Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom arrangerare en tillställning i cybersäkerhet riktad till rederierna 11.9.2020.

sjöfartens cybersäkerhetstillställningens föreställningar: 

 

 

----------------

Cybersäkerhetens betydelse inom sjöfarten har lyfts till en viktigare roll p.g.a. av växande cybersäkerhetshot. Den ständigt utvecklande sjöfarten är mer automatiserad och på fartygen finns det digitalt integrerade system, vilka är kopplade till landorganisationer, operatörer och service producenter via internet.

De integrerade systemens funktionssäkerhet grundar sig på pålitlig informationsteknologi (IT) och operativteknologi (OT). System och dataöverföring, vilka fungerar via internet är i tilltagande grad utsatta för dataintrång och cyberattacker vilka skadar operativa system. För att säkra integrerade systemens funktionssäkerhet och minimera riskerna bör rederierna utveckla riskhanteringen, vilken beaktar cybersäkerheten (cyber security management). Rederierna ska beakta cybersäkerheten oberoende av systemens ibruktagningsår eller fartygens verksamhetsområde.

På internationell nivå diskuteras och görs beslut om sjöfartens cyberssäkerhet i IMO. Sjöfartens säkerhetskommiteé (MSC) antog i sitt 98. sammanträde resolutionen MSC.428(98) Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems (Extern länk). Enligt resolutionen ska administrationer, redare och klassificieringssällsskap beakta cyberriskhanteringen som en del av de mål och operativa krav som ISM koden förutsätter. Cyberriskhanteringssystemet är att integreras som en del av fartygens säkerhets-organisationssystemens (SMS) riskhantering. IMO publicerade riktlinjer för cyberriskhantering i cirkuläret MSC-FAL.1/Circ.3 (Extern länk) år 2017. Med hjälp av cirkuläret ökar man vetskapen om cyberhot och vägleder sjöfartens aktörer till en cybersäker verksamhetsmiljö  samt befrämjar säker sjöfart i bredare skala.

Rederiernas cyberriskhanteringssystem evalueras vid den första årliga verifieringen av rederiets säkerhetsorganisationssystem (ISM DOC) som inträffar efter den 1 januari 2021.


Tilläggsuppgifter: 
ledande sakkunnig Jan-Christian Welander, tel. 029 534 6609, jan-christian.welander(at)traficom.fiImage removed.

Uppdaterad