Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Syftet med frekvensplanering är att stödja utveckling av ett digitalt samhälle genom att öppna verksamhetsförutsättningar för nya användningsändamål av radiofrekvenser och genom att ge nuvarande användare största möjliga nytta av den tillgängliga frekvensresursen. En effektiv användning av radiofrekvenser förutsätter en långsiktig frekvensplanering. Användningen av frekvenserna planeras internationellt och nationellt.

I frekvensplaneringsarbetet sammanställer Traficom tillsammans med kunderna och intressentgrupperna synpunkter om behov av radiofrekvenser i Finland för flera år. I enlighet med denna nationella synpunkt strävar Traficom efter att inverka på beslutsfattandet om användningen av radiofrekvenserna i internationellt samarbete.

Syftet är att åstadkomma internationella frekvensbeslut som är i enlighet med Finlands nationella intressen. I Finland är utgångspunkten för frekvensplaneringen att frekvenserna kan användas så flexibelt som möjligt och att regleringen minimeras.

Harmonisering ger massfördelar

Harmonisering av frekvensband är en förutsättning för att skapa en massmarknad för många nya applikationer. Med hjälp av massmarknaden är det möjligt att kostnadseffektivt tillverka utrustningar som bygger på den nyaste tekniken.

Frekvenserna måste omfördelas då det annars inte finns frekvenser som kan anvisas en ny teknologi eller nya tillämpningar. Vid omfördelningar ska i tillräcklig mån beaktas de investeringar som gjorts, kontinuiteten i tjänsteutbudet och tryggande av slutkundernas intressen.

Nationell och internationell planering av användningen av frekvenserna

Teknologi och marknader utvecklas på olika sätt i olika länder. Internationell planering angående användningen av frekvenserna ska vara flexibelt på nationell nivå, dvs. planeringen ska tillåta att lokala förhållanden beaktas. Flexibiliteten kan ökas också med hjälp av övergångsperioder.

Med allmän frekvensplanering och med enskilda tillstånds- och frekvensbeslut strävar man efter att tillgången på användbara frekvenser motsvarar efterfrågan. Den allmänna planeringen utgår från sådana prognoser som bygger på förutsebara tekniska utvecklingar och kända utvecklingstrender.

1

Internationella världsradiokonferensen

 

Världsradiokonferensen (Extern länk) (WRC) är det högsta internationella organet då det gäller regleringen av radiofrekvensanvändningen. De beslut som fattas i konferenserna inverkar på hurdana tjänster tillverkare och teleoperatörer kan börja producera.

De beslut som fattas av världsradiokonferensen utgör det internationella radioreglementet (Extern länk) (Radio Regulations) som innehåller allokering av frekvenserna för olika typer av radiokommunikation (användningssätt) samt användningsvillkoren. Radioreglementet är en bilaga till ITU:s konvention och har satts i kraft i Finland genom förordning.

 

2

Nationella och sameuropeiska förberedelser för konferensen

I Europa är det CEPT (Extern länk) (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) som ansvarar för förberedelserna inför världsradiokonferensen. Vid CEPT:s möten försöker 48 medlemsländers förvaltningar hitta ett enhälligt ställningstagande till de ärenden som finns på konferensagendan.

Samtidigt med CEPT:s förberedelser gör medlemsländernas förvaltningar sina nationella förberedelser. I samband med Finlands nationella förberedelser har frekvensanvändargrupperna möjlighet att inverka på Finlands ställningstaganden och förhandlingsmålsättningar. Då de nationella synpunkterna har blivit klara strävar man efter att främja dem på europeisk nivå i CEPT:s sameuropeiska förslag och på världsnivå i världsradiokonferenserna.

3

Sameuropeisk frekvensallokeringstabell och frekvensanvändning

CEPT:s kommitté för elektronisk kommunikation (Electronic Communications Committee, ECC (Extern länk)) upprättar, utvecklar och upprätthåller en sameuropeisk frekvensallokeringstabell i vilken man i detalj har kommit överens om frekvensanvändningen inom Europa. Dessutom utarbetar EEC beslut och rekommendationer som styr frekvensanvändningen. Traficom deltar i detta arbete och konsulterar frekvensanvändarna i Finland.

På Europeiska unionens nivå förbereder den radiofrekvenspolitiska gruppen (Radio Spectrum Policy Group, RSPG (Extern länk)) kommunikationspolitiska ställningstaganden som gäller Europeiska unionen. Europeiska kommissionen utarbetar beslut om frekvensanvändningen som förbinder medlemsländerna. Besluten förbereds i radiospektrumkommittén (Radio Spectrum Committee RSC) (Extern länk)

4

Nationell plan för användning av frekvenser

Det nationella samarbetet och CEPT:s beslut resulterar i en frekvensanvändningsplan för Finland som meddelas som radiofrekvensföreskrift 4. Som bilaga till föreskriften är frekvensallokeringstabellen som innehåller uppgifter om för vilka ändamål och med vilka befogenheter och begränsningar användningen av vart och ett av frekvensbanden regleras. Ändringsplaner för frekvensanvändningen finns också i frekvensallokeringstabellen.

Om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd bestäms i föreskrift 15. Föreskriftens innehåll grundar sig på motsvarande europeiska beslut.

5

Daglig operativ frekvensplanering

Syftet med en daglig frekvensplanering är att se till att användarna av radioanläggningar har lämpliga och tillräckligt störningsfria radiofrekvenser så att frekvenserna motsvarar efterfrågan. Med planeringen ser man till att nya eller ändrade frekvenser inte oskäligt orsakar störningar eller annars begränsar funktioner av frekvenser som redan är i bruk. Syftet med frekvensplaneringen är att möta användarnas behov så att de fattade besluten och de vidtagna åtgärderna inte begränsar framtida beslut för mycket.

Den operativa frekvensplaneringen omfattar tekniska och operativa kompatibilitetsundersökningar mellan radiosystemen som fungerar i samma eller närbelägna geografiska områden och i samma eller närbelägna frekvensområden. Som resultat av arbetet anvisas frekvenser och tekniska och operativa användningsvillkor för radiosystemet eller utrustningen.

Frekvensplaneringen får feedback av kunderna och spektrumtillsynen. Erfarenheten från utredningen av störningar utnyttjas för att utveckla och precisera planeringsförfaranden. Planeringsförfarandena utvecklas hela tiden. Syftet är att kunna göra allt svårare tekniska beräkningsuppgifter och att möta den ökande belastningen i frekvensområdena och den tekniska utvecklingen av radiosystemen.

Uppdaterad