Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet har minskat under de senaste åren trots att båtlivet blivit alltmer populärt. Onödiga dödsfall förekommer ändå fortfarande, särskilt på inre farvatten i Finland. År 2023 omkom 34 personer i olyckor inom fritidsbåtlivet, vilket är sju personer fler än året innan. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Flest olyckor inträffar i Vuoksens vattensystem. Olycksrisken är större om man använder alkohol, båten är rank och man inte använder räddningsvästar.

År 2023 omkom 34 personer i fritidsbåtsolyckor, varav 32 var män och två var kvinnor.
Under åren 2014–2023 har 27–52 personer omkommit varje år i olyckor inom fritidsbåtlivet i Finland. I fjol inträffade flest dödsfall i Kumo älvs och Vuoksens vattensystem samt i Finska viken.
399 personer har dött i båtolyckor mellan 2014 och 2023.

Säkerheten inom båtlivet i Finland har förbättrats något under de senaste åren. Antalet båtolyckor har inte ändrats avsevärt i och med att båtlivet ökat i popularitet och sett över längre tid har antalet olyckor med dödlig utgång minskat. 

År 2023 omkom 34 personer inom finska vattenområden. Antalet har ökat med sju personer jämfört med året innan. Till exempel år 2018 var motsvarande antal till och med 52. 

Av dem som omkom i båtolyckor år 2023 var 32 män och 2 kvinnor. Mer än tre fjärdedelar av de omkomna var personer över 55 år. Flest olyckor med dödlig utgång inträffade i Vuoksens vattensystem samt i Finska viken. Jämfört med antalet omkomna för några år sedan har mångfaldigt fler personer omkommit i dessa områden.

Risken att drunkna är större om man använder alkohol, båten är rank  och man inte använder räddningsvästar

Majoriteten av olyckorna med dödlig utgång sker med roddbåtar och små båtar med utombordsmotor. Olyckorna beror sällan på tekniska fel eller vädret. De vanligaste orsakerna är bristfälliga förberedelser och mänskliga faktorer. Alkohol är inblandad i klart över hälften av dödsfallen. 

"Olycksrisken till sjöss är betydligt större om man använder alkohol, båten är rank och man inte använder räddningsvästar. Användning av räddningsvästar eller andra flytplagg i alla båtar skulle minska antalet olyckor med dödlig utgång. skulle ha nytta av att öva hur man kliver i en rank båt ur vattnet. Därtill bör man inte använda alkohol före eller under båtresan. Alla som färdas på vatten kan öka säkerheten för sig själv och andra genom att ha rätt attityd och handla på ett förnuftigt sätt", säger ledande sakkunnig Kimmo Patrakka

Checklista för säkert båtliv: 

  • Se till att du känner din båt och båten är oskadad och säker. Kontrollera även utrustningens skick och se till att allt som behövs finns med i båten.
  • Kontrollera båtförhållandena innan du kastar loss.
  • Om båtlivet kräver ruttplanering ska du också ta med aktuella sjökort. Berätta den planerade rutten för dina närstående.
  • Se till att du har tillräckligt med bränsle, ta med reservbränsle.
  • Lär dig väjningsreglerna. Bekanta dig med sjötrafiklagen och befälhavarens ansvar.
  • Spara sjöräddningens nödnummer 0294 1000 i din telefon. Om du är ute på sjön i inlandet ska du ringa nödnumret 112.
  • Kasta loss enbart nykter. Ta på dig räddningsvästen eller annat flytplagg innan du kastar loss eller se till att de är lättillgängliga.

Ytterligare information:

Statistik över olyckor i sjötrafiken (Extern länk)

Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, kimmo.patrakka@traficom.fi , tfn 029 534 6450 

Pasi Kilpelä, specialsakkunnig, pasi.kilpela@traficom.fi, tfn 029 534 6053 (statistik)