Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Katsastustoiminta

Ajoneuvojen katsastustoiminnan tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Katsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa ja turvallinen käytettäväksi liikenteessä ja että sen päästöt ovat säädösten mukaiset. Katsastuksen yhteydessä myös tarkistetaan, että ajoneuvon rekisteriin merkittävät tekniset tiedot ovat oikein sekä valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen maksamista.

Katsastustoiminnassa on kyse perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisesta hallintotehtävästä, joka on lailla annettu yksityisten yritysten hoidettavaksi. Katsastuksia saavat suorittaa vain ne, joille Traficom on myöntänyt katsastusluvan (toimiluvan). Katsastusluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013). Traficom myös valvoo katsastustoimintaa ja käsittelee katsastuspäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset. Traficom ei harjoita katsastustoimintaa eikä omista katsastusyrityksiä.

Katsastustoiminnassa on noudatettava hyvää hallintoa koskevia säännöksiä, kuten hallintolakia (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Katsastajiin sovelletaan katsastukseen liittyvissä tehtävissä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Katsastusyritykset saavat itse hinnoitella katsastuspalvelunsa.

Ilmoittautuminen katsastajan loppukokeeseen

Päivitetty