Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Investeringar som teleföretagen i Finland gjort och nya aktörers tillträde på den finska bredbandsmarknaden påskyndade tillväxten av fasta internetuppkopplingar under år 2023. Vid slutet av september 2023 hade 78 % av de finländska hushållen tillgång till en fast internetuppkoppling på minst 100 Mbit/s. Det finns dock fortfarande stora skillnader i tillgången mellan städer och landsbygden.

På basis av de uppgifter om tillgång som teleföretagen lämnat in till Traficom hade 78 % av hushållen i Finland tillgång till ett snabbt fast bredbandsnät med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s vid slutet av september 2023. Detta var 5 procentenheter mer än vid slutet av år 2022. Tillgång till ett nät med en hastighet på 1 Gbit/s ökade med 6 procentenheter och täckte 71 procent av hushållen. Med maximihastighet avses den hastighet som finns tillgänglig för användaren åtminstone en del av tiden.

En snabb fast bredbandsuppkoppling har i första hand genomförts via ett optiskt fibernät, även om kabelmodemnät är relativt heltäckande åtminstone i städer. Vid slutet av september 2023 hade 61 % av Finlands hushåll tillgång till optiskt fibernät. Tillgången till optisk fiber ökade med 9 procentenheter från slutet av 2022. Tillgång till optisk fiber ökade mest i Södra Österbottens och Norra Karelens landskap där hushållens tillgång ökade med 19 procentenheter i Södra Österbotten och med 17 procentenheter i Norra Karelen. Tillgången ökade med över 10 procentenheter också i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Tavastland, Lappland och Mellersta Österbotten.

På kartan visas tillgången till optisk fiber (% av hushållen) per landskap 9/2023 samt tillväxten per landskap (procentenheter av hushållen) från slutet av år 2022.
Bild 1. Tillgång till optiskt fibernät per landskap år 2023 samt tillväxt från år 2022.

Snabba fasta förbindelser har blivit bättre när teleföretagen har gjort investeringar i optisk fiber och när nya aktörer för optisk fiber har trätt in på marknaden i Finland. "Flera stora företag rapporterar till Traficom om en avsevärt större tillgång till nätet än tidigare. Investeringar som man gjort i byggandet under de senaste åren har medfört en hel del förbindelser av optisk fiber tillgängliga för hushåll och företag", berättar specialsakkunnig Joonas Sotaniemi. Dessutom har man tagit i drift nät som färdigbyggts med hjälp av offentligt stöd i områden där förbindelserna inte byggs på marknadsvillkor. En del av ändringarna i tillgången kan förklaras också med att företagens rapporter har blivit precisare och att definitionerna som hänför sig till statistiken har blivit enhetligare.

Stora regionala skillnader i tillväxten av tillgången till bredband

Finlands miljöcentral SYKE har delat Finland i sju olika områdesklasser. Klasserna baserar sig bland annat på riksomfattande material om befolkningen, arbetskraft, pendling och byggnader. Med hjälp av SYKEs områdesklasser är det möjligt att jämföra regionala skillnader för tillgången till bredbandsnät på en mer exakt nivå än på kommunindelningen. Enligt SYKEs klassificering av stads- och landsbygdsområden var en snabb fast bredbandsanslutning tillgänglig för 86 % av hushållen i stadsområden vid slutet av år 2023. I landsbygdsområden var tillgången klart sämre, endast 53 % av hushållen.

Stad och landsbygd kan delas i ännu mindre områden. På ett inre stadsområde täckte ett nät på 100 Mbit/s hela 92 % av hushållen, på den glest bebyggda landsbygden 42 %. Näten hade utökats mest i lokala centra på landsbygden, där tillgången ökade med 10 procentenheter. Även på kärnlandsbygden ökade tillgången med 8 procentenheter.

I tabellen visas tillgången till det fasta nätet på 100 Mbit/s (% av hushållen) enligt Finlands miljöcentrals klassificering samt ändringarna i dem från slutet av år 2022.
Bild 2. Hushållens tillgång till en fast internetförbindelse med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s åren 2022 och 2023 i enlighet med SYKEs klassificering av stads- och landsbygdsområden.

De nu publicerade uppgifterna om tillgången till det fasta nätet som Traficom samlat in av teleföretagen har samlats in i enlighet med geografiska riktlinjer som utarbetats av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC). Med de gemensamma riktlinjerna vill man följa upp bland annat tillgången till och tillväxten av ett fast nät med mycket hög kapacitet (VHCN, Very High Capacity Network). I Finland uppfyller optiska fibernät definitionerna för ett fast nät med mycket hög kapacitet, när 61 procent av hushållen hade tillgång till VHCN vid slutet av september 2023. Traficom samlar in uppgifter av teleföretagen om byggandet av den digitala infrastrukturen och om utvecklingen av digitala tjänster för att kartlägga nuläget av kommunikationsnät och för att förutse framtida behov.

Vid Traficom avses med tillgång en färdigbyggd bredbandsuppkoppling eller en bredbandsuppkoppling som har byggts till exempel till slutanvändarens tomtgräns och kräver mindre utbyggnad.