Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Radioutrustningens överensstämmelse med kraven och utsläppande på marknaden

Det är viktigt att radioutrustning använder avsedd frekvens. Antalet radioutrustningar ökar hela tiden men det finns ett begränsat antal radiofrekvenser. För att radioutrustningen inte ska störa annan radioutrustning eller störas av annan radioutrustning ska den uppfylla de uppställda kraven inom EU. Inom EU får man bara sälja och använda radioutrustning som uppfyller de uppställda kraven.

Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar att radioutrustning som säljs i Finland överensstämmer med kraven. Syftet med övervakningen är att användarna endast kan skaffa apparater som fungerar störningsfritt och ändamålsenligt samt förebygger radiostörningar.

Med utsläppande på marknaden avses att radioutrustning första gången tillhandahålls på unionsmarknaden. I praktiken betyder det att utrustningen har importerats från ett tredje land till EU-marknaden eller att utrustningen har skickats från ett tillverkningsställe inom EU till leveranskedjan. Utsläppande på marknaden betraktas särskilt för varje enskild utrustning.

Tillverkare ska se till att radioutrustningen överensstämmer med krav innan den släpps ut på marknaden. EU:s radioutrustningsdirektiv RED 2014/53/EU (Extern länk) gäller all radioutrustning som säljs inom EU. Den innehåller kraven på utrustningens tekniska egenskaper samt på dokument och märkningar. Radioutrustning som överensstämmer med kraven ska uppfylla de krav som uppställts i radioutrustningsdirektivet och kan således transporteras fritt inom hela EU.

Faserna vid utsläppande på marknaden av radioutrustning:

Uppdaterad