Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En liten del av konsumenterna slukar största delen av data i mobilnäten

Data i finländska mobilnät fortsätter att öka exponentiellt varje år. I internationell jämförelse är vi storkonsumenter av mobilförbindelser. Användningen av mobildata fördelas inte jämnt bland användarna utan en liten del av användare använder en stor del av dataöverföringen. Det snabba 5G-nätet har utbrett sig avsevärt under senaste höst och täcker redan över 80 procent av hushållen, vilket kan förväntas ytterligare öka dataöverföringsmängden. Transport- och kommunikationsverket Traficom samlar regelbundet in uppgifter av teleföretagen om användningen av kommunikationsnät och -tjänster och om utvecklingen av den i Finland.

Under år 2021 överfördes i Finlands mobilnät 56 gigabyte data i månaden per invånare när mängden fem år tidigare var 16 gigabyte i månaden. I internationell jämförelse stödjer Finland sig starkt på mobilnät då 43 % av de finländska hushållen enbart använder mobila förbindelser. "Bakgrunden till detta är ett heltäckande nät och abonnemang med obegränsad dataöverföring som åtminstone på europeisk nivå inte är vanliga. Vid slutet av förra året hade majoriteten av hushållens mobilabonnemang obegränsad nationell dataöverföring och det finns inte många operatörer som tillhandahåller mobilabonnemang med begränsad dataöverföring", berättar kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen. Uppgifterna baserar sig på den information som verket samlat in av teleföretag vid slutet av 2021.

Antalet mobilabonnemang utan datatjänster var lite över en halv miljon och företagen innehade hälften av dem. En klar majoritet av de mobilabonnemang som används, nästan 7 miljoner, var försedda med såväl taltelefoni- som datatjänster, vilket betyder att de mest sannolikt används i smarttelefoner. Antalet så kallade mobila bredband, alltså abonnemang som endast har datatjänster, var över 2 miljoner vid slutet av förra året. Dessa abonnemang används till exempel i surfplattor eller i hushållens 4G-/5G-modem. Antalet SIM-kort som endast sålts för maskin-till-maskin-kommunikation (s.k. M2M-abonnemang) var under samma period 1,5 miljoner. Dessa abonnemang används till exempel i åtelkameror eller betalterminaler.

4550000 smarttelefon. med obegränsad dataöverför. vid slutet av år 2018. Antalet obegräns. mobila bredbandsab. var 1880000. Ant. smarttelefon. med begräns. dataöverf. var 1750000 och mobila bredbandsabonn. med begräns. dataöverf. var 350000. Abonn. om telefonitjänster var 850000. 2021 fanns det 5680000 smarttelefonab. med obegräns. dataöverf. Obegräns. mobila bredbandsab. var 1890000. Smarttelef. med begräns. dataöverf. var 930000 och ant. mobila bredbandsab. med begräns. dataöverf. var 200000.
Bild 1. Mobilabonnemang som varit i användning fördelade enligt ingående tjänster och mängden begränsad och obegränsad dataöverföring vid slutet av respektive år. Smarttelefonabonnemang omfattar taltelefoni- och datatjänster, mobila bredbandsabonnemang endast datatjänster.

Många hem använder endast mobilt bredband

Eftersom mobilnätet används som internetförbindelse både hemma och när man rör sig utanför hemmet, är mängden data per invånare tämligen stor i mobilnät i Finland. Mobildata överförs speciellt i mobila bredbandsabonnemang som använde 59 procent av alla överförda mobildata. "Även denna andel berättar om att mobilt bredband är den enda internetförbindelsen hemma och används till exempel för att spela eller för att titta på tv-serier och filmer. Dessa tjänster kräver mer dataöverföring än bara webbsurfning medan användningen av smarttelefoner för tunga tjänster är måttligare", preciserar Heinonen.

Dataöverföringsmängden per invånare berättar dock inte hela sanningen. Vi har begärt att teleföretagen också skickar medianen för dataöverföring per abonnemang och månad så att "en genomsnittsanvändares" konsumtion ska kunna följas. Hösten 2021 kunde ett genomsnittligt taltelefoni- och dataabonnemang, alltså i allmänhet ett smarttelefonabonnemang, överföra 5 gigabyte i månaden, medan motsvarande siffra för ett mobilt bredbandsabonnemang var 28 gigabyte i månaden. Dessa siffror berättar om att en liten del av användarna använder en stor del av all mobil dataöverföring och att konsumtionen inte fördelas jämnt bland användarna. Teleföretagen tillhandahåller i allmänhet användare en möjlighet att följa konsumtionen av mobildata till exempel på räkningen och på e-tjänster. Beroende på enhet kan man följa dataanvändningen också via enhetens användargränssnitt. Med hjälp av dessa uppgifter kan var och en bedöma sin egen användning på denna skala av genomsnittliga siffror.


Dataöverföringsmängden i mobila bredbandsabonnemang ökar snabbare och mer än dataöverföringsmängden i smarttelefonabonnemang. Under det senare halvåret 2021 använde en enskild användare 90 GB/mån. när den mobila dataöverföringsmängden fördelas jämnt bland alla mobila bredband. Medianen var 28 GB/mån. En liten del av användarna utgör den största delen av dataöverför. Motsvarande siffror för smarttelefonab. hösten 2021 var 20 GB och 5 GB i månaden.
Bild 2. Data överförda i mobilnätet för abonnemang med taltelefoni- och datatjänster (smarttelefonabonnemang) och endast datatjänster (mobilt bredband) samt medianen för dataöverföring i dessa abonnemang per abonnemang och månad (typisk). Dataöverföringsmängden anges i gigabyte enligt binärsystemet.

Det snabba 5G-nätet finns redan tillgängligt för över 80 procent av de finländska hushållen

Enligt statistiken som beskriver slutet av 2021 hade Finlands snabba 5G-nät utbrett sig avsevärt inom 6 månader, med 6 procentenheter, och täcker redan 82 procent av de finländska hushållen. Med ett snabbt nät avses här ett utomhusnät med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s när nätets belastning, naturhinder eller hinder för den bebyggda miljön eller begränsningar som beror på utrustning inte beaktas. 5G-nätet svarade för 4 procent av dataöverföringen i mobilnätet, och trots att täckningen ökat har många användare ännu inte börjat använda de abonnemang eller enheter som 5G-nätet möjliggör. Det ständigt utvecklande snabba 4G-nätet har redan över en längre period täckt över 90 procent av hushållen.

På kartan visas täckningen för 4G-abonnemang på 100 Mbit/s och 5G-abonnemang på 100 Mbit/s i Finland vid slutet av december 2021. På kartan anges separat även de områden där täckningen för 5G-abonnemang på 100 Mbit/s har ökat under ett halvt år.
Bild 3. 5G- och 4G-nätet med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s under ideala förhållanden vid slutet av 2021 och utbredningen av det snabba 5G-nätet från slutet av juni 2021 till slutet av år 2021.

"Hushållen finns belägna inom små områden i förhållande till Finlands areal. Därför betyder en hög hushållstäckning inte det snabba nätets geografiska täckning även om man behöver mobilnätet särskilt om man rör sig utanför hemmet", förklarar kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi. Vid slutet av året täckte det snabba 5G-nätet 7 procent och 4G-nätet 18 procent av landarealen. I framtiden behövs nätet i ökande grad på trafikleder, för vilka de snabba 4G- och 5G-näten täckte 62 procent av stam- och riksvägarna och 64 procent av järnvägarna vid slutet av år 2021.

På kartan visas hur stor andel av stam- och riksvägarna samt av järnvägarna 4G- och 5G-abonnemang på 100 Mbit/s täckte vid slutet av december 2021.
Bild 4. Täckningen av mobilnätet på 100 Mbit/s under ideala förhållanden på stam- och riksvägar samt på järnvägar vid slutet av år 2021.

För kartläggningen av nuläget och för framförhållningen av framtida behov följer vi vid Traficom aktivt hur digital infrastruktur och digitala tjänster utvecklas i Finland bland annat genom att av teleföretagen samla in uppgifter om abonnemangs- och användningsvolymer samt om mobilnätens täckning. Statistiken ovan baserar sig på dessa siffror samt på konsumentundersökningen om användningen av kommunikationstjänster år 2021.

Mer information

Mobilnätens täckning per kommun och landskap (Extern länk) (på finska)

Regionala uppgifter i tjänsten Data.Traficom kartor (Extern länk)

Mer kommunikationsstatistik (Extern länk) (på finska)

Marja Heinonen, kommunikationsmarknadsexpert , tfn 0295 390 306, marja.heinonen@traficom.fi

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert , tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi (mobilnättäckning)