Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Finländarnas nöjdhet med trafikens funktion och förhållanden har främst förblivit på en god nivå

Tre fjärdedelar av finländarna är generellt nöjda eller mycket nöjda med resornas funktion och säkerhet. Nöjdheten har förblivit nästan oförändrad i stora och medelstora stadsregioner, medan nöjdheten i små kommuner har minskat något. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverkets undersökning.

Enkätundersökningen om medborgarnas tillfredsställelse med transportsystemet och resekedjorna utförs vartannat år och resultaten används vid planering av transportsystemet och uppföljning av trafik. 

I de färska resultaten är medborgarnas tillfredsställelse med resornas funktion och säkerhet 3,72 på skalan 1–5. Två år tidigare var siffran 3,75. De mest nöjda respondenterna finns i de yngsta åldersgrupperna, dvs. personer under 24 år, och i de äldsta åldersgrupperna, dvs. personer över 74 år. Nöjdheten är högst i huvudstadsregionen och lägst i små kommuner med färre än 20 000 invånare.

På basis av svaren sker arbets- och studieresor lika smidigt som tidigare. Vad gäller andra resors och långa resors smidighet var respondenterna något mer missnöjda än tidigare år – respondenterna upplever att speciellt möjlighet att välja färdsätt har försämrats. 

Enkelt och snabbt färdsätt är det primära valet

Det som mest påverkar valet av färdsätt vid resor i den egna bostadsregionen är enkelhet och möjlighet att fritt välja tidpunkten för när man reser.  Snabbhet, säkerhet och pris är också viktiga faktorer. 

"Färdsättets hälsofördelar väger i vågskålen inte lika mycket som många andra faktorer, men 80 procent av svarspersonerna berättar dock att hälsofördelar har en viss inverkan på valet av färdsätt. För de flesta påverkar även miljövänlighet och att vara ett gott exempel valet av färdsättet, åtminstone lite", berättar specialsakkunnig Hanna Strömmer från Traficom.

Vad gäller möjligheterna för gång och cykling i den egna bostadsregionen är medborgarna i regel nöjda med dem: förhållandena för gång får vitsordet 3,77 och cykling 3,48. Det finns en liten nedgång i de allmänna vitsorden men man är lite nöjdare än tidigare till exempel med antalet och skicket av cykelleder.

Vad gäller förhållandena för personbilismen i den egna bostadsregionen är svarspersonerna också i regel nöjda med, men vitsordet 3,33 sjönk något från de senaste årens undersökningar. Orsaken är dock inte gatornas och vägarnas underhåll, för svarspersonerna säger att de är till och med nöjdare än tidigare med detta. Vinterunderhållet får däremot lite sämre vitsord än under de senaste åren.

I kollektivtrafiken ökade nöjdheten något – fortfarande nedgång i nöjdheten för taxitjänster

Det allmänna vitsordet för kollektivtrafiktjänsterna i svarspersoners egen bostadsregion är 3,22. Resultatet är lite bättre än i de föregående undersökningarna. Medborgarna är nöjdast i huvudstadsregionen och i Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner. 

"Nöjdheten med kollektivtrafiken förblir klart sämre i små kommuner och mindre stadsregioner än i stora städer. I hela landet kan man dock se en positiv utveckling jämfört med år 2021", konstaterar Strömmer.

Vad gäller servicenivån på kollektivtrafiken får speciellt tillgång till information och förekomsten av förbindelser bättre vitsord än år 2023. Däremot är man mer missnöjda med biljettpriserna. Samma fenomen syns i frågor som gäller resor över 100 kilometer: man är missnöjd speciellt med priserna på tågbiljetter, men tillgång till information om förbindelser, tidtabeller och priser är bättre.

Medborgarnas nöjdhet med taxitjänster minskade i undersökningen år 2021 och minskar fortfarande. Nöjdhet med taxitjänster i ens egen region fick vitsordet 3,26 när vitsordet år 2021 var 3,42.

Medborgarnas nöjdhet har uppmätts från år 2011

Undersökningen genomfördes som enkätundersökning per telefon och via internet i oktober-december 2023. Enkäten besvarades av 5 557 personer. Enkätundersökningar som kartlägger hur nöjda medborgarna är med trafikförhållandena och servicenivån för mobilitetstjänster har genomförts sedan 2011. För år 2019 och framåt har Traficom ansvarat för undersökningen.

"I uppföljningsundersökningar är förändringarna ofta ganska små, men av resultaten kan man dock se vissa trender som är viktiga att beakta i planeringen av såväl det lokala transportsystemet som det riksomfattande transportsystemet", konstaterar Strömmer.

Ytterligare information

Hanna Strömmer, specialsakkunnig, tfn 029 534 7053, hanna.strommer@traficom.fi