Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skyldigheterna för ekonomiska aktörer

Det är inte bara tillverkaren utan även andra aktörer i leveranskedjan, till exempel importörer och distributörer, som ska se till att det endast säljs sådan radioutrustning som överensstämmer med krav.

Aktörernas skyldigheter anges i kapitel 30 i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Extern länk) och i förordningen om marknadskontroll (Extern länk) (bl.a. artikel 4). Nedan listas de viktigaste skyldigheterna för ekonomiska aktörer. Se närmare information om skyldigheterna i författningarna. 

Lagstiftning, guider och nyttiga länkar gällande radioutrustning hittar du här .

Med tillverkare avses en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka radioutrustning och marknadsför denna radioutrustning, i eget namn eller under eget varumärke.

Med tillverkarens representant avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen som tillverkaren av radioutrustningen genom skriftlig fullmakt har utsett att i dennes ställe utföra de särskilda uppgifter som anges i fullmakten.

Med importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut radioutrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden. 

Med distributör avses en fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller radioutrustning på marknaden. 

Med leverantör av distributionstjänster avses en fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet erbjuder minst två av tjänsterna magasinering, paketering, adressering och avsändning, utan att ha äganderätt till de varor som berörs, undantaget posttjänster och godstransporttjänster.

Importörer och distributörer av radioutrustning jämställs med tillverkare och har samma skyldigheter som tillverkaren när de släpper ut radioutrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utrustning som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som kan påverka utrustningens överensstämmelse med kraven.

Uppdaterad