Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Dataskydd hos Traficom

Behandling av personuppgifter

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Traficom sköter flera lagstadgade uppgifter på grund av vilka verket även får behandla personuppgifter. I uppgifter där behandlingen av personuppgifter grundar sig på en lagstadgad skyldighet behöver vi inte ett särskilt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Förutom för de lagstadgade skyldigheterna samlar Traficom in personuppgifter för att producera vissa tjänster som kräver ditt samtycke. Då ber vi om ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas och du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi lagstiftningen och god informationshanteringssed. Traficoms dataskyddspolicy omfattar principer och mål för behandling av personuppgifter och tillgodoseende av dataskyddet enligt EU:s dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen. Du kan läsa mer om syftet med behandlingen av personuppgifter och dess lagenlighet på Traficoms webbsida om register. 

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter om sig själv

Med rätt att få tillgång till personuppgifter om sig själv avses att du som registrerad har rätt att få reda på om Traficom behandlar uppgifter om dig eller inte samt få tillgång till dessa uppgifter.

Du kan skicka en begäran om att få granska uppgifter om dig i trafik- och transportregistret och i kommunikationsregistren. När du gör en begäran om att få kontrollera dina uppgifter skickar Traficom dig en kopia på de personuppgifter som din kontrollbegäran har gällt.

Trafik- och transportregister

För att kontrollera dina centrala uppgifter i Traficoms trafik- och transportregister, gå till Traficoms e-tjänster. Genom att logga in på e-tjänster kan du kontrollera bland annat följande uppgifter om dig:

  • dina fordon och fordonsskatter
  • dina vattenfarkoster och fartyg
  • körrätter och körtillstånd
  • din yrkeskompetens i vägtrafik och behörigheter inom sjöfarten

Du kan göra en mer omfattande begäran om information ur trafik- och transportregistret genom att fylla i och skicka blanketten (Extern länk) till Traficom antingen per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM eller per säker e-post till registrator(at)traficom.fi.

Anvisningar för att skicka säker e-post

Kommunikationsregistren

Din kontrollbegäran kan gälla följande kommunikationsregister:

  • Registret för behandling av radiotillstånd, examina och certifikat på Frekvensförvaltningen
  • .fi-domännamnsregistret
  • Systemet för obeställbara postförsändelser
  • Numreringsregistret
  • Tjänsten Nätverksinformationspunkten

Mer information om kommunikationsregistren samt blanketten för begäran om kontroll hittar du här .

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: tietosuoja@traficom.fi

Obs! Om ditt meddelande innehåller känsligt, sekretessbelagt eller annars sensitivt innehåll eller en personbeteckning, ber vi dig att använda Traficoms säkra e-post.

Använd den elektroniska blanketten för att begära uppgifter ur kommunikationsregistren.

Uppdaterad