintaa, logistiikkaa ja liikenneturvallisuutta. Automaattiajoneuvojen ei välttämättä tarvitse olla verkottuneita eikä verkottuneiden ajoneuvojen tarvitse olla automaattisia, mutta yleisesti nähdään, että lisääntynyt verkottuneisuus on suuri mahdollistaja automatisoinnille.
Tulevaisuuden liikenne on verkottunutta. Tämä edistää liikenteen automatisoitumista. Automatisaatiota tulee olemaan niin maalla, merellä, raiteilla kuin ilmassakin.

Verkottunut ja automatisoitu meriliikenne

Automaation ja digitalisaation laajempi hyödyntäminen merenkulunsektorilla edesauttaa tehokkuuden lisäämisen kautta tehostamaan aluksen ja sataman välistä optmointia, aluksista aiheutuvien haitallisten päästöjen vähentämistä ja sekä edesauttaa resurssien joustavampaa käyttöä. Merenkulun automaation kehitys ei tarkoita kertahyppäystä täysin autonomiseen laivaan, vaan eri prosessien autonomisuuden asteittaista kasvua.
Tulevaisuuden liikenne on verkottunutta. Tämä edistää liikenteen automatisoitumista. Automatisaatiota tulee olemaan niin maalla, merellä, raiteilla kuin ilmassakin.

Verkottunut ja automatisoitu lentoliikenne

Ilmailussa lentokoneiden automaatio on pitkälle kehittynyttä ja laajasti käytössä. Ilmailun dynaamisin ja voimakkaasti kasvava segmentti on drone-toiminta. Drone-toiminnan sääntelyllinen kehys on kansallisesti hyvällä tasolla ja luonteeltaan mahdollistavaa. Kansainvälinen sääntely ICAO:n standardien ja eurooppalaisen sääntelyn osalta on vielä kehittymässä. Laitteiden tekninen standardointi on myös vasta muotoutumassa.
Tulevaisuuden liikenne on verkottunutta. Tämä edistää liikenteen automatisoitumista. Automatisaatiota tulee olemaan niin maalla, merellä, raiteilla kuin ilmassakin.

Verkottunut ja automatisoitu rautatieliikenne

Rautatieliikenteessä automaatio parantaa koko järjestelmän suorituskykyä sekä mahdollistaa uudenlaiset liikkumisen palvelut. Rautetieliikenteen automatisointi mahdollistaa tiheämmät vuorovälit ja nopeat kääntöajat sekä ratakapasiteetin tehokkaamman käytön. Lippu- ja maksujärjestelmien sekä matkustajainformaation automatisointi tuo tehokkuutta ao. prosesseihin.
Tulevaisuuden liikenne on verkottunutta. Tämä edistää liikenteen automatisoitumista. Automatisaatiota tulee olemaan niin maalla, merellä, raiteilla kuin ilmassakin.