Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Öppet internet eller nätneutralitet

Öppet internet, m.a.o. nätneutralitet, tryggas genom en EU-förordning. Traficom övervakar att förordningen följs i Finland. Syftet med förordningen är att säkerställa att internettrafiken behandlas lika av operatörerna och att användarnas rätt till ett öppet internet förverkligas.

Enligt EU-förordningen har användare av internetanslutningstjänster rätt att få tillgång till och distribuera information och innehåll samt att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själv har valt. Användare har denna rätt oavsett informationens ursprung eller destination. Denna princip kallas också nätneutralitet.

Det är fortfarande möjligt att avtala om egenskaperna för internetanslutningstjänster, såsom pris, datavolymer och datahastighet i ett abonnemangsavtal. Avtalen får dock inte begränsa användares rättigheter till ett öppet internet.

Nätneutralitet innebär också att användare har rätt att använda terminalutrustning enligt eget val, t.ex. telefon eller modem. Terminalutrustningen måste dock vara kompatibel med de tekniska krav som operatören anmält.

Lika behandling av trafik som utgångspunkt

Enligt nätneutralitetsprincipen ska all internettrafik behandlas lika av operatörerna. Operatören får i allmänhet inte till exempel begränsa trafik mot vissa internetadresser eller rikta begränsningar till en viss typ av trafik. Operatören får dock använda rimliga trafikstyrningsförfaranden. De bidrar till en effektiv användning av nätresurser och till en optimering av internettjänsternas kvalitet.

Undantagsvis får operatören dock begränsa internettrafik, om det är nödvändigt för att

  • följa lagstiftning, rättsliga avgöranden eller beslut från myndigheter
  • bevara informationssäkerheten i användarnas terminalutrustning
  • förhindra överbelastning av nätet eller lindra effekterna av exceptionell eller tillfällig överbelastning av nätet.

Operatören kan i sitt nät också tillhandahålla tjänster som är optimerade för särskilt innehåll och särskilda applikationer och tjänster, vars funktion förutsätter en bättre kvalitet än den som säkerställs genom normala internetanslutningstjänster. Exempel på tjänster som kan behöva optimering är telefonitjänster i mobilnätet (såsom VoLTE) och televisionstjänster som en operatör erbjuder i ett bredbandsnät (IPTV). Alla internetabonnemang måste dock behandlas lika, och operatören får inte gynna vissa abonnemang. Operatören kan tillhandahålla optimerade tjänster endast om det inte försämrar den allmänna kvaliteten på internetanslutningstjänsterna.

Förordningen om öppet internet förhindrar inte genomförandet av mediasanktioner som införts i Europa på grund av kriget i Ukraina. 

Det är dock tillåtet att begränsa abonnemangets maxhastighet i enlighet med avtalad hastighetsklass och att behandla abonnemang med olika maxhastigheter olika vid fördelningen av frekvensresurserna. Traficom har preciserat denna tolkning i ställningstagandet.

Reglering av avtalsvillkor kompletterar principen med nätneutralitet

Till nätneutralitet hör också att operatörerna ger tydlig och begriplig information om de olika abonnemangens egenskaper i avtal och på sina internetsidor. Kunderna ska underrättas bl.a. om

  • internetanslutningstjänstens hastighet i enlighet med förordningen.
  • hur eventuella begränsningar av datavolym, hastighet och andra parametrar för tjänstekvalitet i praktiken kan påverka internetanslutningstjänsterna, särskilt användningen av innehåll, applikationer och tjänster
  • hur trafikstyrningsåtgärder som tillämpas av den operatören kan påverka kvaliteten på internetanslutningstjänsten
  • hur de tjänster som förutsätter optimering (t.ex. IPTV) och som användaren abonnerar på i praktiken kan påverka internetanslutningstjänsten, t.ex. tjänstens hastighet.

Traficom har tagit ställning on hur hastigheten ska uppges i abonnemangsavtalet.

Traficom övervakar att förordningen följs

Traficom övervakar att operatörerna följer kraven i förordningen. Operatörerna måste behandla internettrafik i enlighet med förordningen och se till att avtalen innehåller de uppgifter som krävs i förordningen.

Kontakta först din operatör, om du tycker att operatören inte agerar enligt EU-förordningen. Operatörens webbsidor bör omfatta anvisningar om hur man gör ett klagomål och information om hur handläggningen av klagomålet fortskrider.
Du kan kontakta Traficom, om du kontaktat operatören men inte fått reda på saken och du anser att leverantören av internetanslutningstjänsten t.ex. begränsar trafik i strid med förordningen, eller om avtalet inte omfattar all den information som krävs i förordningen.

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) har publicerat riktlinjer om tillämpningen av förordningen. Traficom måste beakta riktlinjerna så noggrant som möjligt i sin övervakning. Mer information om riktlinjerna (Extern länk). (Extern länk)

EU-förordning 2015/2120 (Extern länk)

Promemoria för beaktande av nätneutralitetsförordningen

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Vänd dig till andra konsumentmyndigheter vid behov

Om kvaliteten på eller leveranssättet för internetanslutningstjänsten inte motsvarar det avtalade eller lagens krav, kan du ha rätt att kräva att operatören avhjälper problemen i tjänsten samt rätt att få ersättning. Traficom behandlar dock varken avtalsförhållanden mellan operatörer och kunder eller frågor som gäller ersättningar utan i dessa frågor ska du vända dig till konsumentrådgivningen (Extern länk) och konsumenttvistenämnden (Extern länk).

Uppdaterad