Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Jakobstad och Vasa. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2000. Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort över hela Finland.

I och med farleds- och sjökortsreformen N2000 införs en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000 i sjökorten och farlederna. Den ersätter den nuvarande nivån som baserar sig på teoretiskt medelvattenstånd. Framöver kommer alla sjökort över Östersjön att följa samma referensnivå.

”På sjön ska man ägna uppmärksamhet åt höjdsystemet på sjökortet som används. När man använder ett sjökort som följer det nya N2000-systemet ska havsvattenståndet kontrolleras enligt höjdsystemet N2000”, berättar ledande sakkunnig Jarmo Mäkinen.

De nya N2000-sjökorten finns i både elektroniskt (ENC) och tryckt format samt känns igen på markeringen BSCD (N2000).

Mängden tillgängliga vatten minskar inte

I fortsättningen ska sjötrafikanter alltså ännu mer noggrant än tidigare på sjöområden beakta de observationer av vattenståndet som Meteorologiska institutet meddelar i realtid och tänka på vilket höjdsystem som används när dessa meddelas. Meteorologiska institutet anger uppgifterna om vattenståndet både enligt N2000-systemet och i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet parallellt.

Eftersom nollpunkten i N2000-systemet ligger under det nuvarande medelvattenståndet i havet (MSL), minskar djupvärdena i sjökorten med i medeltal 10–20 cm på grund av den ändrade referensnivån, men på motsvarande sätt är de vattenståndsvärden enligt N2000 som Meteorologiska institutet anger lika mycket större.

”Det tillgängliga vattendjupet i farlederna ändras inte när man använder vattenståndsuppgifter enligt N2000”, fortsätter Mäkinen.

De finska sjökorten kommer att förnyas successivt under en period på 5–6 år. Aktuella djupuppgifter skapar en grund för framtidens navigeringsmetoder och garanterar effektiv användning av vattenvägarna. Efter detta fortsätter reformen söderut från Vasa.

Ytterligare information:

Jarmo Mäkinen, ledande sakkunnig, jarmo.makinen@traficom.fi, tfn 029 534 6746