Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat den nya anvisningen Anmälan om användning av farled som börjar tillämpas från och med den 5 juni 2023. Framöver ska fartyg som går djupare än det dimensionerade djupgåendet för en farled göra en anmälan om användningen av farleden. Genom anmälningsförfarandet strävar man efter att hålla användningen av handelssjöfartens farleder i Finland säker och effektiv. Förfarandet är en del av farleds- och sjökortsreformen N2000.

Anvisningen Anmälan om användning av farled kompletterar den tidigare publicerade anvisningen Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet. Publiceringen av anvisningen är en del av Traficoms uppgift som säkerhetsmyndighet för sjöfarten i Finland.
Eftersom säkerhet och förutsägbarhet är centrala frågor inom sjöfarten, har anmälningsförfarandet beretts i en samarbetsgrupp där det funnits deltagare från många av sjöfartsmyndigheternas intressentgrupper. Utöver Traficom har även Trafikledsverket, Fintraffic som styr fartygstrafiken samt Finnpilot som tillhandahåller lotsningstjänster deltagit i arbetet.

Anmälningsförfarandet gäller fartyg som använder farledernas reservvatten

Det nya anmälningsförfarandet gäller inte fartyg som använder farleder under normala förhållanden i enlighet med dimensioneringen av farlederna. Däremot ska fartyg som ämnar använda reservvatten göra en anmälan enligt anvisningen till fartygstrafikservicen VTS. 
Genom anmälningsförfarandet vill man försäkra sig om att fartygets befälhavare har bedömt farleden, fartyget och förhållandena vara sådana att fartyget alltid har tillräckligt med kölmarginal (net UKC).
”I och med digitaliseringen av sjöfarten kommer informationen som sjömän har tillgång till att öka. Detta leder till ett behov av att använda farlederna effektivare än tidigare. Genom anmälningsförfarandet som skapats nu strävar man efter att hålla användningen av handelssjöfartens farleder i Finland säker och effektiv”, säger överinspektör Stefan Engström.

Det nya förfarandet är en del av farleds- och sjökortsreformen N2000

Ilmoitusmenettely liittyy laajempaan N2000-väylä- ja merikarttauudistukseen. N2000-uudistuksessa siirrytään keskiveteen sidotuista syvyystiedoista N2000-korkeusjärjestelmään sidottuihin tietoihin. Samassa yhteydessä on siirrytty käyttämään kulkusyvyyden sijaan termiä mitoitussyväys, kun tarkastellaan väylien mitoitusta.

Anmälningsförfarandet hänför sig till den mer omfattande farleds- och sjökortsreformen N2000. I N2000-reformen övergår man från djupuppgifter som är bundna till medelvatten till uppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000. I samband med detta har man övergått till att använda begreppet dimensionerat djupgående i stället för leddjupgående när man granskar dimensioneringen av farlederna.

Anvisning: Anmälan om användning av farled (Extern länk) (länk)

Anvisning: Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet (Extern länk)

Farleds- och sjökortsreformen N2000 (Extern länk)

Ytterligare information

överinspektör Stefan Engström, stefan.engstrom@traficom.fi, tfn 029 534 6724