Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeista ilmoittaminen ja määräajan laskeminen

Traficom on yhteystaho ennakkoneuvottelussa ja saattaa yhteen hankkeen toteuttajan ja lupapäätöksistä ja hallinnollisista menettelyistä vastaavat viranomaiset.

 

Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeiden ennakkoneuvottelun järjestäminen

Ennakkoneuvottelu voidaan järjestää Traficomin, toisen asiaa käsittelevän viranomaisen tai hankkeen toteuttajan pyynnöstä. Ennakkoneuvottelu toteutetaan yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa.

Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeessa edellytettyjen lupa- ja hyväksymismenettelyiden kokonaisuuden hallintaa, hankkeen toteuttajan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.

Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeiden ilmoittaminen

Hankkeen toteuttajan on ilmoitettava Traficomille hankkeesta samanaikaisesti, kun se panee vireille ensimmäisen lupa- ja hyväksymismenettelyn.

Ilmoituksessa on oltava kuvaus hankkeesta, hankkeen kustannusarvio ja tieto hankkeeseen liittyvistä päättyneistä ja vireillä olevista hallintomenettelyistä sekä hankkeessa tarvittavista lupamenettelyistä.

Traficom tekee neljän kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta päätöksen määräajan laskennan alkamisesta tai pyytää hankkeen toteuttajaa täydentämään ilmoitusta. Traficom ilmoittaa päätöksestä niille toimivaltaisille viranomaisille, jotka ilmoituksen perusteella osallistuvat hankkeen käsittelyyn.

Suuren TEN-T-liikenneverkon hankkeen määräajan laskeminen

Määräaika alkaa hankkeen toteuttajan hankkeesta tekemän ilmoituksen saapumispäivästä. Määräaika päättyy viimeiseen lupa- ja hyväksymismenettelyä koskevan päätöksen tekemiseen.

Määräaikaan ei lasketa mukaan aikaa, joka kuluu:

  1. kun hakijalla ei ole vireillä lupa- ja hyväksymismenettelyä koskevaa asiaa
  2. toimivaltaisen viranomaisen kehotuksesta tehtävään hakemuksen, hyväksymisesityksen tai muun soveltamisalaan kuuluvan menettelyn edellyttämän asiakirjan täydentämiseen
  3. lupa- ja hyväksymismenettelyitä koskevia päätöksiä koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelyssä.

Edellytyksenä ajanjaksojen jättämiselle määräajan ulkopuolelle on, että hakijalla ei ole vireillä muita laissa (3.2.2023/138) tarkoitettuja lupa- ja hyväksymismenettelyitä. Traficom seuraa määräajan toteutumista.

Määräajan pidentäminen ja määräajan laskemisen keskeyttäminen

Määräaikaa voidaan jatkaa Traficomin aloitteesta tai hankkeen toteuttajan tai toimivaltaisen viranomaisen hakemuksesta lupa- ja hyväksymismenettelyiden loppuun saattamiseksi perustellusta syystä. Pidennystä voidaan jatkaa kerran perustellusta syystä. 

Traficom voi päättää, että määräajan laskeminen keskeytyy, jos hankkeen toteuttaja tekee sitä koskevan hakemuksen. Määräajan laskemisen keskeyttämistä haetaan määräajaksi.

Määräajan laskemisen raukeaminen

Päätös määräajan laskemisen raukeamisesta voidaan tehdä hankkeen toteuttajan hakemuksesta tai, jos lupa- ja hyväksymismenettely on ollut keskeytyneenä hankkeen toteuttajasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Päivitetty