Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Fler än 2 000 taxitrafiktillstånd har återkallats

I och med reformen av taxilagstiftningen år 2021 fick myndigheterna nya befogenheter att utföra tillsyn över taxiverksamheten. Transport- och kommunikationsverket Traficom utför tillsyn över innehavare av taxitrafiktillstånd och uppfyllandet av villkoren för beviljande av tillstånd, utbildningsorganisationer för taxitrafik samt provtillfällen för taxiförare.

Fler än 500 taxitrafiktillstånd återkallades på grund av att FO-nummer saknades 

Från och med maj 2021 har FO-nummer varit ett av villkoren för att taxitrafiktillstånd beviljas. Det nya kravet gäller även för de innehavare av taxitrafiktillstånd vars tillstånd beviljats innan lagändringen trädde i kraft. ”Som ett slutresultat av tillsynen över FO-nummer återkallade vi 520 taxitrafiktillstånd, eftersom tillståndsinnehavaren inte korrigerade bristen gällande FO-nummer”, säger Sari Veija, chef för servicehelheten Yrkestrafik vid Traficom. 

Fler än 1 500 aktörer miste taxitrafiktillståndet på grund av outfört företagarprov 

Traficoms registertillsyn fokuserade år 2022 på kravet på yrkeskompetens för innehavare av taxitrafiktillstånd. Tillståndsinnehavarna skulle uppfylla kompetenskravet senast i april 2022. ”Tillståndsinnehavarna hade ett år på sig att skaffa sig den kompetens som krävs. Företagarna påmindes om kravet under hela året och i allt snabbare takt även under våren, men trots detta hade cirka 2 000 innehavare av taxitrafiktillstånd eller trafikansvariga ännu inte avlagt företagarprovet när tillsynen inleddes i maj”, berättar Veija. Innan utgången av oktober 2022 har taxitrafiktillståndet återkallats från fler än 1 500 tillståndsinnehavare som inte avlagt företagarprovet inom den tidsfrist som Traficom fastställt.  

Fusk i taxiförarproven ledde till deltagandeförbud 

Traficom ansvarar för att anordna provet för taxiförare. Traficoms serviceproducent Ajovarma håller provet. Från och med sommaren 2021 kan deltagare som fuskat i provet förbjudas att delta i provet i sex månader. 

”Vi har hittills gett 46 personer som deltog i provet deltagandeförbud. Den vanligaste orsaken till förbudet var användningen av telefon i provet. Ett röst- eller videosamtal har ringts med telefonen för att få hjälp med att avlägga provet, och orsaken till detta har varit provdeltagarens bristfälliga kunskaper i ämnen relaterade till yrkesutövandet som taxiförare samt språkkunskaper”, säger sakkunnig Pasi Parviainen. 

Tillsynen av utbildningsorganisationerna är en garanti för kvaliteten 

Utbildningsorganisationerna inom taxitrafiken anordnar företagarutbildning inom taxitrafik och företagarprov samt förarutbildning för grupper med särskilda behov. Tillsynen av verksamheten hos utbildningsorganisationerna inom taxitrafik är ett av Traficoms tillsynsobjekt inom taxibranschen. ”Tillsynen av utbildningsorganisationerna utförs huvudsakligen av Traficoms nätverk av tjänsteleverantörer, vilket gör att vi får en bredare täckning av tillsynen. Genom handledningen och tillsynen strävar vi efter att garantera så jämn kvalitet som möjligt för alla som genomgått utbildningen och avlagt provet”, säger sakkunnig Eetu Mattila.  

Brister i utbildarnas verksamhet kan leda till att utbildningsorganisationens utbildningstillstånd återkallas.  

Traficom deltog i myndigheternas gemensamma tillsyn på fältet  

Flera myndigheter, såsom polisen, Traficom, Skatteförvaltningen och regionförvaltningsverken, utför sin egen tillsyn över taxitrafiken och aktörer inom branschen. Myndigheterna arbetar också tillsammans, och en av samarbetsformerna är gemensam övervakning som ordnas av polisen. När en taxi stoppas kan alla deltagande myndigheter på en gång granska ärenden som hör till deras behörighet. ”I den här tillsynen på fältet övervakar Traficom bland annat att taxibilarna visar prisuppgifterna på ett korrekt sätt samt att fordonet har en taxameter eller annat motsvarande instrument eller system”, säger Veija. 

Polisen övervakar främst ärenden som berör trafiksäkerheten, exempelvis förarens körskick och fordonets trafikduglighet. Polisen övervakar också att föraren har ett dokument som berättigar till taxitrafik med sig samt att tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn finns synliga för passageraren. Dessutom övervakar polisen att föraren har körtillstånd, att fordonet har lämplig taxilykta och att fordonet som bedriver taxitrafik är registrerat för tillståndspliktig trafik.  

Skatteförvaltningen samlar in uppgifter om förare och taxiföretagare, antal anställda på företaget och deras löner samt observerar mätare och andra applikationer. 

Ytterligare information 

Sari Veija, chef för servicehelheten, sari.veija@traficom.fi, tfn 029 534 6523 

Pasi Parviainen, sakkunnig, pasi.parviainen@traficom.fi, tfn 029 534 5390 

Eetu Mattila, sakkunnig, eetu.mattila@traficom.fi, tfn 029 534 7344