Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa (VAK) ja siihen liittyvässä muussa toiminnassa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettava aine ja sen määrä ja vaarallisuus.

Vaarallisten aineiden pakkaajan, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan, kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan ja vastaanottajan sekä muun kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, säiliöistä, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten, säiliöiden, ajoneuvon ja vaunun merkinnöistä.

Säädösten ja määräysten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023 (Ulkoinen linkki))

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023 (Ulkoinen linkki))

Finlex

Suomen sähköinen säädöskokoelma sekä ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat sekä viranomaispäätökset ja -määräykset: Finlex (Ulkoinen linkki)

EU:n oikeudelliset asiakirjat: EUR-Lex (Ulkoinen linkki)

Traficomin VAK-tiemääräyksen taulukko A (VAK 2023)

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Traficomin määräyksen TRAFICOM/473662/03.04.03.00/2022 liitteen A luvun 3.2 taulukko A  

Lisätietoa

Soveltamisohje (26.2.2020): Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus kotimaanliikenteen lautta-aluksilla ja losseilla suomeksi (pdf, 126.93 KB) (Ulkoinen linkki) ruotsiksi (pdf, 127.86 KB) (Ulkoinen linkki) 

Päivitetty