Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Haluan tavaraliikenneyrittäjäksi

Tavaraliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

Toimi näin

1: Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

2: Tarkista luvan tarve

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää tavaraliikennelupaa seuraavin poikkeuksin:

  • Traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa, jos traktorin suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h.
  • Henkilöliikenneluvan haltija saa kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Manner-Suomessa tapahtuva ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille.

Tavaraliikenteeseen ilmoittautuminen

  • Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.
  • Myös liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta Manner-Suomessa yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.

Ammattimaisen tavarankuljetuksen harjoittaminen kansainvälisessä tieliikenteessä kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnin mutta enintään 3,5 tonnin moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää kevyttä tavaraliikennelupaa.

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan enintään 2,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ei edellytä liikennelupaa, eikä ilmoituksen tekemistä.

3: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ammatillinen pätevyys, y-tunnus, oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen. Kevyen tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytykset ovat samat kuin tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytykset mutta vakavaraisuuden osoittaminen poikkeaa vaaditun vakuusmäärän osalta.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään tavaraliikenteen yhteisölupa ja sille haettu määrä oikeaksi todistettuja ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä.

4: Hanki tavaraliikenteen yrittäjän ammatillinen pätevyys

Tavaraliikenneluvan ja kevyen tavaraliikenneluvan hakijan tai hakijan liikenteestä vastaavan henkilön tulee olla ammatillisesti pätevä. Pätevyys saavutetaan suorittamalla hyväksytysti tavaraliikenteen yrittäjätutkinto. Lue lisää: Liikenneyrittäjätutkinto

5: Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa.

Tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € seuraavan auton osalta.

Kevyen tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 1 800 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 900 € seuraavan auton osalta, kun haetaan pelkästään kevyttä tavaraliikennelupaa eikä hakijalle ole ennestään muita liikennelupia.  Jos yritys hakee kevyttä tavaraliikennelupaa ja sillä on lisäksi varsinainen tavaraliikennelupa ja/tai henkilöliikennelupa, osoitettava vakuusmäärä on 9 000 € ensimmäisen auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta, 5000 euroa seuraavan auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta ja 900 € haettavan kevyen tavaraliikenneluvan osalta.

Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupien osalta. Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

6: Hae tavaraliikennelupaa

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esim. osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Jos luvanhakija on oikeushenkilö, tulee sillä olla liikenteestä vastaava henkilö. Liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää hyvän maineen ja ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja hänellä tulee lisäksi olla yhteys hakijayritykseen.

Uutta lupaa, luvan uusimista tai lisälupia koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

Hae tavaraliikennelupaa

7: Tietoa myönnettävästä tavaraliikenneluvasta

Liikennepalvelulain mukaisia tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa. Uusille alalle tulijoille voidaan myöntää vain tavaraliikenteen yhteisölupa. Uudet ja uusittavat yhteisöluvat myönnetään 10 vuodeksi.

Kotimaan tavaraliikennelupa voidaan myöntää vain sellaiselle hakijalle, jolla on hakemuksen vireille tullessa vähintään yksi voimassaoleva kotimaan tavaraliikennelupa ja lupa myönnetään aina tavaraliikenteen yhteisölupana, jos hakijalla on yhteisöluvan edellyttämä ammatillinen pätevyys. Kotimaan tavaraliikenneluvan voimassaolo päättyy viimeistään 1.7.2028.

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön. Siten esimerkiksi luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Yhteisöluvalle myönnetään hakemuksen mukaisesti ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Jäljennöksiä myönnetään aina vähintään yksi. Yhteisöluvan ajoneuvokohtainen jäljennös tulee aina olla ajoneuvossa mukana liikennettä harjoitettaessa. Yhteisölupaa eli niin kutsuttua päälupaa tulee säilyttää luvanhaltijan toimipaikassa.

Ajoneuvokohtaisten jäljennösten voimassaolo päättyy aina samaan aikaan kuin yhteisöluvan voimassaolo.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista. Pelkkä osoitteenmuutosilmoitus väestötietojärjestelmään ei ole riittävä, koska tiedot eivät päivity automaattisesti.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi