Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

5G projekteja ja kokeiluja Suomessa

5G/6G-teknologia

DEDICAT6G projektissa kehitetään 2030-luvun alussa käyttöön tulevia kuudennen sukupolven (6G) langattomia verkkoja. Keskeisenä ajatuksena ovat dynaaminen peittoalueen laajentaminen ja hajautettu älykkyys käyttäjäkeskeisissä sovelluksissa. Tavoitteena on saavuttaa suurempi resurssitehokkuus, pienempi viive, vasteaika ja energiankulutus, pienemmät käyttö- ja pääomakustannukset ja parempi tietoturva, yksityisyys ja luottamus. Projektissa on neljä demonstroitavaa käyttötapausta, jotka ovat älykäs varastointi, parannettu käyttäjäkokemus, yleinen turvallisuus ja älykäs moottoritie.  

Lue lisää DEDICAT6G -projektista (Ulkoinen linkki)

6G Flagship  Lue lisää 6G Flagship -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

SecurePax  -hankkeen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa matkustajat entistä paremmin ja tarkastaa, ettei laivoihin tuoda kiellettyjä tavaroita. Sekä Turun että Tukholman matkustajasatamissa tullaan pilotoimaan potentiaalisia tulevaisuuden turvallisuus- ja ICT-ratkaisuja. Hankkeen yhteydessä tullaan kokeilemaan myös 5G-verkkoa satama-alueella. 

Lue lisää SecurePax -hankkeesta  (Ulkoinen linkki)

Kaupungit ja kunnat

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) hankkeessa kehitetään yritysten ja oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi.

Lue lisää KETO -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Nosturi

Tieliikenne

5G-Safe-Plus -projekti tutkii liikenneturvallisuutta 5G-pohjaisiin aikakriittisiin tieliikennepalveluihin nojaten, jossa tarkoilla olosuhdetiedoilla on ratkaiseva merkitys. Projektissa hyödynnetään hybriidiverkkoratkaisuja muun muassa 4G, 5G, ITS-G5 ja satelliittiteknologioihin nojaten.

Lue lisää 5G-Safe-Plus -projektista (Ulkoinen linkki)

5G-MOBIX kehittää ja testaa automatisoitujen ajoneuvojen toimintoja hyödyntäen 5G-teknologiaa. Projektissa kehitetään ja testataan uutta 5G-teknologiaa hyödyntäviä automaattisten ajoneuvojen toimintoja useilla rajan ylittävillä käytävillä ja kaupunkimaisissa kokeiluympäristöissä, joissa on ajoneuvoliikennettä, kattava verkko ja kysyntää palvelulle. Lisäksi huomioidaan erityiset paikalliset oikeudelliset, liiketoiminnalliset ja sosiaaliset tekijät. 

Lue lisää 5G-MOBIX -projektista (Ulkoinen linkki)

NordicWay 3 - Urban Connection -hankkeessa tullaan tutkimaan 5G:n hyödyntämistä C-ITS piloteissa. NordicWay 3 on jatkohanke aikaisemmille NordicWay -hankkeille.

Lue lisää NordicWay 3 -hankkeesta (Ulkoinen linkki) 

5G ROUTES -hankkeessa tehdään edistyneitä kenttäkokeita uusille automaattisille ja viestiville ajoneuvosovelluksille (connected automated mobility, CAM), jotka toimivat saumattomasti määritetyllä kolmen EU-maan (Latvia-Viro-Suomi) rajan ylittävällä 5G-käytävällä (Via Baltica-North). Tavoitteena on nopeuttaa päästä päähän 5G-verkkoa hyödyntävien, yhteen toimivien CAM-ekosysteemien ja -palvelujen laajamittaista käyttöönottoa digitalisoiduilla moottoriteillä, rautateillä ja laivaväylillä ympäri Euroopan. 

Lue lisää 5G Routes -hankkeesta (Ulkoinen linkki) 

Tieliikenne

Satamat ja merenkulku

PORT OULU Smarter –digihankkeessa tähdätään modernin satamadigitalisaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen Oulun Sataman asiakkaiden ja toimijoiden kesken. Monitoimijaympäristössä synnytetään yhteistyöllä uudentyyppinen data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista ja tilannekuvasta. Alueen digitaalisen infran kehittämistoimet sisältävät myös paikallisten konnektiviteettitarpeiden ratkaisut.

Lue lisää PORT OULU Smarter -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

5GFINLOG (5G Future Innovation Platform for Logistics) hankkeen päätavoitteena on luoda ja perustaa uudenlainen 5G logistiikka- ja satama-alan testaus- ja innovaatioalusta HaminaKotka satamaan. 

Lue lisää 5GFINLOG -hankkeesta (Ulkoinen linkki) 

ARPA (Applied Research Platform for Autonomous Systems) is a joint RDI initiative of Turku University of Applied Sciences (TUAS) and Novia University of Applied Sciences. The project will create an ambitious new platform for applied research on autonomous systems, one that enables different operators' concrete RDI work on smart operating environments.

Lue lisää ARPA -projektista (Ulkoinen linkki) 

Sea4Value SMARTER (Smart terminals) -hankkeessa keskitytään satamatoimintojen digitalisointiin, ja sen tavoitteena on tuottaa helposti toistettavia ratkaisuja matkustaja- ja tavaraliikenneterminaaleihin.

Lue lisää Sea4Value SMARTER -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Porin merilogistiikkakeskus muodostuu kolmesta Porin satamasta ja toimii kasvualustana bisnekselle.  Alueelle on valmistumassa sataman ja alueen yritysten testikäyttöön tarkoitettu 5G-privaattiverkko. 

Lue lisää Porin merilogistiikkakeskuksen privaattiverkosta (Ulkoinen linkki)

MASSPorts on maailmanlaajuinen merenkulun autonomisten alusten ja satamatoimintojen edelläkävijöiden verkosto, jossa Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Lue lisää MASSPorts verkostosta (Ulkoinen linkki)

5G merenkulussa Ålcom ja Ericsson haluaa tukea 5G-sovellusten kehittämistä merenkulun tarpeisiin. Siksi he tarjoavat halukkaille testausmahdollisuuksia Ålcomin verkossa Ahvenanmaalla.

Sea4Value Fairway -hankkeen tavoitteena ovat seuraavat testaukset ja kokeilut, jotka ovat tärkeitä merkkipaaluja pyrittäessä kohti älykästä ja itseohjautuvaa meriliikennejärjestelmää: älykkään väylänavigoinnin kokeilut, eLuotsauksen työympäristö (maalla) ja etäluotsauskokeilut. 

Lue lisää Sea4Value Fairway -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Satama

Dronet

Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi.

Lue lisää Drolo -projektista (Ulkoinen linkki)

GOF 2.0 Integrated Urban Airspace VLD jatkaa GOF USPACE hankkeessa tehtyä työtä. GOF 2.0 projektin tarkoituksena on turvallisesti ja kestävästi demonstroida UAS, eVTOL ja miehitetyn ilmailun operatiivista yhteistoimintaa tiiviissä kaupunkiympäristössä hyödyntäen nykyisiä ATM ja U-space palveluita ja järjestelmiä.

Lue lisää GOF 2.0 projektista (Ulkoinen linkki)

5G!Drones hanke tutkii dronejen 5G-yhteyksien toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on kokeilla useita droonien eli miehittämättömien ilma-alusten käyttötapauksia, joissa hyödynnetään parannetun mobiililaajakaistan (enhanced Mobile Broadband, eMBB), huippuluotettavan alhaisen viiveen viestinnän (ultra-reliable low-latency communications, URLLC) ja massiivisten koneyhteyksien (massive machine-type communications, mMTC) 5G-palveluja. Tavoitteena on myös validoida 5G-suorituskykymittareita, joilla tuetaan näitä haastavia käyttötapauksia.

Lue lisää 5G!Drones -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

VED - Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -projektin tavoitteena on pilotoida ja edistää hiilineutraaleja ja päästöttömiä dronepalveluita niin logistiikka-alan tarpeisiin kuin myös etävartiointiin, ympäristönvalvontaan sekä uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja.

Lue lisää VED -projektista (Ulkoinen linkki)

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) – hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset.

Lue lisää VED ratkaisuista (Ulkoinen linkki)

VED - Vähähiiliset energiatehokkaat dronet hankkeessa kehitetään dronejen käyttöä tiesään havainnoinnissa sekä evaluoidaan energiatehokkaampia menetelmiä. 

Lue lisää VED - Vähähiilisistä energiatehokkaista droneista (Ulkoinen linkki)

 

Drone

Raideliikenne

Digirata Tulevaisuuden rautatiet tarvitsevat modernin ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla liikennemuodon kilpailukyky turvataan. Hankkeessa rakennetaan testirata ja laboratorio, joilla päästään pilotoimaan eurooppalaisella tasolla uraauurtavaa tiedonsiirtoa rautateillä. 

Lue lisää Digirata -hankkeesta (Ulkoinen linkki) 

Raideliikenne

Päättyneet hankkeet

Vt 8 Älyväylä -hankkeen tavoitteena on käynnistää pidempiaikainen työ maantieverkon älykkyyden lisäämiseksi.

Lue lisää Vt 8 Älyväylä -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeessa selvitetään, millä tavoin kaupungeissa voitaisiin käyttää robottiminibusseja järjestelmällisesti. Tavoitteena on toteuttaa automaattinen bussilinja. 

Lue lisää FABULOS -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

5G Drive Horizon 2020 -hanke 5G-DRIVE: 5G HarmoniseD Research and TrIals for serVice Evolution between EU and China (2018–2021). Hankkeessa kokeillaan ja validoidaan EU:n ja Kiinan 5G-verkkojen välistä yhteentoimivuutta 3,5 GHz:n taajuusalueella, jota käytetään parannetun mobiililaajakaistan (enhanced Mobile Broadband, eMBB) sovelluksissa, sekä 3,5 GHz:n ja 5,9 GHz:n taajuusalueilla, joita käytetään V2X (vehicle-to-everything) -viestinnässä eli ajoneuvojen yhteyksissä ympäristöön. 

Lue lisää 5G Drive -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Route51 on konsepti, jonka puitteissa valmistellaan hankkeita kantatie 51:n kehittämiseksi älyliikenteen teknologioiden ja palvelujen älytie-ekosysteemiksi.

AUTOMOTO on Väyläviraston toteuttama ja koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tukema hanke, jossa tutkitaan Suomen pääväylien nykytilaa ja kehittämistarpeita automaattiliikenteen näkökulmasta. Hanke on osa NordicWay 3 kokonaisuutta.

Lue loppuraportti (Ulkoinen linkki)

LuxTurrim5G

Nokian vetämä monialainen yritys- ja tutkimusryhmä LuxTurrim5G-ekosysteemi luo älykaupungin digitaalista selkärankaa ja uusia datapohjaisia palveluita kahdessa rinnakkaishankkeessa: LuxTurrim5G+ vie ekosysteemin kehittämää 5G-älypylväskonseptia kohti tuotteistusta ja käytännön pilotointia. Neutral Host Pilot -hanke luo dataa luotettavasti ja turvallisesti hyödyntävän alustan sekä kehittää uusia digitaalisia palveluja kaupunkien tarpeisiin. Samalla Neutral host -operaattorimallia arvioidaan ja pilotoidaan käytännössä.

Lue lisää LuxTurrim5G (Ulkoinen linkki)

ASCENT-hankkeessa testataan luvanvaraista taajuuksien yhteiskäyttöä satelliittiverkoissa. Tavoitteena on löytää ja ymmärtää yhteyskäytön pullonkauloja, jossa korkean viiveen satelliittiyhteys on yksi toiminnan haasteista. Luvanvaraisen yhteiskäytön (Licensed Shared Access, LSA) konseptin soveltuvuutta tutkitaan ja validoidaan järjestelmätason testauksilla. 

Lue lisää ASCENT -hankkeesta  (Ulkoinen linkki)

5G-RANGE-hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja validoida 5G-verkon mahdollistavia mekanismeja, jotta voidaan luoda taloudellisesti kannattava verkkoyhteysratkaisu syrjäisille alueille.

Lue lisää 5G-RANGE -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Sat5G-hankkeessa tutkitaan satelliittien hyödyntämistä 5G-yhteyksissä määrittämällä optimaalisia satelliittiperustaisia runkoyhteyksiä ja ratkaisuja liikennekuorman vähentämiseen. 

Lue lisää Sat5G -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

Priority projektissa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan viranomaisten ja syrjäseudulla toimivien yritysten käyttöön tarkoitettuja viestintäratkaisuja. Keskeisenä tavoitteena on täydentää nykyisiä kriittisiä ääni- ja viestipalveluja laajakaistan datavalmiuksilla kaupallisia langattomia 4G- ja 5G-verkkoja hyödyntämällä. Hankkeessa keskitytään kolmeen sovellustapaukseen: 1) etsintä ja kiinniotto, 2) maaseudun älykäs liiketoiminta ja 3) hätätilanteiden hallinta. Ratkaisuja kokeillaan aidossa verkkoympäristössä soveltamalla 5G Force -alustaa ja tapauskohtaisia teknologialohkoja. 

Lue lisää Priority -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

5G-VIIMA 5G Vertical Integrated Industry for Massive Automation on laaja satamat, teollisuus ja energia -teemoihin liittyvä hanke. Tavoitteena on asettaa kehittyvä 5G-teknologia happotestiin teollisuusympäristössä kokeillen 5G:tä teollisuuden oikeissa käyttötapauksissa. Kokeiluissa hyödynnetään myös mm. Teollisuus 4.0 ja smart energy grid -konsepteja.

Lue lisää 5G-VIIMA -hankkeesta  (Ulkoinen linkki)

5G-Force

5G Test Network Finland (5GTNF) konsortio tarjoaa yhtenäisen teknologiaympäristön tutkimukseen ja kokeiluihin. 5G-FORCE hankeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää 5G-teknologiaa sekä tähän liittyvää 5G-testiverkkoympäristöä eri vertikaalien osalta tapahtuvien tutkimus- ja kehityshankkeiden tarpeisiin.

Lue lisää 5G-FORCE -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

GOF USPACE oli kahdeksaan laajaan demonstraatioon EU-hanke dronejen liikenteenohjausjärjestelmien kehittämiseksi. Hanke käynnistyi vuonna 2018 ja päättyi alkuvuodesta 2020. Hankkeen tulosten perusteella toimitettiin rahoittajan JU SESAR:in kautta Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle johtopäätöksiä ja suosituksia liikenteenohjausjärjestelmän ja tietoliikenneratkaisujen kehittämistyöhön. 

Lue lisää GOF USPACE -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

5GKIRI oli kahdeksan kaupungin 5G-verkostohanke, jonka tavoitteena oli varmistaa kaupunkien valmius tukea 5G-verkkojen rakentamista ketterämpien ja valtakunnallisesti yhtenäisten prosessien kautta. Hankkeessa olivat Traficomin lisäksi mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa, jotka toimivat hankkeen rahoittajina. Hankkeen toteutti Sitowise Oy.  Hanke päättyi 31.3.2019 ja siitä on seurannut useita jatkokeskusteluja ja kaupunkien omia jatkohankkeita.

Lue lisää 5GKIRI hankkeesta

5G-toimintavarmuus oli Traficomin, Turun ammattikorkeakoulun ja Nokian toteuttama kokeilu, jossa selvitettiin mittauksin 5G-verkon radiorajapinnan toimintavarmuutta sekä radiohäiriöiden vaikutuksia ja selvittämistä 5G-ympäristössä vuosina 2018 - 2020.

5G-Väylä Väyläviraston selvityksessä tutkittiin, millä tavoin väyläviranomainen voi toimia 5G:n ja sen päälle syntyvien palveluiden mahdollistajana, miten väyläomaisuuden hallinta voisi hyötyä nopeista tietoliikenneverkoista ja mitkä ovat yksityisen ja julkisen sektorin roolit ja yhteistyömallit tällaisten verkkojen kehittymisessä. 

Lue lisää selvityksestä

UrbanSense hankkeessa rakennettiin 5G-verkon testiympäristö ja innovaatioalusta, joka käyttää uutta teknologiaa kaupunkiympäristön havainnointiin. 

Lue lisää UrbanSense -hankkeesta (Ulkoinen linkki)

5G-XCAST-hankkeessa keskitytään yleis- ja monilähetyssisällön jakeluun langattomissa 5G-järjestelmissä.

Lue lisää 5G-XCAST -hankkeesta (Ulkoinen linkki) 

Päivitetty