Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Kaskö och Björneborg. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2000. Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger nya och mer detaljerade sjökort över hela Finland.

I och med farleds- och sjökortsreformen N2000 införs en enhetlig referensnivå för vattendjupet som är bunden till höjdsystemet N2000 i sjökorten och farlederna. Den ersätter den nuvarande nivån som baserar sig på teoretiskt medelvattenstånd. Framöver följer alla sjökort för Östersjön samma referensnivå. 

”På sjön ska man fästa uppmärksamhet vid höjdsystemet på sjökortet som används. När man använder ett sjökort som följer det nya N2000-systemet ska havsvattenståndet kontrolleras enligt höjdsystemet N2000”, berättar ledande sakkunnig Jarmo Mäkinen

Eftersom nollnivån i N2000-systemet är under det nuvarande medelvattenståndet (MSL), blir djupangivelserna i sjökort i genomsnitt 10–20 cm lägre på grund av ändringen av referensnivån. På motsvarande sätt är de vattenståndsvärden som Meteorologiska institutet anger lika mycket högre. 

”Det tillgängliga vattendjupet i farlederna ändras inte när man använder vattenståndsuppgifter N2000”, fortsätter Mäkinen.

De nya N2000-sjökorten finns i både elektroniskt (ENC) och tryckt format samt känns igen på markeringen BSCD (N2000).

Nya sätt för användningen av farlederna 

Som en del av farleds- och sjökortsreformen N2000 ändras också sättet att använda farlederna för handelssjöfarten. I framtiden betonas också den planerade dimensioneringen av farlederna.

Ett exempel på detta är ändringen på sjökort där dimensionerat djupgående för handelssjöfarten inte längre redovisas på korten och i framtiden visas bara det ramade djupet. Dimensioneringen av farlederna anges med större noggrannhet än tidigare i publikationerna Finsk kustlots (Sailing Directions for Finnish waters).

Sjökorten förnyas successivt – målet är år 2026 

De finska sjökorten kommer att förnyas successivt under en period på 5–6 år. Aktuella djupuppgifter skapar en grund för framtidens navigeringsmetoder och garanterar effektiv användning av vattenvägarna. 

Efter detta fortsätter reformen söderut från Björneborg. Aktuell information om referensnivån i samtliga sjökortsprodukter och om de är uppdaterade kan kontrolleras i Traficoms katalog över sjökort (Extern länk)