Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

MERIMIESLÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Merimieslääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän epäilee, ettei luvanhakija tai -haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kansi- ja koneosaston lisäksi myös talousosastoa.  

Merimieslääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi laivaväen lääkärintarkastusten yhteydessä myös muiden tapaamisten ja tarkastusten yhteydessä. Merimieslääkärin tulee liittää ilmoitukseen myös terveydentilaa koskevat tiedot. 

Mikäli merimieslääkäri tekee ilmoituksen terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä  laivaväen lääkärintarkastuksen perusteella, kaikki laivaväen lääkärintarkastusasiakirjat tulee lähettää Työterveyslaitoksen lisäksi myös Traficomille lähetettävän terveydentilailmoituksen liitteenä.

Terveydentilailmoitus tulee tehdä myös silloin, kun hakija ohjataan hakemaan ensimmäistä poikkeuslupaa tai aiemmin myönnetyn poikkeusluvan hakemisen syynä ollut sairaus on olennaisesti pahentunut tai hakijalle on ilmaantunut uusi poikkeuslupaa edellyttävä sairaus.

RAUTATIELÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään rautatielääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Rautatielääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän epäilee, ettei luvanhakija tai -haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain liikkuvan kaluston kuljettajia.

Rautatielääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi liikennepalvelulain mukaisten lääkärintarkastusten yhteydessä myös muiden tapaamisten ja tarkastusten yhteydessä. Rautatielääkärin tulee liittää ilmoitukseen myös terveydentilaa koskevat tiedot.

Mikäli rautatielääkäri tekee ilmoituksen terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä liikennepalvelulain mukaisen lääkärintarkastuksen yhteydessä, kaikki lääkärintarkastusasiakirjat tulee liittää Traficomille lähetettävään terveydentilailmoitukseen. 

RAUTATIEPSYKOLOGIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään rautatiepsykologin ilmoitusvelvollisuudesta. Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei luvanhakija tai -haltija täytä luvan saamisen psykologista soveltuvuutta koskevia edellytyksiä.

Mikäli ilmoitus tehdään liikennepalvelulain mukaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella, ilmoitukseen tulee liittää soveltuvuusarvioinnista tehty lausunto liitteineen.

MUUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN ILMOITUS JA -VELVOLLISUUS

Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa Traficomille, jos hän epäilee, ettei henkilöluvan haltija täytä terveydelle asetettuja vaatimuksia. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilöluvan haltijan terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle. 

Ilmoitusoikeus koskee ilmailun osalta ammatti-ilmailijoita (ohjaamo- ja matkustamomiehistöä ja lennonjohtajat) ja harrasteilmailijoita, merenkulun osalta kansi-, kone- ja talousosastolla työskenteleviä henkilöitä sekä rautatieliikenteen osalta liikkuvan kaluston kuljettajia, jotka toimivat junaliikenteessä tai vaihtotyössä. Ilmoitusoikeus ei koske kaupunkiraideliikenteen kuljettajia.

Muu kuin Traficomin hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoituksessaan antaa tiedon ainoastaan siitä, että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveydentilavaatimuksia ja mitä lisätoimenpiteitä ehdotetaan terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. Varsinaisia terveydentilaa koskevia tietoja ilmoitukseen ei tule liittää.

TEE ILMOITUS TRAFICOMILLE

Täytä huolellisesti Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä -lomake (Y401) ja lähetä se Traficomiin turvapostipalvelua (Ulkoinen linkki) käyttäen osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Jos henkilön terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle, ilmoitus tulee tehdä puhelimitse (vaihde 029 534 5000). Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava terveydenhuollon ammattihenkilön oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei tarvita.

Muista tehdä tarvittaessa myös erillinen Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (Traficomin lomake F203), mikäli arvioit, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä ajoterveysvaatimuksia. Myös sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on oikeus ilmoittaa poliisille, jos he epäilevät, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön vuoksi.

Päivitetty