Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Från och med den 1 januari 2023 gäller EU-bestämmelser för modellflygverksamhet

Övergångstiden för EU:s förordning om drönare 2019/947 upphör i slutet av 2022 och samtidigt upphör den nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 att gälla. Detta innebär att även de som har modellflyg som hobby ska i fortsättningen uppfylla kraven i EU:s förordning och handla enligt den. En av de mest betydande ändringarna är att flyghöjden sänks från 150 meter till 120 meter, om man inte opererar inom en tillåtande geografisk UAS-zon enligt föreskriften OPS M1-29, samt kompetenskraven för fjärrpiloter. En modellflygklubb kan emellertid på grundval av artikel 16 i förordningen ha ett separat utfärdat tillstånd som gör det möjligt att avvika från kraven.

Ur drönarförordningens synvinkel är modellflyghobbyn oftast verksamhet i den så kallade öppna kategorin som inte förutsätter tillstånd eller anmälan till myndighet. Kriterierna för sådan verksamhet är bland annat att det obemannade luftfartygets maximala startmassa underskrider 25 kg, att luftfartyget flygs på ett säkert avstånd från människor, att verksamheten sker inom synhåll eller en observatör används och flyghöjden är högst 120 meter från jordens yta och att luftfartyget inte transporterar farligt gods eller släpper ut något material. Ifall något av de här villkoren inte uppfylls är det fråga om verksamhet inom den specifika kategorin, som antingen förutsätter operativt tillstånd som grundar sig på riskbedömning eller anmälan till myndighet om man opererar enligt så kallat standardscenario.

I verksamhet inom den öppna kategorin krävs att fjärrpiloten är förtrogen med drönartillverkarens instruktioner och har fullbordat teoriutbildning och -prov på webben. I underkategorin A2 krävs dessutom praktisk självutbildning och ytterligare teoriprov, och därefter utfärdas kompetensbevis för fjärrpilot. Underkategoriindelningen och kraven i anknytning till dem beskrivs noggrannare i drönarförordningens bilaga i punkterna UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 och UAS.OPEN.040. Dessutom bör man komma ihåg att användaren, det vill säga operatören, av ett obemannat luftfartygssystem ska registrera sig enligt artikel 14 i drönarförordningen.

Det är emellertid möjligt att avvika från verksamhetskraven för den öppna kategorin i drönarförordningen inom tillåtande geografiska UAS-zoner, som har grundats på modellflygplatser på ansökan av Finlands Flygförbund (FFF). På de här platserna opererar man enligt separata verksamhetsanvisningar och lokala föreskrifter som utfärdats av Finlands Flygförbund. Tillåtande geografiska UAS-zoner och de tillämpliga villkorna anges som kartbilder och koordinater i bilaga 3 till föreskriften OPS M1-29. De kan förutom av Finlands Flygförbund även ansökas av andra modellflygklubbar och operatörer. I föreskriftens bilagor 1 och 2 fastställs däremot förbjudande och begränsande geografiska UAS-zoner.

En annan möjlighet att avvika från kraven i drönarförordningen i modellflygverksamhet är tillstånd för modellflygklubb enligt artikel 16, där det separat bestäms villkor och begränsningar som ska följas i verksamheten.

Mer information:

Webbplatsen droneinfo.fi (Extern länk)

Kimmo Huoviala, inspektör, kimmo.huoviala(at)traficom.fi
Olli Ahtola, ledande sakkunnig, olli.ahtola(at)traficom.fi