Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Dispensen för kör- och vilotider för lastbils- och bussförare införs med anledning av coronavirus

COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransporterna spelar en central roll. Transportföretagens arbetskraft, användbarhet och organisering av arbetet är en förutsättning för företagens funktionsförmåga.

Enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 får medlemsstaterna under extraordinära omständigheter medge tillfälligt undantag från tillämpningen av vissa artiklar i förordningen under högst 30 dagar, under förutsättning att målen som anges i förordningen inte äventyras.

Den nuvarande känsligheten av spridning av COVID-19-virus i Finland anses vara sådana extraordinära omständigheter som nämns i ovan nämnda artikel. Finska staten anser att man genom regleringen av kör- och vilotider till vissa delar kan förbättra och effektivera det logistiska systemet och därigenom trygga samhällets funktioner.

Statsrådet har den 13 januari 2022 utfärdat förordningen som berättigar till undantag och ger lastbils- och bussförare rätt att avvika från föreskrivna kör- och vilotider under följande förutsättningar:

1) Den dagliga körtiden samt körtiden under en och två veckor enligt artikel 6 i förordningen får överskridas om:
a. dygnsvilan som avses i artikel 8 i samma förordning är minst 9 timmar
b. körtid i dygnet som avses i artikel 6 är högst 11 timmar
c. körtid i en vecka som avses i artikel 6 är högst 60 timmar
d. körtid i två veckor som avses i artikel 6 är högst 120 timmar
e. de raster på 45 minuter som avses i artikel 7 i samma förordning kan flyttas för att hålla efter körtid av högst 5,5 timmar. Den ovannämnda rasten kan dock hållas som delad enligt moment 2 i nämnda artikel (15 min + 30 min).
f. veckovilan som avses i artikel 8 i samma förordning är minst 24 timmar varannan vecka utan att minskningen skall kompenseras.
g. regelbundna veckovilotider utanför stationeringsorten som avses i artikel 8 i samma förordning; när en förare väljer att göra detta får regelbundna vecko-vilotider som tas annat än på stationeringsorten tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla.

Ovan nämnda undantag gäller i både nationell och internationell trafik. Man bör observera att många EU-länder har infört motsvarande undantag men att de kan skilja sig från varandra. Ibruktagandet av undantaget i fråga förutsätter dock ett EU-notifieringsförfarande, vilket bl.a. innebär att en anmälan om ett undantag som tagits i bruk i en viss medlemsstat skickas till alla EU-medlemsstater.

Det är motiverat att betona transportföretagens ansvar att i alla situationer organisera arbetet så att det inte förutsätter kompromisser på bekostnad av trafiksäkerheten eller arbetstagarnas säkerhet.

Ovan nämnda undantag träder i kraft 17.1.2022 och fortsätter till 15.2.2022

Ytterligare information

Mikko Västilä, ledande sakkunnig, e-post: mikko.vastila@traficom.fi