Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyt

Laki Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä on tullut voimaan 10.8.2023. Tavoitteena on TEN-T-verkon toteuttamiseen liittyvien hankkeiden lupamenettelyihin liittyvien viiveiden poistaminen ja TEN-T-verkon valmiiksi saattaminen säädetyissä määräajoissa.

Traficom toimii hankkeen toteuttajan ja lupa- ja hyväksymismenettelyistä vastaavien viranomaisten yhteystahona. Valtioiden rajat ylittävissä hankkeissa Traficom toimii toisen Euroopan unionin jäsenvaltion nimetyn viranomaisen ja eurooppalaisten koordinaattoreiden yhteystahona.

Traficom huolehtii yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa hankkeen toteuttajalle annettavasta hankkeen edellyttämiä lupa- ja hyväksymismenettelyitä koskevasta neuvonnasta, ennakkoneuvottelun järjestämisestä sekä laissa säädettyyn määräaikaan ja sen seurantaan liittyvistä tehtävistä.

Hankkeessa edellytettyjen lupa- ja hyväksymismenettelyiden kesto yhteensä ei saa ylittää neljää vuotta.

Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeiden menettelyä sovelletaan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen, mukauttamiseen tai muuttamiseen liittyvissä hankkeissa, jotka koskevat:

1. direktiivin liitteessä tarkoitettuja Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkon ennalta yksilöityjä osuuksia:       

 • Rautatie välillä Venäjän raja – Helsinki 

2. Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkokäytäviä ja joiden kokonaiskustannukset ylittävät 300 000 000 euroa. 
 

Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkokäytävät Suomessa
Kuva: Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkokäytävät Suomessa

Lupa- ja hyväksymismenettelyt, joihin lakia sovelletaan TEN-T ydinverkolla:
1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaiset menettelyt, jotka koskevat 20 §:ssä tarkoitettua arviointiselostuksesta kuulemista, 23 §:ssä tarkoitettua perusteltua päätelmää tai 27 §:ssä tarkoitettua perustellun päätelmän ajantasaisuutta. 

 • Määräaikaan lasketaan kuuluvaksi arviointiselostuksen kuuleminen 30 - 60 päivää sekä perustellun päätelmän lausunnon antoaika (max.2 kk) kuulemisen päättymisestä.
 • YVA:n laadintaa ja selvitysten tekoa sekä perustellun päätelmän takia tehtäviä lisäselvityksiä ei lasketa määräaikaan.

2. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 21 §:ssä tarkoitettu tiesuunnitelman hyväksymismenettely

 •  Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille Traficomissa ja päättyy päätöksen antamiseen.

3. Ratalain (110/2007) 14 §:ssä tarkoitetturatasuunnitelmaa hyväksymismenettely 

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille  Traficomissa ja päättyy päätöksen antamiseen.

4. Ilmailulain (864/2014) 79 §:ssä tarkoitettu rakentamislupamenettely 

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille Traficomissa ja päättyy päätöksen antamiseen.

5. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä tarkoitettu ympäristölupamenettely 

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

6. Vesilaissa (587/2011) tarkoitettu lupamenettely 

 • Määräajan laskenta alaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

7. Luonnonsuojelulain (9/2023) luvussa 7 64 ja 66 §:ssä tarkoitettu poikkeusmenettely sekä 83, 84 ja 85 §:ssä tarkoitettu poikkeusmenettely

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

8. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:ssä tarkoitettu rakennuslupaa koskeva menettely, 126 §:ssä tarkoitettu toimenpidelupaa koskeva menettely, 127 §:ssä tarkoitettu purkamislupaa koskeva menettely ja 128 §:ssä tarkoitettu maisematyölupaa koskeva menettely 

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

9. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 5 §:ssä tarkoitettu lunastuslupamenettely 

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

10. Maa-aineslain (555/1981) 4 §:ssä tarkoitettu lupamenettely

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen.

11. Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 7 §:ssä tarkoitettu menettely suostumuksen antamisesta rakentamiseen talousvyöhykkeellä.

 • Määräajan laskenta alkaa, kun asia tulee vireille asiasta vastaavalle viranomaiselle ja päättyy päätöksen antamiseen. 
Päivitetty