Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomen liikenne- ja viestintäverkkojen ja väylien sekä verkkomarkkinoiden toimivuudesta. Ministeriö vastaa lisäksi muun muassa toimialansa EU-asioista, liikennepolitiikan ja verkkojen käytön ohjauksesta ja hallinnasta sekä liikenteen ympäristöasioista ja energiakysymyksistä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Traficom toimii EU-sääntelyn mukaisesti rautatiejärjestelmän kansallisena turvallisuusviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistusten ja rataverkon haltijoiden turvallisuuslupien hyväksyminen. Lisäksi Traficom toimii lupaviranomaisena rataverkon ja kaluston käyttöönottamista koskevissa kysymyksissä sekä hyväksyy mm. rautatieyritysten toimiluvat, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, oppilaitokset ja rautatielääkäri- ja -psykologit  ja myöntää veturinkuljettajien lupakirjat. Traficom toimii myös rautatiejärjestelmän valvojana sekä osallistuu aktiivisesti rautatiejärjestelmän ja sitä koskevan sääntelyn kehittämiseen niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Traficomilla on tehtäviä myös kaupunkiraideliikenteessä.

Väylävirasto

Väylävirasto vastaa valtion rataverkosta ja sillä toimimisesta sekä osallistuu liikennejärjestelmän kehittämiseen. Väylävirasto toimii valtion rataverkon haltijana Traficomin myöntämän turvallisuusluvan ja toimintaansa koskevan turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti tehden yhteistyötä rataverkolla liikennöivien rautatieliikenteen harjoittajien ja valtion rataverkkoon liittyvien yksityisraiteen haltijoiden kanssa. Rataverkon haltijana Väylävirasto vastaa rataverkon käytöstä, kunnosta ja kehittämisestä sekä muun muassa kapasiteetin jaosta verkkoselostuksessaan tarkemmin kuvatuin tavoin.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä. Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.

Rautatiealan sääntelyelin

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) on Ranskassa toimiva EU:n erillisvirasto, jonka tehtävänä on edistää Euroopan rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta ja turvallisuutta. ERA tekee EU:n lisäksi tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa mm. EU-sääntelyn valmistelussa ja rautatiejärjestelmän toiminnan kehittämisessä.  Vuonna 2019 viraston tehtävät ja toimivalta lisääntyvät EU:n 4. rautatiepaketin tullessa voimaan, minkä seurauksena ERA:sta tulee myös lupaviranomainen rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistusten ja kalustoyksikköjen ja –tyyppien markkinoillesaattamislupien osalta.

Päivitetty