Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Radioutrustningar samt deras styranordning i fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg ska överensstämma med de krav som ställts på dem. Enligt europeiska bestämmelser ska radioutrustningarna vara försedda med en försäkran om överensstämmelse och en CE-märkning. Föreskrifter om trådlösa utrustningar och användningen av dem varierar internationellt, och t.ex. i utländska nätbutiker finns det till salu utrustningar vars användning kan orsaka störningar i Finland. Utrustningarna stör inte annan radioutrustning när de har rätt frekvens och effekt.

Trafikom styr och övervakar användningen av radiofrekvenser i Finland. Med planering av frekvensanvändningen strävar man efter att säkerställa att det finns tillräckligt med användbara och så störningsfria radiofrekvenser som möjligt att anvisa alla radiosystem.

Sändare och mottagare i fjärrstyrda, dvs. radiostyrda modellflygplan, helikoptrar och andra luftfartyg (UAS/RPAS/drone), härefter obemannade luftfartyg, samt sändare och mottagare i deras styranordning är radioutrustningar. De måste därför uppfylla de krav som ställts på dessa radioutrustningar.

Radioutrustningens överensstämmelse med kraven (Extern länk)

Köp och användning av radioutrustning

När du köper radioutrustning från utlandet eller från en webbutik, ta reda på och fråga vid behov Traficom (radiotaajuudet@traficom.fi) om det är möjligt att använda utrustningen i Finland.

Radiofrekvenser som används

Styrförbindelser

Obemannat luftfartyg styrs trådlöst i regel från marken. Styranordningen kan vara en fjärrkontroll eller en mångsidigare styr- och kontrollstation med videoskärm. Med hjälp av styrförbindelserna kan en användare på marken styra luftfartyget och få lägesinformation i realtid om luftfartygets system, t.ex. om motorernas rotationshastigheter.

Frekvenser för radioutrustningar som är befriade från kravet på tillstånd och som kan användas för styrförbindelser är till exempel:

  • 2400,000–2483,500 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är antingen
    • ≤100 mW EIRP, om standarden som tillämpas är EN 300 328 som gäller digitala utrustningar för bredbandig dataöverföring (WAS) eller
    • ≤10 mW EIRP, om standarden som tillämpas är EN 300 440 som gäller allmänna SRD-utrustningar.
  • 5170,000–5250,000 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är ≤200 mW EIRP. Standarden som tillämpas är EN 301 893 som gäller RLAN-utrustningar.
  • 5725,000–5875,000 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är ≤25 mW EIRP och standarden som tillämpas är EN 300 440 som gäller allmänna SRD-utrustningar.

Andra frekvensband lämpliga för styrning av obemannat luftfartyg kan finnas i Traficoms föreskrift 15.

Frekvensbandet 5030,000–5091,000 MHz har enligt Internationella teleunionens (ITU) Radioreglementet anvisats för mobil (rutt) luftfartstrafik och begränsats för internationellt standardiserade luftfartssystemer (ICAO standarder och rekommenderade praxis).

Frekvenserna för nyttolasten

Nyttolast betyder en annan radioutrustning är den som används för styrning och kontroll. Den vanligaste nyttolasten är en kamera som kan förmedla realtidsvideobild från obemannat luftfartyget till marken. En värmekamera och olika mätapparater kan också vara nyttolaster.

Frekvensbanden 2400,000–2483,500 MHz, 5170,000–5250,000 MHz och 5725,000–5875,000 MHz kan användas för luftfartygets nyttolastutrustning på obemannat luftfartyg som befinner sig i luften.

Närmare föreskrifter om frekvenser för radiosändare som används ombord på obemannat luftfartyg som befinner sig i luften och som befriats från kravet på tillstånd finns i Traficoms föreskrift 15.

Obs! Användning av frekvensbandet 5470,000–5725,000 MHz är inte tillåten ombord på obemannat luftfartyg från och med den 13 januari 2023. 

Frekvensen 1320,000 MHz är endast avsedd för överföring av videobild från luften till marken. Användningen av frekvensen kräver ett radiotillstånd som endast kan beviljas för en viss tid.

Användningen av frekvenser för mobilnät

Det är tillåtet att använda terminalutrustning för mobilnät ombord på luftfartyg utan tillstånd i enlighet med Traficoms föreskrift 15 om det är nödvändigt för att sköta vissa myndighetsuppgifter eller uppgifter som är centrala för samhällets försörjningsberedskap. Det är fråga om ett tidsbegränsat försök t.o.m. 31.3.2024.

Om verksamheten inte är sådana myndighets- eller försörjningsberedskapsuppgifter som beskrivs i föreskrift 15 kan Traficom med mobiloperatörens samtycke bevilja ett radiotillstånd som möjliggör användningen av terminalutrustning för mobilnät ombord på luftfartyg. De frekvenser för mobilnät som beviljats i radiotillståndet kan användas för styrförbindelser, förbindelser som nyttolasten använder eller för samtal.

Kortvariga testtillstånd är möjliga

För testning och provanvändning av fjärrstyrda luftfartyg kan man ansöka om kortvarigt testtillstånd hos Traficom. Möjligheten att bevilja radiotillstånd för de frekvenser man ansökt om bedöms från fall till fall.

Traficom är Finlands luftfartsmyndighet

Traficom är Finlands luftfartsmyndighet, som sörjer för den allmänna säkerheten i luftfarten, strävar efter att främja luftfartens miljövänlighet och sköter frågor som gäller flygtrafiken och dess smidighet. Traficom granskar luftfartsfrågorna ur såväl passagerarnas som flygbolagens, sportflygarnas och flygplatsernas perspektiv.

Mer information om drönareflygning på Droneinfo.fi (Extern länk).

Uppdaterad