Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Föreskriften gäller användningen av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna.


Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål. Föreskriften innehåller också krav på sändnings- och mottagningsfrekvenser, kanalseparationer, bandbredder, duplexavstånd, sändningseffekter och andra motsvarande radioegenskaper. PDF version av Frekvensallokeringstabellen är publicerat som en bilaga till Radiofrekvensföreskrift .

Föreskriften gäller också elutrustningar som används för vetenskapligt, industriellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och som är avsedda att generera radiovågor (ISM-utrustning).

I frekvensallokeringstabellen har beaktats Internationella teleunionens (International Telecommunication Union ITU) radioreglemente som har satts i kraft i Finland genom en förordning. Det Radioreglementet (Extern länk) är publicerat på ITU:s webbplats. (Extern länk)

Radiofrekvensföreskriften ikraftsätter både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har beaktats den europeiska frekvensanvändningplanen (ERC:s rapport 25). 

Radiofrekvensföreskriften fastställer också de reglerade gränssnitt som avses i radioutrustningsdirektiv RED 2014/53/EU. Angående radiosändare är gränssnitten villkor för att erhålla tillstånd eller att bli befriad från kravet på tillstånd.

EU-kommissionen har informerats om föreskriften i enlighet med direktiv 98/34/EG.

Uppgifter om de frekvenser som används inom de europeiska länderna finns i EFIS-frekvensdatabas som upprätthålls av ECO. Med hjälp av EFIS-databasen kan man söka och jämföra användningen av frekvenser i olika länder.