Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tilapäisen säilytyksen paikan sisäinen pelastussuunnitelma tulee laatia ja hakea sille hyväksyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, mikäli vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään rataverkolla, satama-alueella ja muussa terminaalissa sekä muussa vastaavassa paikassa. Näissä paikoissa vaarallisia aineita saa säilyttää vain kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtumisesta johtuen tai kun kuljetustapahtuma muuten välttämättä sitä edellyttää. Sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä merkittävien muutosten yhteydessä, kuitenkin vähintään joka viides vuosi.

Toimi näin

2

Onko tilapäisen säilytyksen paikalla olemassa oleva sisäinen pelastussuunnitelma

Mikäli tilapäisen säilytyksen paikalle on laadittu kemikaaliturvallisuuslain mukainen sisäinen pelastussuunnitelma niin VAK-lain mukaisen sisäisen pelastussuunnitelman vaatimukset voi täydentää tähän olemassa olevaan sisäiseen pelastussuunnitelmaan.

Ilmoitathan hakemuslomakkeella, mikäli tilapäisen säilytyksen paikalla on kemikaaliturvallisuuslain 23 §:n tai 24 §:n mukaista toimintaa. 

 

3

Laadi sisäinen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus, että otetaan huomioon toiminnan luonne ja laajuus sekä kuljetettavien aineiden määrä ja laatu. 

 Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee sisällyttää mm. seuraavat asiat:

  • kuvaus toiminnasta: kuvaus siitä minkälaista tilapäistä säilytystä paikassa harjoitetaan
  • selvitys paikasta, säilytettävistä aineista ja niiden vaaraominaisuuksista
  • selvitys tunnistetuista onnettomuusskenaarioista ja niiden arvioiduista vaikutuksista ihmisille, ympäristölle ja muulle omaisuudelle
  • suunnitelma onnettomuustilanteessa toteutettavista toimenpiteistä
  • kuvaus toimenpiteistä, joilla torjutaan ennalta mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksia ja rajoitetaan seuraukset mahdollisimman vähäisiksi
  • suunnitelma henkilöstön koulutuksista ja hätätilanneharjoitusten järjestämisestä, joita on järjestettävä säännöllisesti sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi

 

4

Tilapäisen säilytyspaikan vastuuhenkilön nimeäminen

  • Henkilö, joka huolehtii säännösten ja määräysten noudattamisesta ja hyvästä järjestyksestä ja ensiapuvälineistä tilapäisen säilytyksen paikassa.
    • Vastuuhenkilölle ei ole erillisiä pätevyysvaatimuksia.
6

Traficom vastaanottaa hakemuksen

  • Sisäisen pelastussuunnitelman hyväksyminen edellyttää lausuntokierrosta sidosryhmille ja vaatimusten tarkistamista.