Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksinkuljettaja

Tietoa taksinkuljettajan ajoluvan myöntamisedellytyksistä, kokeesta ja vapaaehtoisesta erityisryhmien kuljettakoulutuksesta.

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisedellytykset

Sakkorekisteristä ilmeneviä, luvan myöntämiseen vaikuttavia tekoja tarkastellaan ajolupahakemuksen ratkaisemista edeltäneen kolmen vuoden ajalta. Rikosrekisteristä ilmenevät teot vaikuttavat jatkossakin viiden vuoden ajan.

Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta annettu sakkotuomio siirtyy lupaedellytyksissä harkinnan piiriin. Aiemmin teko on muodostanut ehdottoman esteen luvan myöntämiselle, eikä Liikenne- ja viestintävirasto ole saanut myöntää lupaa, jos sellainen on ilmennyt sakkorekisteristä. Muutoksen myötä tapauskohtaista harkintavaltaa lisätään. Kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta tulee tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen osoittaa kuljettajan olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana, jotta ajolupa voidaan teon perusteella evätä. Keskeistä sopimattomuuden arvioinnissa on arvioida, onko ajoluvan myöntäminen kyseiselle henkilölle omiaan vaarantamaan matkustaja- tai liikenneturvallisuutta. 

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus ovat jatkossakin ehdoton este luvan myöntämiselle laissa säädetyn kolmen tai viiden vuoden määräajan puitteissa. Myös muut luvan myöntämisen edellytykset säilyvät ennallaan.

Taksinkuljettajan koe

Taksinkuljettajan koe uudistuu 1.5.2021. Uudistuksen yhteydessä koe laajenee ja kokeen rakenne muuttuu. Lisäksi uudistuksen yhteydessä tarkennetaan vilpillisen toiminnan määritelmää kokeessa.

Uudistettu Traficomin Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset -määräys tulee voimaan 1.5.2021. Määräykseen on tehty taksisääntelyn muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi siinä annetaan tarkemmat määräykset kokeessa vilpilliseksi katsottavasta toiminnasta ja vilpin todentamisesta sekä menettelystä vilppitapauksissa.

Henkilö joka syyllistyy liikenteen palveluluista annetun lain 246 a § mukaisesti taksinkuljettajan kokeessa vilpilliseen toimintaan, asetetaan kuuden kuukauden määräaikaiseen kieltoon osallistua taksinkuljettajan kokeeseen.

 

Erityisryhmien kuljettajakoulutus

1.5.2021 alkaen taksinkuljettajille on tarjolla vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta. Sopimuksen määrittelevä tilaaja voi halutessaan vaatia toimijoilta erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamista.

​Traficomin Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus -määräys tulee voimaan 1.5.2021. Määräyksellä määritellään taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tarkempi sisältö ja käytännön toteuttamisen raamit. Määräyksellä pyritään parantamaan erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta sekä lisäämään ja yhdenmukaistamaan taksinkuljettajien edellytyksiä toimia erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Päivitetty