Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rederier ska anmäla de av sina fartyg som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem till Traficom

Rederier som iakttar skyldigheterna inom utsläppshandeln och för vilka Finland är ansvarig administrerande myndighet ska till Transport- och kommunikationsverket Traficom lämna in uppgifter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (2023/2599). I detta meddelande finns information om hur uppgifterna ska lämnas in.

Skyldigheten gäller

  1.  i Finland registrerade fartygsägare om de inte befullmäktigar ISM-bolag att ta hand om utsläppshandeln för alla deras fartyg för deras räkning
  2. sådana i Finland registrerade ISM-bolag som inte är fartygsägare, men som ansvarar för fartygens säkerhetsledningssystem och som fartygets ägare har befullmäktigat att ta hand om utsläppshandeln för dess räkning (i enlighet med lagen om utsläppshandel (1270/2023))
  3. de rederier (fartygsägare eller andra) enligt lagen om utsläppshandel som inte är registrerade i Finland, men som enligt artikel 3 g f i utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG) omfattas av Finlands administrerande myndighets, det vill säga Traficoms, ansvar. 

Uppgifter att lämna in

Fartygets ägare: 

Om ett rederi som iakttar skyldigheterna inom utsläppshandeln är fartygets ägare, ska rederiet till Traficom lämna in ett dokument i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordningen som innehåller en förteckning över de fartyg för vilka fartygsägaren har övertagit ansvaret för skyldigheterna enligt utsläppshandelssystemet och vars utsläpp omfattas av utsläppshandelsdirektivets tillämpningsområde. Av dokumentet ska framgå uppgifter om fartygets ägare (inklusive FO-nummer) samt fartygets namn och IMO-nummer. 

Om ett fartyg byter ägare, ska rederiet utan dröjsmål lämna in ett uppdaterat dokument till Traficom med en korrigerad förteckning över fartygen. 

Dokumenten ska skickas per e-post till ETS-maritime@traficom.fi .

Annat rederibolag än ägaren: 

Om ett rederi som iakttar skyldigheterna inom utsläppshandeln inte är fartygets ägare, ska detta rederi till Traficom lämna in en fullmakt i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning. 

Den behörigen undertecknade och bindande fullmakten skickas per post till Traficoms registratorskontor och en kopia av den skickas per e-post till ETS-maritime@traficom.fi

Om en fullmakt som skickats per post är en kopia, ska den vara bestyrkt av en notarius publicus eller någon annan motsvarande person som den ansvariga administrerande myndigheten för rederiet har utsett. Om den bestyrkta kopian utfärdas utanför medlemsstaten för den ansvariga administrerande myndigheten för rederiet, ska kopian legaliseras.

Leveransadresser:

Dokument som lämnas in per e-post skickas till: 
ETS-maritime@traficom.fi

Dokument som lämnas in per post skickas till registratorskontorets adress: 

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Utsläppshandel
PB 320
00059 TRAFICOM

Ytterligare information

Frågor per e-post: ETS-maritime@traficom.fi
Satu Kuurma, ledande sakkunnig, tfn +358 534 6484