Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden tiekuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa (VAK) ja siihen liittyvässä muussa toiminnassa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettava aine ja sen määrä ja vaarallisuus.

Vaarallisten aineiden pakkaajan, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan, kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan ja vastaanottajan sekä muun kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. 

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, säiliöistä, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvon merkinnöistä.

Säädösten ja määräysten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

ADR-sopimus ja erillissopimukset

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa on voimassa ADR-sopimus (Ulkoinen linkki).

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta (Ulkoinen linkki) saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa.

Kirjalliset turvallisuusohjeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kirjalliset turvallisuusohjeet.

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing (Ulkoinen linkki)

Mitat ja massat (vak)

Tieliikennelain 729/2018 ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa: ks. tieliikennelain 124 § (Ulkoinen linkki)

Kuljetusyksikössä useampi perävaunu (mm. "B-juna")

Sallituista autoon kytkettävistä hinattavista ajoneuvoista säädetään tieliikennelaissa (729/2018).

Suomi on myös allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M342, jonka mukaan kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaankuljetuksissa. Ks. Suomen allekirjoittamat erillissopimukset (Ulkoinen linkki).

Päivitetty