Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger nya och mer precisa sjökort för sjöfararna. Även båtförare får nu det första N2000-sjökortet när sjökortsserie G Bottenviken har publicerats. Transport- och kommunikationsverket Traficoms kortserier lämpar sig speciellt för skärgårds- och kustnavigering. Djup- och farledsuppgifterna i den nya kortserien har uppdaterats så att de överensstämmer med höjdsystemet N2000.

De finska sjökorten förnyas stegvis under 5-6 år och arbetet börjar från Bottenviken. Genom farleds- och sjökortsreformen N2000 tas på sjökorten och i farlederna i bruk en enhetlig referensnivå för djupdata som är bunden till höjdsystemet N2000 som ersätter den nuvarande nivån som grundar sig på ett teoretiskt medelvattenstånd. 

I framtiden följer alla sjökort för Östersjön samma referensnivå. Övergången till den nya referensnivån påverkar hur djup- och farledsdata anges i sjökorten. Den uppdaterade kortserien omfattar även sjömätningsuppgifter och tar hänsyn till landhöjningens inverkan under decennierna. 

Använd rätt vattenståndsuppgift med rätt kort

Sjöfararna ska noggrannare än tidigare kontrollera Meteorologiska institutets vattenståndsobservationer i realtid och i vilket höjdsystem de har angetts. Meteorologiska institutet visar vattenståndsuppgifterna parallellt både i höjdsystemet N2000 och med tanke på det teoretiska medelvattenståndet. 

"Båtförare ska fästa uppmärksamhet vid vilket höjdsystem som använts i sjökortet i båten. Om man har ett nytt sjökort som finns i N2000-systemet ska havsvattenstånden betraktas i enlighet med höjdsystemet N2000", säger ledande sakkunnig Jarmo Mäkinen.

Eftersom nollnivån i N2000-systemet är under det nuvarande medelvattenståndet (MSL), blir djupangivelserna i sjökort i genomsnitt 10–20 cm lägre på grund av ändringen av referensnivån, men de vattenståndssiffrorna som Meteorologiska institutet angett är lika mycket högre. 

"Det tillgängliga vattendjupet hålls dock oförändrat även i båtfarlederna när man använder vattenståndsuppgifter som meddelats i N2000-höjdsystemet", fortsätter Mäkinen.

Det är möjligt att följa med hur reformen framskrider på Traficoms webbsidor. 

Ytterligare information

Jarmo Mäkinen, ledande sakkunnig, fornamn.efternamn@traficom.fi, tfn 029 534 6746.