Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Redovisning av farledsuppgifter i S-57 ENC-sjökorten förnyas till följd av farleds- och sjökortsreformen N2000. Ändringen berör enbart farledsklasser 1 och 2, det vill säga huvudlederna för handelssjöfarten. Inga ändringar sker i redovisningen av grunda farleder. Ändringarna i S-57 ENC-sjökorten genomförs inom några månader för hela Finlands område. Ändringen berör också S-57 ENC kartor refererade till medelvattenytan (MSL). Det är viktigt att användare av ENC-sjökort beaktar förändringen samt särskilt under övergångstiden noggrannt försäkrar hur farledsuppgifterna redovisas på sjökorten som används.

Redovisning av farledsuppgifter på S-57 ENC-sjökort

Informationsinnehållet i S-57 ENC-sjökortet grundar sig på objekt och attribut. Objekt hänvisar vanligen till ett objekt i den verkliga världen, medan attributen beskriver objektets egenskaper.

De viktigaste objekten som används för att redovisa farledsuppgifter är:

  • Objektet som beskriver farledsområdet ”Two-way route part” (TWRTPT)
  • Objektet som beskriver farledslinjen ”Recommended track” (RECTRC)
  • Objektet som beskriver ett område med ramat djup ”Swept area” (SWPARE)

Farledernas egenskaper beskrivs i ovan nämnda objekts attribut. Alla ovannämnda objekt har attributet ”Depth range value 1” (DRVAL1) som i Finland används för att ange både farledens djup och djupgående. I S-57 ENC-sjökortet kan djupgående inte redovisas skilt. Genom ändringen försöker man bl.a. se till att användningen av ovannämnda attribut överensstämmer så bra som möjligt med S-57 ENC-standarden och internationell praxis. Överensstämmelse med standarder blir allt viktigare i och med de nya digitala S-100-produkterna. I samband med ändringen försöker man också tillhandahålla allt mer information om farlederna till exempel i form av nautiska publikationer.

Det nuvarande läget

I de nuvarande S-57 ENC-sjökorten har farledsområdet angetts med objektet TWRTPT. Farledsområdets ramade djup har för vissa farleders del angetts i det skilda SWPARE-objektets DRVAL1-attribut, medan farledens dimensionerade djupgående har angetts i TWRTPT objektets DRVAL1-attribut. Farledslinjen har redovisats med RECTRC-objektet. Farledens dimensionerade djupgående har också angetts i RECTRC-objektets DRVAL1-attribut.

Läget efter ändringen

Efter ändringen används inte längre SWPARE-objektet (som beskriver ett område med ramat djup) som en del av farleden på S-57 ENC sjökort. Farledsområdet redovisas i framtiden enbart med objektet TWRTPT. I DRVAL1-attributet för TWRTPT-objektet som redovisar farledsområdet anges det

Efter ändringen redovisas farledsuppgifterna i alla S-57 ENC-sjökort för farledsklasserna 1 och 2 enligt bilden (2). Presentationen motsvarar till sin struktur hur denna information redovisas på de tryckta sjökorten, där minsta djup anges som en egenskap för farledsområdet. Vad beträffar grunda farleder redovisas det dimensionerade djupgåendet som en egenskap i farledslinjen (RECTRC) liksom tidigare. För farledsklasser 1 och 2 redovisas inte längre det dimensionerade djupgåendet på sjökorten. På sjökort refererade till medelvattenytan redovisas dock fortfarande det dimensionerade djupgåendet i ett skilt INFORM-fält, tills dessa sjökort har ersatts med motsvarande N2000- sjökort.

Ändringar i INFORM-tilläggsinformationsfältet

Tilläggsinformationsfälten (INFORM) som hör till TWRTPT-objekten ändras. Den gamla texten tas bort. (Den gamla texten: “Maximum draught indicated in the Depth range value 1 fields of this Two-way route part and the related Recommended track MAY[NOT] be exceeded in this channel. See FTA Guideline 4955/1021/2011”.)

INFORM på N2000-sjökorten

På N2000-sjökorten ersätts uppgifterna i INFORM-fältet med en länk. Länken leder till en webbplats där man kan få mer information om den ifrågavarande delen av farleden. Motsvarande tilläggsinformation kommer också att publiceras i en skild nautisk publikation, så att informationen även kan användas utan permanent nätuppkoppling.

INFORM på MSL-sjökorten

Eftersom ändringen av hur ENC S-57 farledsuppgifterna redovisas genomförs inom några månader för hela Finlands område, berör ändringen också de nuvarande ENC-sjökorten refererade till medelvattenytan (MSL). För MSL-sjökortens del flyttas den information om det dimensionerade djupgåendet som tagits bort från RECTRC-objektet (som beskriver farledslinjen) till INFORM-fältet. (Nytt innehåll, t.ex.: ”Design draught 10 m”). Med andra ord kan det här värdet fortfarande hittas på MSL-kartor, men på ett annat ställe.

Övergångstid för ändringen av farledsuppgifterna i S-57 ENC-sjökorten

Förändringen i S-57 ENC-sjökorten inleds den 10.10.2021 och genomförs under en period om ca 2,5 månader. Under övergångstiden kan ECDIS-utrustningen ha ENC-celler som använder olika slag av presentation av farledsuppgifter, vilket kräver speciell noggranhet av sjöfarare. Förändringarna genomförs i mån av möjlighet områdesvis. De första storskaliga områdesvisa förädringarna inleds ca 15.11.2021, och planeras att vara klara innan årsskiftet.

Förändringens framskridning kan följas på sidan: https://fiho.fi/npub/enc_index.pdf (Extern länk)

Ytterligare information