Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Under år 2023 förlöpte den finländska kommersiella flygtransporten i sin helhet säkert än en gång. Det inträffade inga olyckor. Antalet allvarliga tillbud ökade något. I många fall var det återigen fråga om tillbud med drönare utomlands. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms översikt över luftfartssäkerheten år 2023. Traficom främjar aktivt luftfartssäkerheten och satsade i synnerhet på cybersäkerheten inom luftfarten år 2023.

"Året började med internationellt tråkiga nyheter om flygolyckor. Man har kanske funderat på om man vågar flyga. Man kan dock stiga ombord i lugn och ro. Flyg är ett mycket tryggt sätt att resa och det ser vi också i vår statistik. Vid Traficom ser vi för vår del till att säkerheten och prestandan inom Finlands luftfart hålls på den höga nivån och att vi har förberett oss för olika risker", säger generaldirektör Jarkko Saarimäki

Den finländska kommersiella lufttransportens volym fortsatte att öka jämfört med året innan. Jämfört med år 2019 före coronapandemin var siffrorna dock fortfarande cirka 15 procent lägre. Med anledning av kriget i Ukraina år 2022 blev det avsevärda förändringar i flygrutterna när Ryssland stängde sitt luftrum för europeiska operatörer. Läget fortsatte oförändrat också år 2023. 

Tillbudssituationer med drönare

Det hände inte några olyckor i den finländska kommersiella flygtransporten förra året, men antalet allvarliga tillbud (totalt 7) ökade något jämfört med tidigare år. Oftast var det fråga om ett tillbud med drönare. I de fall hade man flugit drönare på en klart fel plats mycket nära bana samtidigt som andra luftfartyg var på väg till banan.

Dessutom blev det två allvarliga tillbud för läkarhelikoptrar i vinterförhållanden. På Helsingfors-Vanda-flygplatsen blev det dessutom två allvarliga tillbud. I det ena fallet tvingades flygplanet efter en fågelkollision landa igen och i det andra fallet var en barnresenär nära att hamna i propeller för ett plan som rullat till uppställningsplatsen invid.

År 2023 blev det 59 intrång på bana, dvs. fall där ett luftfartyg, ett fordon eller en person av misstag var på banan eller i dess skyddsområde. Antalet var större än tidigare år. I allmänhet är de flesta intrången på bana sådana som landfordon orsakat under vintermånaderna.

Fyra olyckor i allmän- och sportflyg

Det inträffade fyra olyckor inom det finska allmän- och sportflyget. Mätt med antalet olyckor var året betydligt bättre än genomsnittet för de tio senaste åren. Tyvärr ledde en av olyckorna till död när ett flygplan på flyguppvisning med avancerad flygning störtade ner till marken och flygaren omkom. Antalet allvarliga tillbud var 13 som är under genomsnittet för tio år. 

Anmälningar om GPS-störningar har ökat – flygsäkerheten påverkas inte 

År 2023 fick Traficom av luftfartsoperatörerna klart över 18 000 flygsäkerhetsanmälningar, vilket är klart över dubbelt så stort som genomsnittet åren 2013–2022. 

Orsaken till det ökade antalet anmälningar under de senaste två åren var det ökade antalet anmälningar om GPS-störningar, då antalet år 2023 var cirka 7 500 och år 2022 cirka 1 500. Störningar i luftfartygens satellitnavigationssystem observerades fortfarande i synnerhet i närheten av konfliktområdena. Störningarna har inte medfört några avsevärda konsekvenser för flygsäkerheten. 

Å andra sidan var antalet andra flygsäkerhetsanmälningar också större än tidigare år. Rapporteringsaktiviteten har utvecklats i en god riktning när antalet olyckor och allvarliga tillbud har förblivit litet.

"Luftfartsaktörernas rapporter är en väsentlig del av säkerhetskedjan inom luftfarten. Rapporteringen sker anonymt och fokus både vid aktörernas och myndigheternas analyser ligger på ökad säkerhet, inte på att hitta skyldiga", säger Jari Pöntinen, ansvarig direktör inom luftfart.

Utvecklingen av luftfartens cybersäkerhet fortsatte 

Luftfartssäkerheten baserar sig på många faktorer och man strävar efter att förbättra den ständigt. År 2023 fokuserade åtgärderna för hanteringen av Finlands luftfartssäkerhet på att identifiera och beakta de förändringar och hot som kriget i Ukraina har orsakat i tillsynen samt i främjandet av säkerheten. Utvecklingen av luftfartens cybersäkerhet fortsatte starkt.

Säkerhetshanteringen inom Finlands luftfart, de strategiska säkerhetsmålen för Finlands luftfart, verksamhetsprinciper och praktisk verksamhet för att förbättra säkerheten inom luftfart har beskrivits i Finlands flygsäkerhetsprogram och i bilagorna Finlands flygsäkerhetsplan och Prestandamål och -mätare för Finlands luftfartssäkerhet.

Ytterligare information