Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviran-omainen. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää kattavaa tietopääomaa, joka koostuu laajoista viestinnän, liikenteen ja liikkumisen tietovarannoista.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin Traficomin keskeisten rekisterien ja tietovarantojen tietovirrat. Tietovirtakuvauksissa on kuvattu tahot, joilta tietoja säännönmukaisesti saadaan, tietojen säilytys sekä mille tahoille tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Kuvauksien sisältämät keskeiset tunnusluvut antavat käsityksen tietovarantojen volyymeistä.

Liikenneasioiden rekisteri - tiedon lähteet

Liikenneasioiden rekisteriin tulee tietoa seuraavilta tahoilta:

 • Luvan hakijalta ja/tai haltijalta
 • Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavalta liikennevälineen omistajalta, haltijalta ja/tai käyt-täjältä
 • Liikennevälineen ja sen moottorin valmistajalta ja/tai maahantuojalta/edustajalta
 • Oppilaitokselta, kouluttajalta ja näytön vastaanottajalta
 • Lääkäriltä ja psykologilta sekä sairaanhoito- tai terveydenhuoltotoimintaa harjoittavalta yhtei-söltä ja/tai laitokselta
 • Lupakirjan ja kortin valmistajalta ja/tai käsittelijältä
 • Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdysliikennettä harjoittavalta rekisteröintitehtäviä suorit-tavalta
 • Katsastustoiminnan harjoittajalta
 • Yksittäishyväksyntöjä myöntävältä 
 • Traficomin sopimuskumppanilta
  • Liikennevakuutuskeskukselta
  • Vakuutusyhtiöltä
  • Laivaisännältä ja varustamolta
  • Toiselta viranomaiselta

Liikenneasioiden rekisteriin tallennettavat tiedot ja niiden säilytysaika

Henkilö- ja organisaatiotiedot

Henkilön tiedot:

 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika (jos ei ole henkilötunnusta)
 • Kansalaisuus
 • Kotikunta
 • Nimi
 • Nimikirjoitusnäyte
 • Osoite tai muu yhteystieto
 • Syntymäaika, -kunta ja -valtio
 • Tieto henkilön kuolemasta
 • Valokuva
 • Yritys- ja yhteisötunnus
 • Äidinkieli ja asiointikieli
 • Lakisääteiset maksut
 • Verot ja niiden suorittaminen
 • Suomalaisessa aluksessa työskentelevien henkilöiden merimiestoimet
 • Takavarikot
 • Tieliikenteen valvontalaitteiden korttitiedot
 • Ulosotot
 • Vakuustakavarikot
 • Vakuutukset
 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnus
 • Myönnetyt luvat tai sen peruuttaminen
 • Velkajärjestelyt
 • Kiinnitykset
 • Ajokiellot ja muut vastaavat seuraamukset
 • Rikoksista seuranneet rangaistukset
 • Tehdyt rikokset, joiden valvontatehtävien
 • johdosta määritellyt seuraamukset

Organisaation tiedot:

 • Aputoiminimi
 • Asiointikieli
 • Kotipaikka
 • Nimi
 • Osoite ja muu yhteystieto
 • Tieto muun yhteisön vastuuhenkilöstä
 • Tieto vastuuhenkilöiden yksilöinti- ja
 • yhteystiedoista
 • Toimitusjohtaja
 • Vastuunalainen yhtiömies
 • Yhtiön omistussuhteet
 • Yritys- ja yhteisötunnus
 • Kiinnitystieto
 • Konkurssitieto
 • Lakisääteinen maksutieto
 • Verotieto ja sen suorittamistieto
 • Suomalaisessa aluksessa työskentelevien henkilöiden merimiestoimitiedot
 • Takavarikkotieto
 • Tieliikenteen valvontalaitteiden korttitieto
 • Ulosottotieto
 • Vakuustakavarikkotieto
 • Vakuutustieto
 • Velkajärjestelytieto
 • Yrityssaneeraustieto

Säilytysaika 10 vuotta:
Henkilötiedot:

 • Liikennevälineen romuttaminen
 • Henkilön kuolema
 • Rekisteröidylle asetettu toimintakielto tai muu Traficomin tai poliisin tekemää hallinnollista toi-menpidettä koskeva tieto

Säilytysaika 5 vuotta:
Henkilötiedot:

 • Virheelliseksi todettu ja merkitty tieto

Tiedot, jotka poistetaan heti kun ne käyvät tarpeettomiksi:

 • Rikos- ja riketiedot
 • Rekisteröidyn terveydentilaa koskevat tiedot

Liikennevälinetiedot

 • Anastustieto
 • Hallintatieto
 • Haltijatieto
 • Historiatieto
 • Hyväksyntätieto
 • Katsastustieto
 • Kaupallinen tieto
 • Kunnossapidosta vastaava taho
 • Kunnossapitoa koskeva tieto
 • Käyttäjätieto
 • Käyttökieltoa koskeva tieto
 • Käyttörajoitusta koskeva tieto
 • Käyttötarkoitustieto
 • Käyttöönottotieto
 • Käytöstä poistotieto
 • Luokitustieto
 • Muu rekisteröintitieto
 • Muu teknistä tarkastusta koskeva tieto
 • Omistajatieto
 • Rakennustieto
 • Rekisteritunnus ja muu yksilöinti- ja
 • numerointitieto
 • Tekninen tieto
 • Tieto kotipaikasta ja käyttöalueesta
 • Tieto viranomaistarkastuksesta
 • Väliaikaista käyttöä koskeva tieto

Säilytysaika:

 • Liikennevälinetiedot säilytetään pysyvästi

Henkilölupatiedot

 • Tieto myönnetystä tai peruutetusta luvasta
 • Lupaehdot
 • Luvan erivapaudet
 • Luvan muutokset
 • Evätty lupahakemus
 • Luvan myöntäjä ja sijaintivaltio
 • Luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai
 • pätevyyden hakeminen ja käsittely
 • Koulutukset ja kokemus
 • Kokeista ja arvioinneista tarvittava kielitaito
 • Terveydentila ja tieto lääkärin ja psykologin
 • tarkastuksista
 • Lupien, kelpoisuuksien, hyväksyntöjen ja pätevyyksiä vastaavien korttien, kirjojen ja todistus-ten myöntäminen, peruuttaminen, katoaminen ja tuhoutuminen
 • Muut Euroopan unionin lainsäädännön ja kv-sopimuksien mukaan liikenteen viranomaisen re-kistereihin kirjattavat tiedot

Säilytysaika 10 vuotta:

 • Luvan päättymisestä tai kun henkilötieto on tullut käyttötarkoitukseensa nähden tarpeetto-maksi
 • Raideliikenteen kelpoisuustiedot luvan päättymisen jälkeen

Säilytysaika 70 vuotta:

 • Merimiesten meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystiedot tiedon rekisteröinnistä

Organisaatiolupatiedot

 • Hyvämaineisuuden ja luotettavuuden arviointiin liittyvät tiedot
 • Ilmoituksen käsittelyä koskevat tiedot
 • Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat tiedot
 • Tiedot luvan sisällöstä
 • Tiedot lupaehdoista
 • Tiedot lupatunnuksesta
 • Luvan hakemista ja sen käsittelyä koskevat tiedot
 • Tiedot luvan muutoksesta
 • Tiedot luvan myöntämisen ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan liittyvän rekisterimerkinnän te-kemisen edellytyksistä
 • Tieto luvan voimassaoloajasta
 • Myönnetty lupa tai sen peruuttaminen
 • Poikkeamailmoitustiedot
 • Riskiyritystieto

Säilytysaika:

 • 6 vuotta luvan peruuttamisesta tai päättymisestä

Viestinnän tietoaineistot

Viestintäverkot

Viestintäverkkoihin liittyviin tietoaineistoihin tulee tietoja seuraavilta tahoilta

 • Teleyritykset
 • Viestintäpalvelujen tarjoajat
 • Radioluvan hakijat
 • Traficom
 • Teleyritykset
 • Havaintoilmoituksen tehneet tahot tai henkilöt
 • Teleoperaattorit ja muut verkko-operaattorit
 • Radiohäiriöilmoituksen tekijä

Tiedot talletetaan seuraaviin tietoaineistoihin:

 • Laajakaistaverkkojen saatavuustiedot
 • Luvanvaraisten radioverkkojen tiedot
 • Julkinen taajuusjakotaulukko
 • Tv- ja radioasemat Suomessa
 • Tietoturvaloukkaushavainnot
 • Havainnointi- ja varoitusjärjestelmän tiedot
 • Teleyritysten ilmoittamat
 • Tietoturvaloukkaushavainnot
 • Viestintäverkkojen viat ja häiriöt
 • Radiohäiriöt
 • Tiedot toimialan kehityksestä

Tietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Viestintämarkkinoiden ohjaus- ja valvontatehtävät
 • Kartat.traficom-palvelu
 • Taajuuksien käyttöä koskevat
 • Ohjaus- ja valvontatehtävät
 • Radiomikrofonisovellus
 • Avoimen datan aineisto
 • Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuuden ja turvallisuuden valvonta
 • Neuvonta
 • Taajuuksien käytön valvonta ja radiohäiriöiden selvittäminen
 • Tiedon julkaisu

Viestinnän henkilöluvat, kelpoisuudet ja henkilöille myönnettyt tunnukset

Viestinnän henkilölupiin, kelpoisuuksiin ja henkilöille myönnettyihin tunnuksiin tietoja tulee seuraavilta tahoilta:

 • Tutkintoihin osallistujat
 • Tutkintojen vastaanottajat
 • Todistusten hakijat
 • Suomen Radioamatööriliitto (SRAL)
 • Radioluvan hakijat
 • Traficom
 • Verkkotunnusvälittäjät

Tiedot talletetaan seuraaviin tietoaineistoihin:

 • Merenkulun radioviestinnän pätevyystodistukset
 • Radioamatöörien pätevyystodistukset
 • Yksityishenkilöille myönnetyt radioluvat
 • Radioamatöörien radioluvat
 • Radioamatöörien kutsumerkit
 • Alusten meriradionumerot
 • Fi-verkkotunnusten tiedot

Tietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Taajuuksien käyttöä koskevat ohjaus- ja valvontatehtävät
 • Avoimen datan aineisto
 • Rekisterin ylläpitotehtävä

Toiminnanharjoittajat ja toiminnanharjoittajille myönnettyt tunnukset

Toiminnanharjoittajiin ja toiminnanharjoittajille myönnettyihin tunnuksiin liittyviä tietoja tulee seuraavilta tahoilta:

 • Puhelinnumeroiden, koodien ja
 • tunnusten hakijat
 • Radioluvan hakijat
 • Toimilupien hakijat
 • Traficom
 • Teletoimintailmoituksen tehneet
 • Ohjelmistotoimintailmoituksen
 • tehneet toimijat
 • Tilausohjelmapalveluilmoituksen tehneet toimijat
 • Maksutelevisiopalveluilmoituksen tehneet toimijat
 • Ilmoituksen tehneet toimijat
 • Postitoimintailmoituksen tehneet toimijat
 • Verkkotunnusvälittäjäksi ilmoittautuneet

Tiedot talletetaan seuraaviin tietoaineistoihin:

 • Televerkkoihin liittyvien puhelinnumeroiden, koodien ja tunnusten haltijat
 • Radioluvanhaltijat
 • Toimiluvanhaltijat
 • Puhelin- tai laajakaistaliittymän tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset
 • Teletoiminnan harjoittajat
 • Ohjelmistotoiminnan harjoittajat
 • Tilausohjelmapalvelun tarjoajat
 • Maksutelevisiopalvelun tarjoajat
 • Hyväksytyt sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajat
 • Vahvan sähköisen tunnistautumispalveluntarjoajat
 • Postitoiminnan harjoittajat
 • Fi-verkkotunnusvälittäjät

Tietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Rekisterin ylläpitotehtävä
 • Osittain avoimen datan aineisto
 • Taajuuksien käytön ohjaus- ja valvontatehtävät
 • Yleispalvelun valvontatehtävät
 • Verkkotunnustoiminnan ohjaus- ja valvontatehtävä
Päivitetty