Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet

Liikenne-ennusteita tarvitaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteiden vaikutusten arviointeihin. Tuotettujen ennusteiden aikajänne ulottuu vuoteen 2060 saakka.

Valtakunnallisia liikenne-ennusteita tuotetaan, koska liikennejärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä varten tarvitaan pitkän aikavälin näkemys liikenteen kehittymisestä. Niitä tarvitaan laajasti myös liikenteeseen liittyvillä hallinnonaloilla yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelussa ja suunnitellussa sekä niihin liittyvissä vaikutusten arvioinneissa. Keskeisiä käyttökohteita ovat mm. valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu, liikenneinvestointien hankearviointi, liikenteen verotus ja hinnoittelu, liikenteen päästöennusteet ja päästövähennystavoitteiden seuranta sekä energia ja ilmastostrategia.

Traficom toteutti vuonna 2022 hankkeen, jossa tuotettiin uuden valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Hankkeessa laadittiin yhtenäiseen toimintaympäristön kuvaukseen perustuen henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaisennusteet sekä niistä johdetut liikennemuotokohtaiset (tie/rata/meri) ennusteet. Laadittujen ennusteiden aikajänne ulottuu vuoteen 2060 saakka.

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet on tuotettu yhtenä hankekokonaisuutena. Näin voidaan varmistua liikennemuotokohtaisten ennusteiden yhdenmukaisista lähtökohdista ja menetelmistä. Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden lähtökohdat ovat yhdenmukaiset myös valtiohallinnon eri sektorien tuottamien muiden virallisten ennuste- ja skenaariotarkastelujen kanssa.

Traficomin tuottamat ennusteet ovat ns. perusennusteita, joka perustuvat olemassa oleviin päätöksiin. Perusennuste kertoo, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä ja sitä käytetään mm. vaikutusten arvioinnin lähtökohtana. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä.

Valtakunnallisia liikenne-ennusteita on aikaisemmin päivitetty neljän vuoden välein. Jatkossa liikenne-ennusteet on tarkoitus päivittää kahden vuoden välein johtuen toimintaympäristön jatkuvista muutoksista sekä tarpeesta hyödyntää niitä entistä enemmän yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelussa. Uusimmat valtakunnalliset liikenne-ennusteet valmistuvat vuoden 2022 lopussa ja raportti on ladattavissa Traficomin Tutkimuksia ja selvityksiä -julkaisusarjassa.

Päivitetty