Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Säkerheten inom den finländska handelssjöfarten ligger fortfarande på en god nivå

Antalet olyckor och tillbud inom handelssjöfarten i Finland förblev på en normal nivå 2023. Under 2023 fick Transport- och kommunikationsverket Traficom 41 anmälningar om olyckor inom handelssjöfarten, av vilka 34 skedde i Finlands vattenområden. Dessutom fick man kännedom om tio tillbud som inträffat i Finlands vattenområden.

Antalet olyckor inom handelssjöfarten förblev trots en liten ökning på genomsnittlig nivå. Under de senaste tio åren har det årligen inträffat 25–41 olyckor inom handelssjöfarten i Finlands vattenområden. De vanligaste typerna av olyckor är grundstötningar och bottenkänningar samt kollisioner och beröringar. 

Olyckor och tillbud som inträffat i Finlands vattenområden 2014–2023

”I sin helhet är säkerhetsläget inom den finländska sjöfarten stabilt och bra. Vi måste värna om det och förbättra det ytterligare, eftersom sjöfarten är ett livsvillkor för Finland. Vid Traficom främjar vi säkerheten inom sjöfarten i synnerhet genom att övervaka och delta i internationellt påverkans- och lagstiftningsarbete. Nu när Finland är medlem i Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s råd har vi bättre möjligheter att påverka författningar som är viktiga för Finland även ur säkerhetsperspektiv”, säger Jarkko Saarimäki, generaldirektör.

Under 2023 fick Traficom kännedom om 32 olyckor som inträffat med finländska fartyg. Av dem inträffade 25 olyckor i Finlands vattenområde och sju medan fartyget var utomlands. År 2022 inträffade sammanlagt 27 olyckor med finländska fartyg.

Under 2023 inträffade nio tillbud med finländska fartyg, varav sju inträffade i Finlands vattenområden och två när fartyget var utomlands. År 2022 hade finländska fartyg tio tillbud, varav åtta inträffade i Finlands vattenområden och två utomlands.

Det är viktigt att rapportera olyckor och tillbud

Följderna av olyckorna inom handelssjöfarten har varit lindriga. De har inte orsakat allvarliga skador på miljön, och de har inte lett till dödsfall eller allvarliga skador för människor. 

Traficom granskar säkerheten inom handelssjöfarten och rapporterar årligen om den. Sjölagen har länge förpliktat att rapportera om alla olyckor inom handelssjöfarten till myndigheten, men den nuvarande skyldigheten att rapportera om tillbud har varit i kraft endast sedan 2017. 

Med hjälp av den låga rapporteringströskeln får myndigheterna en täckande helhetsbild av säkerhetsläget inom sjöfarten och kan effektivt förebygga olycksriskerna med hjälp av den. Samtidigt kan till exempel utmanande ställen i farlederna kartläggas bättre och beaktas i framtidens planeringsarbete.

”Vi vill betona vikten av att rapportera olyckor och tillbud samt nyttan för sjöfararna. En förbättrad säkerhet och förebyggande av olyckor minskar också kostnaderna för berörda parter och samhället”, påminner Esa Pasanen, sakkunnig.

Traficom har tagit emot sammanlagt 142 rapporter om tillbud under 2017–2023. I siffran ingår tillbud som inträffat med finländska och utländska fartyg i Finlands områdesvatten samt tillbud som inträffat med finländska fartyg utomlands.

Ytterligare information: