Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taajuuksien käytöstä sovitaan kansainvälisesti

Traficomille kansainvälinen yhteistyö on päivittäistä arkea ja roolimme hallinnonalamme kansainvälisessä ja EU-yhteistyössä on merkittävä. Kansallisen taajuushallinnon roolissa teemme paljon kansainvälistä työtä liittyen taajuuksien ja radiolaitteiden käyttöön, tulevien käyttöjen mahdollistamiseen sekä viestintäverkkojen toimivuuteen ja kehitykseen.

Taajuuksien käyttöön liittyvä kansainvälinen työ tähtää taajuuksien käytön harmonisointiin. Taajuuksien käytön kansainvälinen harmonisointi mahdollistaa laajat radiolaitemarkkinat ja sitä kautta loppukäyttäjille edullisemmat laitehinnat. Harmonisoinnin myötä taajuuksien käytöstä saadaan tehokasta ja myös radiolaitteiden käytöstä tulee sujuvampaa. Laajan kansainvälisen harmonisoinnin myötä pystymme käyttämään esimerkiksi samoja älylaitteita matkustaessamme maasta tai maanosasta toiseen. Tällainen harmonisointi edellyttää maailmanlaajuista sopimista taajuuksien käytöstä ja käytön ehdoista.

Olennainen osa kansainvälistä taajuustyötä on myös yhteisistä menettelyistä ja reunaehdoista sopiminen tilanteissa, joissa taajuuksien käyttötavat eroavat maittain tai maanosittain. Tämä tukee taajuuksien mahdollisimman häiriötöntä käytettävyyttä sekä mahdollistaa viestintäverkkojen ja palveluiden kehitystä myös kansallisten tarpeiden mukaisesti. Taajuuksien käyttö pohjautuukin pitkälti Euroopassa tai maailmassa yhdessä sovittuihin sääntöihin ja käyttöehtoihin. Punaisena lankana työssä on radiohäiriöiden estäminen ja toimivat radiojärjestelmät, joiden avulla mahdollistetaan digitalisaation edistyminen.

Kansainvälistä taajuusyhteistyötä tehdään useilla eri foorumeilla

Kansainvälistä työtä tehdään kansainvälisissä organisaatioissa ja suoraan eri maiden hallintojen välillä. Kahdenkeskinen yhteistyö ja taajuuksien käytön koordinointi naapurimaiden hallintojen kanssa on usein edellytys riittävän häiriöttömien taajuuksien saatavuudelle.

Kansainvälisen työmme lähtökohdat ovat:

  • kansainvälistä työtä tehdään yhteisesti määriteltyjä tavoitteita toteuttaen
  • vaikutamme oikeissa paikoissa oikealla tavalla oikea-aikaisesti
  • työskentelemme yhdessä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa Suomen parasta tavoitellen.

Kansallisen lainsäädännön taustalla on usein kansainvälisiä velvoitteita ja sopimuksia. Traficom osallistuu Suomen edustajana kansainväliseen työhön monella foorumilla. Taajuusasioissa tärkeitä foorumeita ovat esimerkiksi Kansainvälinen televiestintäliitto ITU (International Telecommunication Union), Euroopan posti- ja taajuushallintojen neuvottelukunta CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ja erityisesti sen sähköisen viestinnän komitea ECC (European Communications Committee) sekä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato (North Atlantic Treaty Organization). Lisäksi Traficom toimii asiantuntijana tai edustajana useissa EU:n toimielinten ryhmissä, kuten radiotaajuuspolitiikkaryhmä RSPG:ssä (Radio Spectrum Policy Group) ja radiotaajuuskomitea RSC:ssä (Radio Spectrum Committee).  Eurooppalaiset radiolaitestandardit laaditaan Euroopan televiestinnän standardointiorganisaatiossa ETSI:ssä (European Telecommunications Standards Institute), jonka toimintaa seuraamme ja tarvittaessa vaikutamme.

Yhteistyöryhmät: EU, CEPT, ITU, ECC, ETSI, NATO. Taajuuksien ja radiolaitteiden käyttö, tulevien käyttöjen mahdollistaminen sekä viestintäverkkojen toimivuus ja kehitys edellyttävät tiivistä kansainvälistä yhteistyötä useilla eri foorumeilla Euroopassa ja globaalisti. Tavoitteena on varmistaa kv-taajuusyhteistyössä taajuuksien tehokkaan käytettävyyden ja toimivuuden Suomessa nykyisille ja tulevaisuuden verkoille. Lisäksi edistämme radiolaitteiden sujuvaa ja häiriötöntä käyttöä.

Työskentelemme yhdessä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa Suomen parasta tavoitellen. Traficom edistää koko Suomen radioviestintäsektorin kehittymistä ja tavoitteita ja sidosryhmämme ovat keskeisiä vaikuttajia Suomen tavoitteiden asetannassa. Työhön osallistuu keskeisesti Traficomia ohjaava liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Tärkeimpiin sidosryhmiimme kuuluvat suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja muut viranomaiset.  Yhteistyö sidosryhmien kanssa on keskeistä suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän radioviestinnän taajuuksien käyttötarpeiden tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi. Hyvän kansallisen yhteistyön tukemana Traficom edistää kansainvälisellä taajuustyöllään myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kansalliset kuulemiset julkaistaan viraston verkkopalvelussa. Lausuntopyynnöt lähetetään myös erillisille sidosryhmäsähköpostilistoille, jotka ovat avoinna kaikille halukkaille.

Taajuuksien käytöstä sovitaan globaalisti YK:n alaisessa televiestintäliitossa

Kansainvälisen televiestintäliiton radiosektorin ITU-R:n tehtävänä on muun muassa varmistaa radiotaajuusspektrin tarkoituksenmukainen, oikeudenmukainen, tehokas ja taloudellinen käyttö kaikissa radioviestintäpalveluissa - myös satelliittikiertoratoja käyttävissä palveluissa - sekä tehdä tutkimuksia ja antaa suosituksia radioviestintäasioista.

Ylin kansainvälinen radiotaajuuksista päättävä elin on Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC, World Radiocommunication Conference), joka järjestetään 3-4 vuoden välein. WRC:n päätökset kootaan ITU:n Radio-ohjesääntöön (Radio regulations). Radio-ohjesääntö on painoarvoltaan kansainvälinen laki ja kaikkia ITU:n jäsenmaita juridisesti sitova. Se määrittelee taajuusjaon lisäksi myös useita radiotaajuuksiin liittyviä menettelyjä ja käyttöehtoja.

ITU:n koordinointi-, notifiointi-, ja rekisteröintimenettelyn kautta Traficom varmistaa, etteivät esimerkiksi satelliittijärjestelmän käyttöön suunnitellut taajuudet aiheuta häiriöitä muille radiojärjestelmille ja että ne ovat linjassa ITU:n Radio-ohjesäännön sekä kansallisen taajuuksien käytön kanssa.

Eurooppalainen yhteistyö varmistaa taajuuksien käytön yhteentoimivuuden

Euroopan televiestintäliiton sähköisen viestinnän komitea CEPT/ECC kehittää yhteiseurooppalaisia sääntöjä ja suosituksia taajuuksien käyttöön ja satelliittien ratapaikkojen käyttöön.

ECC tekee taajuuksien käyttöä koskevia selvityksiä Euroopan komission harmonisointipäätösten pohjaksi. ECC myös valmistelee yhteiseurooppalaiset esitykset Maailman radioviestintäkonferenssia varten.

Roolimme EU-yhteistyössä on merkittävä

EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmä RSPG on korkean tason neuvoa-antava ryhmä, joka avustaa Euroopan komissiota radiotaajuuspolitiikan kehittämisessä. RSPG antaa lausuntoja, kannanottoja ja raportteja, joiden tarkoituksena on avustaa ja neuvoa komissiota strategisella tasolla seuraavissa asioissa:

  • radiotaajuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä
  • poliittisten kantojen koordinoinnissa
  • tarvittaessa ehtojen yhdenmukaistamiseksi liittyen radiotaajuuksien saatavuuteen ja tehokkaaseen käyttöön silloin, kun se on edellytys toimivien sisämarkkinoiden luomiseksi.

Suomea edustaa RSPG:ssä liikenne- ja viestintäministeriö tukenaan Traficom. Traficom edustaa Suomea monissa RSPG:n alaryhmissä. RSPG:n keskeisiä työaiheita ovat muun muassa 6G visio, WRC ja strategiset taajuusasiat.

EU:n Radiotaajuuskomitea RSC vastaa erityisistä teknisistä toimenpiteistä, joita tarvitaan Euroopan radiotaajuuspolitiikan toteuttamiseksi. RSC avustaa komissiota teknisten täytäntöönpanopäätösten valmistelussa varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset radiotaajuuksien saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle kaikkialla Euroopassa. RSC tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan posti- ja telehallinnon konferenssin (CEPT) kanssa. Komissio voi antaa CEPT:lle toimeksiantoja sellaisten teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden kehittämiseksi, joilla voidaan varmistaa yhdenmukaiset ehdot radiotaajuuksien saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle.

Kaikkia EU-alueella myytäviä radiolaitteita koskee EU:n radiolaitedirektiivi. Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta. Jotta radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista, niiden tulee täyttää niille EU-alueella asetetut vaatimukset. Traficom vaikuttaa aktiivisesti radiolaitteiden markkinavalvontaan liittyvillä EU-foorumeilla, kuten televiestinnän vaatimustenmukaisuuden arviointi- ja markkinavalvontakomitea TCAM:issa.

Suomi osana Natoa

Taajuusresurssin saatavuus on toiminnan edellytys kaikissa Naton harjoituksissa ja Naton operatiivisessa toiminnassa. Taajuushallinta on jäsenmaiden kansallisella vastuulla ja Traficom vastaa siviili- ja sotilastaajuuksien yhteensovittamisesta. Tavoitteena on molempien käyttöjen turvaaminen ja häiriöttömyyden varmistaminen ja tätä työtä Traficom tekee hyvässä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Naton jäsenenä Traficom vaikuttaa myös Naton taajuustyössä. Myös Natossa taajuuksien suunnittelussa pyritään harmonisointiin eli taajuuksien yhdenmukaiseen käyttöön. Naton taajuustyötä tehdään Civil/Military Spectrum Capability Panel Cap3 -ryhmässä, joka kokoontuu kaksoiskokoonpanossa siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyönä. Cap3 Civ/Mil -kokoonpano on Natossa toimivaltainen taajuuksien käyttöä käsittelevä, ohjeistava sekä päättävä elin, johon Traficom osallistuu yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Siirry takaisin Radiotaajuudet nyt ja tulevaisuudessa -sivulle (Ulkoinen linkki)

Päivitetty