Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Varautuminen

Raideliikenteen toimijoilla on erilaisia kansalliseen ja EU-sääntelyyn perustuvia varautumista koskevia velvoitteita. Varautumisen toimenpitein edistetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamista ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen, kuten liikennejärjestelmän, turvaamista. Rautatiejärjestelmän ja kaupunkiraideliikenteen varautuminen eroaa osin, mutta varautumisen tarve on molemmissa järjestelmissä yhtä merkittävä.

Varautuminen on oman toimintakyvyn varmistamista. Se on jatkuvuuden hallintaan tähtäävää toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumista edistetään esimerkiksi valmiussuunnittelun, etukäteisvalmistelujen sekä henkilöstön koulutuksen ja harjoitusten avulla. Myös materiaalinen varautuminen, jolla pyritään varmistamaan toiminnassa tarvittavien materiaalien tai tarvikkeiden saatavuus, on tärkeää.

Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan toimintaa, joka on tarpeen organisaation toiminnan turvaamiseksi ja jatkuvuuden hallinnaksi, toimintavalmiuden kohottamiseksi sekä erilaisten turvallisuusuhkien minimoimiseksi kaikissa turvallisuustilanteissa. Varsinaisen valmiussuunnittelun lisäksi raideliikenteen varautumisessa on hyvä huomioida myös liikennöinnin turvallisuus, kuljetusturvallisuus, fyysinen ja henkilöturvallisuus, yritysturvallisuus sekä tieto- ja kyberturvallisuus.

Varautumisen tavoitteena on pienentää tai minimoida uhkia ja riskejä, jotka vaarantavat toimijan tehtävän tai tavoitteiden saavuttamisen. Varautuminen kannattaakin liittää toimijan kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan erityisesti tilanteissa, joissa riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. On tärkeää, että raideliikenteen toimijat miettivät, millaisia omia riskejä tai uhkia omaan toimintaan voi kohdistua ja miten niihin voi varautua. Tärkeää on laatia selkeät toimintamallit erilaisiin uhkatilanteisiin, ja varmistaa, että oma henkilöstö tuntee ne ja osaa myös käytännössä toimia, jos joku uhkista realisoituu. Keskeistä on myös keskustella toimintamalleissa riittävästi myös muiden oman organisaation toimintaan kytkeytyvien toimijoiden kanssa, jotta yhteistyö sujuisi saumattomasti myös häiriötilanteissa. Traficom valvoo toimijoiden varautumisen tasoa auditoinneilla ja erillistarkastuksilla.

Päivitetty