Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Radiosändare för satellitsystem är sändare som befinner sig i satelliter och satellitjordstationer. De används för kommunikation mellan satellit och jordstation, för styrning och kontroll av satellit, för produktion och förmedling av satellitens nyttolastdata, t.ex. bildmaterial, från satellit till jord eller till exempel uppladdning av programuppdateringar i satelliter. Även GPS-repeatrar är radiosändare för satellitsystem.

För att inneha och använda radiosändare för satellitsystem behövs ett tillstånd med undantag för den terminalutrustning som särskilt befriats från kravet på tillstånd.

Internationell överenskommelse om satellitfrekvenser

Innan Traficom kan bevilja radiotillstånd ansöker verket i enlighet med internationella teleunionen ITUs radioreglement om godkännande av de radiofrekvenser som ska användas i satellitsystemet.

Genom ITUs koordinerings-, notifierings- och registreringsförfarande säkerställer Traficom att frekvenser som planerats för användning av satellitsystemet inte orsakar störningar för andra radiosystem och att de är enhetliga med ITUs radioreglement samt med den nationella användningen av frekvenser. ITU-förfarandet behövs inte om en annan stats förvaltning redan har ingått avtal om användningen av frekvenserna för satellitsystemet i fråga och om ansökan om tillstånd endast gäller en satellitjordstation. ITU rekommenderar att man reserverar minst två år för detta förfarande före den planerade idrifttagningen av satelliten.

För rymdverksamheten i Finland krävs också arbets- och näringsministeriets tillstånd med stöd av lagen om rymdverksamheten (63/2018).

Användning av amatörradiofrekvenser i satellitsystem

Användningen av amatörradiofrekvenser i satellitsystem koordineras förutom genom ITU-förfarandet också med Finlands Radioamatörförbund (SRAL) samt med den internationella radioamatörunionen (IARU). Det är inte tillåtet att utöva kommersiell verksamhet på amatörradiofrekvenserna.

Jordstationer

Jordstationer avsedda för sändning av radio via satellit behöver ett tillstånd när de befinner sig på Finlands territorium och inte särskilt befriats från kravet på tillstånd. I regel ska man komma överens om användningen av frekvenser för jordstationer med grannländerna innan radiotillstånd kan beviljas och innan frekvenserna kan tas i drift. Användningen av jordstationer i närheten av flygplatser är begränsad på grund av flygtrafiksäkerheten.

Jordstationer avsedda för mottagning

För att använda och inneha jordstationer som är avsedda endast för mottagning behövs inget radiotillstånd i Finland. Mottagning i jordstationer avsedda för mottagning kan då inte heller skyddas mot störning förorsakad av andra radiosändare.

Det är möjligt att särskilt ansöka om skydd för en jordstation avsedd för mottagning varvid Traficom kan besluta om åtgärder för att skydda en jordstation på en fast uppställningsplats mot störningar. Således kan specialvillkor ställas på jordstationens egenskaper och uppställningsplats. Internationell frekvenskoordinering kan bli nödvändig också när det gäller att ta jordstationsfrekvenser i drift och att skydda användningen av dessa frekvenser. Rätt till skyddet beviljas för en begränsad tid, till exempel fem år. En avgift i enlighet med kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter (1028/2017) tas ut för beslut om skyddet.

Kostnaderna för frekvensförvaltningen av satellitsystem

En satellitaktör svarar för de kostnader som ITU tar ut för koordinerings- och notifieringsförfarandet. Kostnadernas belopp beror bl.a. av satellitsystemets egenskaper. Dessutom tar Traficom i enlighet med kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter ut en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde för att genomföra ITU-förfarandet samt en frekvensavgift för radiotillståndet.

GPS-repeatrar

GPS-repeater är en kombination av en radiomottagare och -sändare som används för att överföra GPS-signal från utomhus till t.ex. redskapshall eller skyddsrum, där det inte är möjligt att ta emot signal från GPS-satelliter. GPS-repeatrar fungerar på samma frekvensområden som GPS-satelliter och repeatern förstärker GPS-satelliternas signal som ligger under bruset. För att använda en GPS-repeater behövs ett radiotillstånd. Radiotillståndet kan endast beviljas för att förmedla GPS-signal till inomhus.

Du kan ansöka om radiotillstånd för GPS-repeater via kontaktblanketten (Extern länk)

Uppdaterad