Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi laajakaistatukiohjelma tukee kiinteiden verkkojen rakentamista 2022 alkaen

Laajakaistatukiohjelman tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Tukiohjelmalle on varattu EU:n elpymisvälineestä 32 miljoonaa euroa.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022. Lakia ja asetusta muutettiin, jotta ne ovat jatkossakin Euroopan unionin valtiontukisääntöjen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia.

Uusi laajakaistatukiohjelma käynnistyi lain voimaan tulon myötä. Ohjelmassa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kuten aiemmin kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Maakuntien ja kuntien rooli

Maakunnilla on merkittävä rooli tuettavien hankkeiden aktivoinnissa alueellaan. Maakuntaliittojen tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat hankealueet. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • laajakaistahankkeen tulisi olla taloudellisesti tarkoituksenmukainen ja sen tulisi edistää käyttäjien etua viestintämarkkinoilla;
  • laajakaistahankkeet tulisi keskittää siten, että ne voitaisiin toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla;
  • hankealueiden toteuttamiseen tulee olla hankkeen sijaintikunnassa kiinnostusta ja riittävät taloudelliset resurssit.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kunnan maksuosuudesta hankkeessa. Kunnat on jaettu kolmeen ryhmään, joiden maksuosuudet ovat joko 8, 22 tai 33 prosenttia.

Maakuntien tehtävänä on esittää perusteltu pyyntö lain edellyttämän markkina-analyysin tekemisestä Traficomille. Maakuntien tehtävänä on myös kilpailuttaa hankkeille verkon rakentaja. Hakumenettelyn tulee olla kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön. Hakumenettelyssä käytettävistä vertailuperusteista säädetään laajakaistatukilain 6 §:ssä.

Traficomin markkina-analyysi ja hankealueista kuuleminen

Traficom tekee hankealueesta markkina-analyysin maakunnan liiton perustellusta pyynnöstä. Markkina-analyysissä vahvistetaan hankealueen tukikelpoiset alueet. Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisille alueille, joilla ei ole tai joille ei todennäköisesti ja uskottavasti suunnitella nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista seuraavan kolmen vuoden aikana markkinaehtoisesti. Hankealueen tukikelpoisten ja tukikelvottomien osien kartoittamiseksi Traficom selvittää hankealueilla olemassa olevat viestintäverkot, jotka pystyvät luotettavasti tarjoamaan tiedonsiirron, jonka latausnopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa, sekä tällaisten verkkojen rakentamissuunnitelmat. Lisäksi kartoitetaan sellaiset liityntäpisteet, joista voidaan tarjota nopeusasetuksen mukaisia 300/100 Mbit/s yhteyksiä.

Hankealueista kuullaan toimijoita Traficomin verkkosivuilla julkaistavan julkisen kuulemismenettelyn avulla. Julkisessa kuulemisessa markkinoilla toimiville teleyrityksille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa hankkeesta ja toimittaa laajakaistatukilain mukaisesti perustellut tiedot olemassa olevista verkoistaan sekä sellaisista verkoistaan, jotka ne uskottavasti suunnittelevat ottavansa käyttöön kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaisemisesta. Teleyritysten ilmoittamien verkkojen on pystyttävä tarjoamaan kohdealueella luotettavasti tiedonsiirto, jonka latausnopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa.

Markkina-analyysin valmistumisen jälkeen se toimitetaan maakuntaliitolle hankkeen kilpailutuksen käynnistämistä varten. Kilpailutuksessa valituksi tullut verkon rakentaja voi tämän jälkeen hakea tukea Traficomilta.

Traficomin webinaari kuntapäättäjille 2.2.2023 (Ulkoinen linkki)

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) (Ulkoinen linkki) 

VN asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (Ulkoinen linkki)

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen ilmoitus laajakaistatukiohjelmasta  (SA.101650)

 

Päivitetty