Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toiminnanohjaus (RISTO)

Suorituskyky- ja riskiperusteisen toiminnanohjaus on Traficomin toimintamalli, jossa Traficomin toimintaa ohjataan asiakasorganisaatioiden toiminnan suorituskyvyn ja riskien perusteella.

Mikä se on?

Suorituskyky on organisaation kokonaisvaltainen kyvykkyys hallita toimintaansa jatkuvasti vaatimustenmukaisesti ja riittävällä turvallisuustasolla. Traficom arvioi suorituskykyä määritettyjen arviointikriteerien avulla. Arvioinnin tulokset taustatietoineen, perusteluineen ja todistusaineistoineen muodostavat yhdessä asiakkaan organisaatioprofiilin. Profiili on Traficomin perusteltu subjektiivinen kuva asiakkaan suorituskyvyn nykytilasta.

Jos organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmän suoriutumistaso on arvioitu korkeaksi, Traficom kohdistaa kyseiseen toimintaan kevennettyä valvontaa ja pyrkii tukemaan organisaation turvallisuusjohtamisen edelleen kehittämistä muilla keinoilla. Jos suoriutumistaso on arviolta matala, Traficom priorisoi kyseisen organisaation valvontasuunnitelmassaan, ja kohdistaa erityisiä toimenpiteitä auttaakseen organisaatiota parantamaan turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä.

Traficom ohjaa organisaatioprofiilin perusteella seuraavia asioita:

  • mihin liikenneorganisaatioihin toimia ensisijaisesti kohdistetaan,
  • minkälaisia toimenpiteitä organisaatioihin kohdistetaan,
  • mikä on organisaatioihin kohdistuvien viranomaistoimenpiteiden sisältö ja laajuus,
  • milloin eri valvontatoimenpiteet suoritetaan,
  • kuinka usein toimenpiteitä organisaatioihin kohdistetaan,
  • mitä resursseja eri toimenpiteiden toteutus vaatii.
RISTO organisaatioprofiilin mallikuva

Ketä se koskee?

Suorituskyky- ja riskiperusteista toiminnanohjausta sovelletaan Traficomin raideliikenteen, ilmailun ja merenkulun organisaatioasiakkaisiin.

Raideliikenteen turvallisuuslupien ja –todistusten voimassaolon aikaista valvontaa koskevissa EU-asetuksissa on ollut 2010-luvusta lähtien eritasoisia vaatimuksia, jotka velvoittavat kansallisia turvallisuusviranomaisia tekemään valvontaa priorisoidusti. Esimerkiksi turvallisuusluvan haltijoiden valvontaa koskevassa asetuksessa ((EU) N:o 1169/2010) todetaan, että ”Kansallisten turvallisuusviranomaisten valvontatoimet on kohdistettava lähinnä sellaiseen toimintaan, josta kansallisen turvallisuusviranomaisen arvion mukaan voi aiheutua vakavimmat riskit tai jossa vaarat ovat vähiten hallinnassa.

Raideliikenteen organisaatiotyypit, joihin Traficom soveltaa suorituskyky- ja riskiperusteista toimintamallia, ovat turvallisuusluvan haltijat, turvallisuustodistusten haltijat ja oppilaitokset. Edellä mainittuihin luetaan myös museoliikennöitsijät ja valtion rataverkonhaltija.

Miten suorituskykyä arvioidaan?

Suorituskyvyn arviointi on Traficomin sisäinen prosessi, jonka tavoitteena on kerätä organisaatiokohtaiset tiedot yhteen, arvioida ne metodisesti ja dokumentoida organisaatioprofiiliin. Arviointi tehdään Traficomin raideliikenteen asiantuntijoiden toimesta, mukana on tyypillisesti yrityksen lupia ja hyväksyntöjä käsitelleitä sekä sen auditointeja tehneitä tarkastajia, turvallisuudenhallinnan asiantuntijoita tai turvallisuustiedon analyytikko. Asiantuntijatiimi käsittelee organisaatioprofiilin arviointikohdat kirjaten ylös perustelut ja toimenpidetarpeet. Organisaatioprofiileja päivitetään säännöllisesti ja niiden tietoja käytetään valvontaohjelman ja -suunnitelman ylläpidossa.

Suorituskyvyn arviointikriteerit perustuvat raideliikenteen organisaatioilta lainsäädännössä vaadittuihin asioihin ja Euroopan rautatievirasto ERA:n turvallisuuskulttuurin arviointimalliin. Erityinen fokus on turvallisuusjohtamisjärjestelmän tosiasiallisessa noudattamisessa, toimivuudessa ja tehokkuudessa. Lisäksi huomiota kiinnitetään organisaation turvallisuus- ja johtamiskulttuuriin sekä johdon rooliin, vastuuseen ja sitoutumiseen toiminnan turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmään.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmät ovat erottamaton osa suorituskyvyn arviointia, koska ne ovat organisaation tärkeimpiä keinoja hallita toimintansa turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän lisäksi organisaatioprofiilissa huomioidaan muun muassa liikenneorganisaation toiminnan erityispiirteet, toiminnan luonne (erityisesti riskialttius) ja laajuus, ja lukuisat muut seikat.

Traficom osallistuu myös EU-tasolla tehtävään kehitystyöhön. Siinä eri maiden kansalliset turvallisuusviranomaiset Euroopan rautatieviraston johdolla vaihtavat parhaita käytäntöjä suorituskyvyn ja johtamisjärjestelmien maturiteetin eli kypsyyden arviointiin ja edelleen kehittämiseen erityisesti sääntelyn keinoin. Sen lisäksi Traficom tekee myös kahdenvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Tämä yhteistyö on osoittanut, että Traficomin suorituskyky- ja riskiperusteinen toiminnanohjaus on samankaltainen kuin muissa Euroopan maissa, joissa on Suomen kanssa samantyyppinen rautatiejärjestelmä.

Miksi sitä käytetään ja mitä etuja se tuo?

Traficomin tavoitteena on toteuttaa turvallisuustyötä mahdollisimman korkealla vaikuttavuustasolla. Traficomin visio on, että suorituskyky- ja riskiperusteisuuteen perustuva toiminnanohjaus edistää asiakasorganisaatioiden turvallisuudenhallinnan jatkuvaa kehittämistä. Myös lainsäädäntö edellyttää Traficomin toimivan suorituskyky- ja riskiperustesti.

Suorituskykyperusteinen regulaatio

Suorituskyvyn käsitteellä on kuitenkin laajempi näkökulma siihen, miten eri tavoin ja eri menettelyillä turvallisuus voidaan varmistaa. Suorituskykyarvioinnin painopiste on toiminnassa ja siihen kohdistuvissa vaatimuksissa. Yksittäisen toimintamenettelyn olemassaolo ei takaa onnistumista, eikä hyvää suoriutumista. Siksi toimintaa arvioidaan kokonaisuutena käytännön tulosten näkökulmasta ja siihen sisältyy myös arviointi siitä, kuinka toimija huolehtii yksityiskohtaisten vaatimusten täyttämisestä. Näin ollen suorituskyvyn arvioinnin kautta organisaatioilla on entistä enemmän mahdollisuuksia osoittaa valvovalle viranomaiselle, että käytössään olevat menettelyt ovat kokonaisuudessaan toimivat, riittävät ja vaatimustenmukaiset. Keskeistä on osoittaa, että organisaatio jatkuvasti ylläpitää omassa toiminnassaan riittävän turvallisuustason - tavan ja tyylin voi kukin organisaatio yhä laajenevalla liikkumavaralla itse valita. Tämä vuorostaan lisää eri turvallisuusmenettelyihin sitoutumista ja vaikuttaa edelleen turvallisuustasoon positiivisesti.

Toimintamallilla pyritään myös varmistamaan ja keskittämään resurssit ja työpanoksen sinne, missä niitä eniten tarvitaan eli missä niistä on eniten hyötyä ja vaikuttavuutta. Organisaation näkökulmasta tämä tarkoittaa, että sen suoriutuessa hyvin, viranomaisen auditointien väliä voidaan pidentää. Tämä säästää organisaationkin aika- ja muita resursseja.

Toimintamallin keskeisin työkalu on organisaatioprofiili, joka sisältää arvion yksittäisen organisaation suorituskyvystä. Traficom esittää organisaatiolle kahdenkeskisessä turvallisuuskeskustelussa subjektiivisen arvionsa sen suoriutumisesta. Organisaatioprofiili antaa asiakkaalle viitteitä Traficomin lähitulevaisuuden toiminnasta. Lisäksi asiakas voi hyödyntää organisaatioprofiilin tuloksia oman toimintansa kehittämisessä.

Traficom tarkastelee samantyyppistä toimintaa harjoittavien organisaatioiden profiileja myös rinnakkain, koska niistä saadaan arvokasta tietoa trendeistä. Jos trenditarkastelu osoittaa, että esimerkiksi kaikilla tai useimmilla toimijoilla on suorituskykyheikkouksia samasta aiheesta, nämä aiheet voidaan nostaa teemoiksi sidosryhmätoiminnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä. Traficom voi tuottaa lisäohjeistusta tai järjestää info- tai koulutustilaisuuksia aiheista, joista useat toimijat näyttävät tarvitsevan lisätukea. Tämä edistää turvallisuustyötä ja tiedonvaihtoa ja auttaa Traficomia tarjoamaan myös entistä laadukkaampia tukipalveluja asiakkailleen.

Päivitetty