Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

År 2023 genomgick över 2,1 miljoner personbilar periodisk besiktning i Finland och av dem underkändes 28,2 procent. Andelen underkända fordon i procent förblev så gott som oförändrad jämfört med året innan. I besiktningen av elbilar konstaterades samtidigt en betydande ökning av såväl antalet besiktningar som andelen underkända fordon. På ett år har andelen underkända elbilar ökat med nästan 7 procentenheter, från 11,7 procent till 18,4 procent.

År 2023 genomgick över 2,1 miljoner personbilar periodisk besiktning i Finland och av dem underkändes 28,2 procent. Andelen underkända fordon i procent är så gott som oförändrad jämfört med förra året, då 27,7 procent underkändes. ”Den lilla ökningen av andelen underkända fordon tyder på att bilarnas skick och uppfyllandet av besiktningskriterierna har förblivit relativt konstanta”, säger Teemu Toivanen, ledande sakkunnig vid Traficom.

Nästan var femte elbil underkändes vid den periodiska besiktningen

I takt med att antalet elbilar ökar har de periodiska besiktningarna av dem ökat avsevärt. År 2023 besiktades 7 785 elbilar, medan siffran år 2022 var 3 158. Under den här tiden har andelen underkända elbilar ökat med nästan 7 procentenheter, från 11,7 procent till 18,4 procent. Vid besiktningar av fyra år gamla elbilar är andelen underkända fordon 16,8 procent. De vanligaste felen som ledde till att fyra år gamla elbilar underkändes var glappa leder i den övre länkarmen, glappa lager i den bakre länkarmen och tonade sidorutor i strid med bestämmelserna. ”Problemen med länkarmar kan delvis förklaras med elbilarnas större massa, vilket medför särskilda utmaningar för dem”, säger Toivanen.

Den vanligaste orsaken till att en personbil underkänns eller får en reparationsuppmaning är fel på framaxeln

Nästan var tionde besiktade personbil underkändes eller fick en reparationsuppmaning på grund av fel på framaxeln.

För lampor till registreringsskyltar samt halvljus som inte fungerar gavs i sin tur reparationsuppmaningar vid över åtta besiktningar av hundra. ”Det är värt att kontrollera att ljusen fungerar före besiktningen för att undvika onödiga reparationsuppmaningar. Man ska inte heller göra det bara för besiktningen, utan det är en del av det allmänna underhållet av fordonet samt trafiksäkerheten”, påminner Toivanen.

Statistiken över fel vid besiktningen av personbilar efter modellserie har publicerats för år 2023 – nu finns det även uppgifter om antalet periodiska besiktningar för samtliga fordonskategorier per drivkraft

Traficoms besiktningsstatistik över personbilar efter modellserie har förnyats. ”Tidigare publicerades uppgifterna om 3–15 år gamla personbilar, men i och med ändringarna av besiktningsintervallen har vi övergått till att följa 4–20 år gamla personbilar i statistiken efter modellserie”, säger Antti Halmetoja, ledande sakkunnig vid Traficom. ”Ökningen av kontrollintervallet från 15 till 20 år ger en bättre uppfattning än tidigare om typen av fel hos personbilar som genomgår periodisk besiktning i förhållande till personbilarna i trafik”, fortsätter Halmetoja.

Feluppgifterna efter modellserie finns i statistikdatabasen om det under statistikåret har förekommit minst 100 besiktningstillfällen för modellserien i fråga. Statistiken över orsaker som lett till underkännande inkluderar fel som har förekommit minst tio gånger per modellserie eller vars andel har varit minst en procent av alla besiktningar i modellserien under statistikåret.

Förutom för personbilar har Traficom publicerat besiktningsuppgifter även för övriga fordon som ska genomgå periodisk besiktning. Uppgifterna som publiceras inkluderar antalet underkända och godkända periodiska besiktningar per fordonskategori och drivkraft enligt fordonets ålder.

Ytterligare information