Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kör- och vilotiderna vid tillfälliga transporter inom busstrafiken ändras från och med den 22 maj 2024.

Kännetecknande för tillfälliga transporter (läs: beställningstrafik) inom busstrafiken är att de är varierande och att oförutsedda ändringar under transporterna är vanliga. Ändringarna kan bero på den betjänade gruppens behov eller på externa orsaker utan anknytning till serviceproduktionen.

 Ökningen av de allmänna trafikmängderna har bidragit till diskontinuitet i det praktiska genomförandet av tillfälliga transporter inom vissa marknadsområden. Ovanstående faktorer har tillsammans gett orsak till att omvärdera regleringen av kör- och vilotiderna vid tillfälliga transporter inom busstrafiken.

I EU-behandlingen av frågan har finska statens trafik- och transportförvaltning varit aktiv, har samordnat en nationell ståndpunkt i frågan och ända från början ansett att ändringarna är viktiga, så länge som de inte förutsätter kompromisser på bekostnad av sund konkurrens, trafiksäkerheten eller transportpersonalens säkerhet. 

EU-parlamentet och rådet godkände de föreslagna förordningsändringarna den 12 april 2024, och de träder i kraft 20 dagar efter publiceringen i den officiella tidningen, vilket skedde den 2 maj 2024. Detta innebär att ändringarna träder i kraft den 22 maj 2024 och gäller som sådana i hela EU-området.

Innehållet i ändringarna

 

 1. Flexibiliteten i vilotiden per dygn gäller enstaka tillfälliga transporter (beställningstrafik) inom nationell och internationell busstrafik. En enstaka tillfällig transport innebär en serviceprestation från början till slut med samma kundgrupp.
   
 2. Om en enstaka tillfällig transport pågår i minst sex 24-timmarsperioder kan dygnsvilan tas ut inom högst 25 timmar efter den föregående dygns- eller veckovilan, om den sammanlagda maximala körtiden för dygnet i fråga inte överskrider sju timmar. Flexibiliteten i fråga kan användas endast en gång under den aktuella enstaka tillfälliga transportperioden. Om samma förutsättningar uppfylls kan flexibiliteten användas två gånger, om längden på den tillfälliga enstaka transportperioden är minst åtta 24-timmarsperioder. Användning av flexibiliteten i fråga påverkar inte den maximala arbetstiden enligt tillämplig lagstiftning.
   
 3. Även under enstaka tillfälliga nationella transporter kan veckovilan skjutas upp med upp till tolv på varandra följande 24-timmarsperioder.
   
 4. Vid alla enstaka nationella eller internationella tillfälliga busstransporter kan minimivilan på 45 minuter efter en körperiod på fyra och en halv timme alternativt delas upp i två raster på minst 15 minuter vardera.
   
 5. Bevisbördan för flexibiliteten vid tillfälliga transporter bestyrks genom ett EU-färdblad. Ett EU-färdblad kan användas även vid nationella transporter där dess nationella användning anges
   
 • genom att i fordonet ha ett ifyllt färdblad som innehåller de uppgifter som krävs enligt förordning (EG) nr 1073/2009 och som transportföretaget ska ge till föraren före respektive resa, och 
 • genom att i fordonet ha kopior i pappersform eller elektronisk form av sådana här färdblad som omfattar de föregående 28 dagarna och från och med den 31 december 2024 de föregående 56 dagarna.
   
 1. Den behöriga myndigheten i en EU-medlemsstat har möjlighet att ålägga påföljder för brott mot regleringen om kör- och vilotider eller regleringen om färdskrivare, om brottet har konstaterats inom staten i fråga men ingen tidigare påföljd har ålagts för det, även om brottet skulle ha skett inom en annan EU-medlemsstat eller ett tredje land.

Ytterligare information

Mikko Västilä, ledande sakkunnig, mikko.vastila@traficom.fi